ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/13) u članku 10. iza stavka (2) dodaje se novi
stavak (3) koji glasi:
"(3) Vlada Federacije svojim rješenjem imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije.".
Dosadašnji st. (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) postaju st. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).
U stavku (4) riječi: "angažirat će" zamjenjuju se riječima: "može angažirati".
Stavak (10) mijenja se i glasi:
"Stručnom timu iz stavka (3) ovoga članka i stručnom konzultantu iz stavka (4) ovoga članka pripada naknada za pružanje usluga, što se definira rješenjem o formiranju stručnog tima i ugovorom sklopljenim između stručnog konzultanta i Vlade Federacije.".
Stavak (11) mijenja se i glasi:
"Naknade za izvršene usluge iz stavka (10) ovoga članka isplaćuju se iz Proračuna Federacije.".

 

Članak 2.

 

Članak 70. mijenja se i glasi:
(1) "Novčanom kaznom od 20.000,00 KM do 200.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:
a. ne osigura obuku domaćeg stručnog kadra iz članka 64. stavka (1).
(2) Novčanom kaznom od 50.000,00 KM do 200.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:
a. u roku šest mjeseci od završetka faze istraživanja tijelu uprave ne dostavi elaborat o rezultatima izvršenih istraživanja iz članka 24. stavak (2);
b. u roku utvrđenom u ugovoru o koncesiji ne ukloni postrojenja koja je koristio tijekom razdoblja istraživanja, ukoliko nisu neophodna za daljnju fazu razvitka, i ne konzervira bušotine i dovede cjelokupan istražni prostor u stanje prije početka istražnih aktivnosti iz članka 46.;
c. ne vrši istraživanje sukladno dinamici utvrđenoj ugovorom o koncesiji iz neopravdanih razloga i ne dostavlja izvješće i elaborat sukladno članku 24. st. (1) i (2).
(3) Novčanom kaznom od 100.000,00 KM do 200.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:
a. u roku 15 dana od dana otkrića ne obavijesti tijelo uprave u pisanoj formi o lokaciji i prirodi otkrića i ne dostavi podatke kojima raspolaže iz članka 27.;
b. u roku osam dana od dana utvrđivanja komercijalnosti ležišta u pisanoj formi ne obavijesti tijelo uprave iz članka 29. stavak (1);
c. ne dostavi podatke o procijenjenim pričuvama nafte i plina sukladno zakonu najkasnije u roku 60 dana od bušenja posljednje razradne bušotine iz članka 29. stavak (2);
d. ne poduzme mjere neophodne za sprečavanje gubitaka i rasipanja nafte i plina ili pritiska tijekom bušenja, eksploatacije, transporta ili skladištenja iz članka 45.;
e. ne poduzme mjere zaštite ljudi, imovine i okoliša tijekom istraživanja i eksploatacije nafte i plina iz članka 45.;
f. ne dostavi tijelu uprave dokaz o osiguranju iz članka 49.;
g. ne dostavi tijelu uprave svu dokumentaciju, rezultate istraživanja, uzorke i druge podatke dobivene ili prikupljene tijekom istraživanja i eksploatacije iz članka 54. stavak (1).
(4) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba ako:
a. ne osigura obuku domaćeg stručnog kadra iz članka 64. stavak (1).
(5) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba ako:
a. u roku šest mjeseci od završetka faze istraživanja tijelu uprave ne dostavi elaborat o rezultatima izvršenih istraživanja iz članka 24. stavak (2);
b. u roku utvrđenom u ugovoru o koncesiji ne ukloni postrojenja koja je koristio tijekom razdoblja istraživanja, ukoliko nisu neophodna za daljnju fazu razvitka, ne konzervira bušotine i dovede cjelokupan istražni prostor u stanje prije početka istražnih aktivnosti iz članka 46.;
c. ne vrši istraživanje sukladno dinamici utvrđenoj ugovorom o koncesiji iz neopravdanih razloga i ne dostavlja izvješće i elaborat sukladno članku 24. st. (1) i (2).
(6) Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba ako:
a. u roku 15 dana od dana otkrića ne obavijesti tijelo uprave u pisanoj formi o lokaciji i prirodi otkrića i ne dostavi podatke kojima raspolaže iz članka 27.;
b. u roku osam dana od dana utvrđivanja komercijalnosti ležišta u pisanoj formi ne obavijesti tijelo uprave iz članka 29. stavak (1);
c. ne dostavi podatke o procijenjenim pričuvama nafte i plina sukladno zakonu najkasnije u roku 60 dana od bušenja posljednje razradne bušotine iz članka 29. stavak (2);
d. ne poduzme mjere neophodne za sprečavanje gubitaka i rasipanje nafte i plina ili pritiska tijekom bušenja, eksploatacije, transporta ili skladištenja iz članka 45.;
e. ne poduzme mjere zaštite ljudi, imovine i okoliša tijekom istraživanja i eksploatacije nafte i plina iz članka 45.;
f. ne dostavi tijelu uprave dokaz o osiguranju iz članka 49.;
g. ne dostavi tijelu uprave svu dokumentaciju, rezultate istraživanja, uzorke i druge podatke dobivene ili prikupljene tijekom istraživanja i eksploatacije iz članka 54. stavak (1).

 

Članak 3.

 

Članak 71. mijenja se i glasi:

 

"Članak 71.

(Mjera oduzimanja imovinske koristi i naknada štete)

 

(1) Oduzet će se imovinska korist pribavljena prekršajem pravne osobe koja vrši istraživanje i /ili eksploataciju nafte i plina bez odobrenja mjerodavnoga tijela propisanih ovim zakonom.
(2) Pravna osoba koja je učinila prekršaj iz stavka 1. Ovoga članka dužna je nadoknaditi prouzročenu štetu."

 

Članak 4.

 

U članku 72. riječi u nazivu članka: "Zaštitna mjera -oduzimanje opreme" zamjenjuju se riječima: "Zaštitne mjere".
U članku 72. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"Zaštitnom mjerom zabrane vršenja istraživanja i eksploatacije bit će kažnjena pravna osoba ako vrši istraživanje i/ili eksploataciju nafte i plina bez odobrenja mjerodavnoga tijela propisanih ovim zakonom."

 

Članak 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić