ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA
U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) u članku 3. stavak (1) točka 3) mijenja
se i glasi:
"3) Fiskalna odgovornost: sukladno ovom načelu utvrđivanje i isplata bruto plaća i naknada korisnicima prava koje tretira ovaj zakon, na temelju utvrđene osnovice, može se vršiti samo do visine planiranih sredstava u proračunu za te namjene."

 

Članak 2.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

 

"Članak 5.

 

(Utvrđivanje osnovice za obračun plaće)

 

Osnovica za obračun plaća se utvrđuje zakonom odnosno odlukom općinskog i gradskog vijeća o izvršavanju proračuna za svaku proračunsku godinu ili odlukom o privremenom
financiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu.
Pored osnovice za obračun plaća, prigodom obračuna plaće će se koristiti i bod za obračun plaće koji se utvrđuje zakonom odnosno odlukom općinskog i gradskog vijeća o izvršavanju
proračuna za svaku proračunsku godinu ili odlukom o privremenom financiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu.
Utvrđivanje osnovice i bodova vrši se u pregovorima sa reprezentativnim sindikatom, a prije usvajanja zakona, odnosno odluke iz stavka 1. ovoga članka. Ukoliko se ne postigne dogovor, Vlada FBiH, vlade kantona, odnosno gradska i općinska vijeća će utvrditi osnovicu i bod, pri čemu visina osnovice ne može biti niža od prethodno dogovorene, odnosno važeće.
Prigodom utvrđivanja osnovice i boda za obračun plaće iz st. (1) i (2) ovog članka uzet će se u obzir projekcije proračuna za narednu godinu, kao i kretanja GDP i indeksa potrošačkih cijena, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.
Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvršene sukladno odredbama ovog zakona su definitivne i konačne."

 

Članak 3.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

 

"Članak 6.

 

(Utvrđivanje osnovne plaće)

 

Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za plaću iz članka 5. ovog zakona i boda za obračun plaće sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za
0,5% za svaku započetu godinu mirovinskog staža izabranog dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika, službenika sudske policije i zatvorskih policajaca - stražara, a najviše do 20%.
Osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.
U slučaju da množenjem utvrđene osnovice, boda za obračun plaće i pripadajućeg koeficijenta platnog razreda osnovna plaća iznosi manje od 70% prosječne plaće, uposleniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku.
Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućem platnom razredu.
Ukoliko uposlenik radi sa nepunim radnim vremenom, sukladno posebnom zakonu ili drugim propisima, osnovna plaća odredit će se srazmjerno vremenu provedenom na radu.
Puno radno vrijeme uposlenih je 40 sati tjedno."

 

Članak 4.

 

Članak 8. stavak 5. mijenja se i glasi:
"Iznos paušala umanjuje se za 10% za neopravdano odsustvovanje sa sjednice doma ili radnoga tijela čiji je član. Evideciju o izostancima vodi tajnik doma, odnosno radnoga tijela.".

 

Članak 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić