Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 15. stav (2) tacka c) Zakona o osnivanju Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 62/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 134. sjednici, održanoj 11.01.2018. godme, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DVA PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
MEĐUMINISTARSKOM VIJEĆU

 

I

 

Jelka Milićević, federalni ministar finansija i Zlatan Vujanović, federalni ministar trgovine, imenuju se za predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Međuministarskom vijeću.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 9/2018
11. januara/siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.