Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s članom 30. Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17) i članova 10. i 11. Uredbe o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 167. sjednici, održanoj 20.J2.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU STRUČNOG ODBORA ZA

ENERGIJSKU EFIKASNOST

 

 

I

 

 

Imenuje se Stručni odbor za energijsku efikasnost u sljedećem sastavu:

1.     Ljuba Tadić, dipl. ing. arh., predsjednik, Federalno ministarstvo prostornog uređenja

2.     Amira Pintul, dipl. ing. mašinstva, zamjenik predsjednika, Federalno    ministarstvo energije, rudarstva i industrije

3.     Josip Nikolić, dipl. pravnik, član, Federalno ministarstvo prostornog uređenja

4.     Aida Jelinić, dipl. oec., član, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

5.     dr. sc. Drago Bago, dipl. ing. elektrotehnike,, član, ekspert

Administrativno-tehnićke poslove Stručnog odbora obavljat će Amira Sinanović, dipl. pravnik (tehnički sekretar) iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Finansijske poslove Stručnog odbora obavljat će Odsjek za finansije Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

 

II

 

 

Zadatak Stručnog odbora za energijsku efikasnost je poduzimati aktivnosti   propisane Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17) i važećim podzakonskim

propisima koji iz ovog zakona proizlaze.

 

 

III

 

 

Mandat Stručnog odbora za energijsku efikasnost traje tri godine od dana objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

IV

 

 

Članovima Stručnog odbora za energijsku efikasnost, kao i izvršiocima administrativno-tehničkih i finansijskih poslova pripada naknada u skladu sa odredbom člana 13. Uredbe o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijski audita i energijsko certificiranje zgrada ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1519/2018

20. decembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.