Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 t 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Gradačac, putem Općinskog pravobranilaštva, broj U-13/2018 od 05.10.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj OS/2-31-2292-12/16 od 18.01.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018, godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne. služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-12/16 od 18.01.2017. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 1012/1 (stari broj k.č. 499/2) zv. "Osređ", u naravi šuma IV klase u površini od 9995 m2 k.o. Hrgovi D,, posjednika Lovrić (Jakova) Marko sa dijelom 1/1, upisana u el. zk. ul. br. 461 k.o. SP Hrgovi D. kao suvlasništvo Lovrić (Jakova) Filip sa dijelom 19/96, Lovrić (Jakova) Marko sa dijelom 19/96, Pavić (Tome) Kata sa dijelom 5/48, Pavić (Ive) Anto sa dijelom 1/6 i dr., na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju u pravcu sjeveroistoka prema jugozapadu, središnjim dijelom parcele. Cjevovod zatim presijeca granicu parcele sa susjednom k.č. br. 1299 na cca 55 m, mjereći iz pravca juga. Dužina trase cjevovoda kroz parcelu iznosi 38 m2, širina pružanja trase je 0,8-1,0 m, te površina trasom zauzetog zemljišta iznosi oko 38 m . Cjevovod se postavlja na dubini od cca 1,5-2 m;

- k.č. br. 1230 (stari broj k.č. 530/2 i 528/3) zv. "Ježevica", u naravi oranica - njiva IV klase u površini od 13130 m2 k.o. Hrgovi D., suposjednika Lovrić (Jakova) Marko sa dijelom 1/2 i Lovrić (Jakova) Filip sa dijelom 1/2, upisana u el. zk. ul. br. 248 k.o. SP Hrgovi D. kao suvlasništvo Lovrić (Jakova) Filip sa dijelom 1/2 i Lovrić (Jakova) Marko sa dijelom 1/2, na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju u pravcu sjeveroistoka prema jugozapadu, sjevernim dijelom parcele. Cjevovod presijeca granicu parcele sa susjednom k.č. br. 1300 na cca 25 m, mjereći iz pravca jugoistoka, te na zapadnoj strani presijeca susjednu granicu sa parcelom k.č. br. 1227 k.o. Hrgovi D., mjereći iz pravca sjevera na cea 29 m. Dužina trase cjevovoda kroz parcelu iznosi 116 m, širina pružanja trase je 0,8-1,0 m, te površina trasom zauzetog zemljišta iznosi oko 116 m2. Cjevovod se postavlja na dubini od cca l ,5-2 m, a obje parcele, iza umrlog Lovrić (Jakova) Marka, u stvarnom vlasništvu: Lovrić (ud. Marka) Ljubica iz Hrgova D., Lovrić (Marka) Niko iz Hrgova D., Lovrić

(Marka) Jakov iz Hrgova D. i Novak rod. Lovrić (Marka) Mara iz Flrgova D., na kojim parcelama je u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne, služnosti za potrebe općine Gradačac, radi postavljanja i održavanja potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za geodetske i irnovinsko-pravne poslove općine Gradačac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-3M070-6/2018

20. decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.