ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU
VRIJEDNOSNIH PAPIRA

 

Član 1.

 

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 109/12 i 86/15) iza člana 3. dodaje se novi član 3a. koji glasi:

 

"Član 3a.

 

Pravne posljedice osude

 

Pravne posljedice osude su događaji ili okolnosti u vezi sa pravnim ili fizičkim licem koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, drugog zakona i akata donesenih na osnovu njih,
odnosno saglasnosti Komisije u skladu sa odredbama ovog zakona, a takvo lice je ili se na njega primjenjuje:
a) pravomoćno osuđivano za krivična djela protiv radnih odnosa, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda, pravnog prometa i službene dužnosti, koruptivna krivična djela ili za krivična djela utvrđena ovim zakonom te druga
krivična djela, izuzev krivičnih djela protiv sigurnosti saobraćaja, uključujući povezana lica sa tim licima u smislu ovog zakona;
b) u posljednjih pet godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede ovog zakona, ili koje se odnose na preuzimanja dioničkih društava, investiijske fondove, zakon kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, zakon kojim se regulira poslovanje banaka, društava za osiguranje, propisi Komisije, akti uređenog javnog
tržišta ili Registra, a koje se odnose na ili su za posljedicu imale: neistinito objavljivanje informacija, odnosno objavljivanje informacija koje dovode u zabludu, ponašanje suprotno odredbama o zloupotrebama na tržištu iz ovog zakona, povredu obaveze čuvanja poslovne tajne, ugrožavanje interesa učesnika na tržištu vrijednosnih papira;
c) u posljednih pet godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa iz tačke b) ovog člana, a koja se odnosi ili je za posljedicu imala: prestanak obavljanja dužnosti direktora ili lica sa dozvolom po ovom zakonu u profesionalnom posredniku i drugom učesniku na tržištu vrijednosnih papira, ili obustavljanje, odnosno oduzimanje dozvole
za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima;
d) u posljednjih pet godina na lice je primijenjena sankcija, odnosno mjera prema zakonima ili podzakonskim aktima strane države, a koja predstavlja sličnu, odnosno uporedivu sankciju ili mjeru iz ovog člana.".

 

Član 2.

 

Iza člana 76b. dodaje se novi član 76c. koji glasi:

 

"Član 76c.

 

Odbijanje davanja saglasnosti

 

Komisija neće dati saglasnost za sticanje kvalifikovanog udjela ukoliko:
a) postoje pravne posljedice osude iz člana 3a. ovog zakona;
b) namjeravani sticalac nema dobar ugled, odnosno za kojeg na osnovu dosadašnjeg ponašanja nije moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno vršiti svoje dužnosti kao imalac udjela te za kojeg postoji osnovana sumnja da je na bilo koji način učestvovao u
aktivnostima vezanim uz pranje novca, finansiranje terorizma i korupciju;
c) postoje prepreke prema općim aktima Komisije.".

 

Član 3.

 

U članu 91. u stavu 1. tač. b) i c) mijenjaju se i glase:
"b) da ne postoje pravne posljedice osude iz člana 3a. ovog zakona;
c) da kandidat za direktora ima dobar ugled, odnosno za kojeg je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno vršiti svoje dužnosti te za kojeg ne postoji osnovana sumnja da je na bilo koji način učestvovao u aktivnostima vezanim uz pranje novca, finansiranje terorizma i korupciju;".

Član 4.

 

U članu 104. u stavu 1. tač. b) i c) mijenjaju se i glase:
"b) da ne postoje pravne posljedice osude iz člana 3a. ovog zakona;
c) broker, investicijski menadžer i investicijski savjetnik ima dobar ugled, odnosno za kojeg je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno vršiti svoje dužnosti te za kojeg ne postoji osnovana sumnja da je na bilo koji način učestvovao u aktivnostima vezanim uz pranje novca, finansiranje terorizma i korupciju;".

 

Član 5.

 

U članu 140a. iza riječi: "76a." veznik: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "76b." dodaju se riječi: "i 76c.".

 

Član 6.

 

U članu 143. u stavu 1. tač. b) i c) mijenjaju se i glase:
"b) da ne postoje pravne posljedice osude iz člana 3a. ovog zakona;
c) kandidat za direktora ima dobar ugled, odnosno za kojeg je na osnovu dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno vršiti svoje dužnosti te za kojeg ne postoji osnovana sumnja da je na bilo koji način učestvovao u aktivnostima vezanim uz pranje novca, finansiranje terorizma i korupciju;".

 

Član 7.

 

Iza člana 186. dodaje se novi član 186a. koji glasi:

 

"Član 186a.

 

Shodna primjena

 

Direktor i zamjenik direktora Registra ne mogu biti lica za koja postoje prepreke predviđene ovim zakonom za direktora berze.".

 

Član 8.

 

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na osobe koje stupanjem na snagu ovog zakona vrše funkciju člana nadzornog odbora, uprave, brokera, investicijskog menadžera i investicijskog savjetnika i na fizička i pravna lica imaoce kvalifikovanih udjela.
(2) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana dužna su Komisiji podnijeti zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog zakona u roku četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić