ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA
U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) u članu 3. stav (1) tačka 3) mijenja se i glasi:
"3) Fiskalna odgovornost: u skladu sa ovim principom utvrđivanje i isplata brutoplaća i naknada korisnicima prava koje tretira ovaj zakon na osnovu utvrđene osnovice može se vršiti samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene.".

 

Član 2.

 

Član 5. mijenja se i glasi:

 

"Član 5.

 

(Utvrđivanje osnovice za obračun plaće)

 

Osnovica za obračun plaća utvrđuje se zakonom, odnosno odlukom općinskog i gradskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu.
Pored osnovice za obračun plaća prilikom obračuna plaće koristit će se i bod za obračun plaće koji se utvrđuje zakonom, odnosno odlukom općinskog i gradskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu.
Utvrđivanje osnovice i bodova vrši se u pregovorima sa reprezentativnim sindikatom, a prije usvajanja zakona, odnosno odluke iz stava 1. ovoga člana. Ukoliko se ne postigne dogovor,
Vlada FBiH, vlade kantona, odnosno gradska i opštinska vijeća će utvrditi osnovicu i bod, pri čemu visina osnovice ne može biti niža od prethodno dogovorene, odnosno važeće.
Prilikom utvrđivanja osnovice i boda za obračun plaće iz st. (1) i (2) ovog člana uzet će se u obzir projekcije budžeta za narednu godinu, kao i kretanja GDP i indeksa potrošačkih cijena,
a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.
Isplate mjesečnih novčanih primanja, izvršene u skladu sa odredbama ovog zakona su definitivne i konačne.".

 

Član 3.

 

Član 6. mijenja se i glasi:

 

"Član 6.

 

(Utvrđivanje osnovne plaće)

 

Osnovna plaća utvrđuje se množenjem osnovice za plaću iz člana 5. ovog zakona i boda za obračun plaće sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za
0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika, službenika sudske policije i zatvorskih policajaca - stražara, a najviše do 20%.
Osnovna plaća ne može biti manja od 70% prosječne netoplaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.
U slučaju da množenjem utvrđene osnovice boda za obračun plaće i pripadajućeg koeficijenta platnog razreda osnovna plaća iznosi manje od 70% prosječne plaće, zaposleniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku.
Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućem platnom razredu.
Ukoliko zaposlenik radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna plaća odredit će se srazmjerno vremenu provedenom na radu.
Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati sedmično.".

 

Član 4.

 

Član 8. stav 5. mijenja se i glasi:
"Iznos paušala umanjuje se za 10% za neopravdano odsustvovanje sa sjednice doma ili radnog tijela čiji je član.
Evidenciju o izostancima vodi sekretar doma, odnosno radnog tijela.".

 

Član 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić