ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU
VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 109/12 i 86/15) iza članka 3. dodaje se novi članak 3a., koji glasi:

 

"Članak 3a.

 

Pravne posljedice osude

 

Pravne posljedice osude su događaji ili okolnosti u svezi sa pravnom ili fizičkom osobom koje su u suprotnosti sa odredbama ovoga Zakona, drugog zakona i akata donesenih na osnovu njih
odnosno suglasnosti Komisije u skladu sa odredbama ovoga Zakona, a takva osoba je ili se na nju primjenjuje:
a) pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv radnih odnosa, gospodarstva, imovine, pravosuđa, pranja novca, financiranja terorizma, javnog reda, pravnog prometa i službene dužnosti, koruptivna kaznena djela ili za kaznena djela utvrđena ovim zakonom, te druga kaznena djela, izuzev kaznenih djela protiv sigurnosti prometa, uključujući povezane osobe sa tim osobama u smislu ovoga Zakona,
b) u posljednjih pet godina počinila težu povredu, odnosno ponavljanje povrede ovoga Zakona, ili koje se odnose na preuzimanja dioničkih društava, investicijske fondove, zakon kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, zakon kojim se regulira poslovanje banaka, društava za osiguranje, propisi Komisije, akta uređenog javnog
tržišta ili Registra, a koje se odnose na ili su za posljedicu imale: neistinito objavljivanje informacija, odnosno objavljivanje informacija koje dovode u zabludu, ponašanje protivno odredbama o zlouporabama na tržištu iz ovoga Zakona, povredu obveze čuvanja poslovne tajne, ugrožavanje interesa sudionika na tržištu vrijednosnih papira,
c) u posljednih pet godina počinila težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa iz točke b) ovoga članka, a koja se odnosi ili je za posljedicu imala: prestanak obavljanja dužnosti direktora ili osobe sa dozvolom po ovom zakonu u profesionalnom posredniku i drugom učesniku na tržištu vrijednosnih papira, ili obustavljanje odnosno oduzimanje dozvole
za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima,
d) u posljednjih pet godina na osobu je primijenjena sankcija, odnosno mjera prema zakonima ili podzakonskim aktima strane države, a koja predstavlja sličnu, odnosno uporedivu sankciju ili mjeru iz ovoga članka.".

 

Članak 2.

 

Iza članka 76b. dodaje se novi članak 76c., koji glasi:

 

"Članak 76c.

 

Odbijanje davanja suglasnosti

 

Komisija neće dati suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela ukoliko:
a) postoje pravne posljedice osude iz članka 3a. ovoga Zakona,
b) namjeravani stjecatelj nema dobar ugled, odnosno za kojeg na osnovu dosadašnjeg ponašanja nije moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno vršiti svoje dužnosti kao imatelj udjela te za kojeg postoji osnovana sumnja da je na bilo koji način sudjelovao u
aktivnostima vezanim za pranje novca, financiranje terorizma i korupciju,
c) postoje prepreke prema općima aktima Komisije.".

 

Članak 3.

 

U članku 91. stavak 1. toč. b) i c) mijenjaju se i glase:
"b) da ne postoje pravne posljedice osude iz članka 3a. ovoga Zakona;
c) da kandidat za direktora ima dobar ugled odnosno za kojeg je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati svoje dužnosti te za kojeg ne postoji osnovana sumnja da je na bilo koji način sudjelovao u aktivnostima vezanim za pranje novca, financiranje terorizma i korupciju;".

 

Članak 4.

 

U članku 104. stavku 1. toč. b) i c) mijenjaju se i glase:
"b) da ne postoje pravne posljedice osude iz članka 3a. ovoga Zakona;
c) broker, investicijski menadžer i investicijski savjetnik ima dobar ugled odnosno za kojeg je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati svoje dužnosti te za kojeg ne postoji osnovana sumnja da je na bilo koji način sudjelovao u aktivnostima vezanim za pranje novca, financiranje terorizma i korupciju;".

 

Članak 5.

 

U članku 140a. iza riječi "76a." veznik "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "76b." dodaju se riječi "i 76c."

 

Članak 6.

 

U članku 143. stavku 1. toč. b) i c) mijenjaju se i glase:
"b) da ne postoje pravne posljedice osude iz članka 3a. ovoga Zakona;
c) kandidat za direktora ima dobar ugled odnosno za kojeg je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati svoje dužnosti te za kojeg ne postoji osnovana sumnja da je na bilo koji način sudjelovao u aktivnostima vezanim za pranje novca, financiranje terorizma i korupciju;".

 

Članak 7.

 

Iza članka 186. dodaje se novi članak 186a., koji glasi:

 

"Članak 186a.

 

Shodna primjena

 

Direktor i zamjenik direktora Registra ne mogu biti osobe za koje postoje prepreke predviđene ovim Zakonom za direktora burze.".

 

Članak 8.

 

(1) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na osobe koje stupanjem na snagu ovoga Zakona obnašaju funkcije člana nadzornog odbora, uprave, brokera, investicijskih menadžera i investicijskih savjetnika i na fizičke i pravne osobe imatelje kvalificiranih udjela.
(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka (1) ovoga članka dužne su Komisiji podnijeti zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog zakona u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 9.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić