Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 5. st. (1) i (4) Zakona o korištenju obnovljivih, izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O DONOŠENJU AKCIONOG

PLANA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA

ENERGIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o donošenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14 i 70/14) (u daljnjem tekstu: Odluka), Akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (APOEF), koji čini sastavni dio Odluke, mijenja se Ažuriranim Akcionim planom za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ažurirani APOEF iz tačke I je sastavni dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1294/2018

08. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.