ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/13) u članu 10. iza stava (2) dodaje se novi stav (3)
koji glasi:
"(3) Vlada Federacije svojim rješenjem imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije."
Dosadašnji st.: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11) postaju st.: (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) i (12).
U stavu (4) riječi: "angažirat će" zamjenjuju se riječima: "može angažirati".
Stav (10) mijenja se i glasi:
"Stručnom timu iz stava (3) ovog člana i stručnom konsultantu iz stava (4) ovog člana pripada naknada za pružanje usluga, što se definira rješenjem o formiranju stručnog tima i ugovorom sklopljenim između stručnog konsultanta i Vlade Federacije."
Stav (11) mijenja se i glasi:
"Naknade za izvršene usluge iz stava (10) ovog člana isplaćuju se iz budžeta Federacije."

 

Član 2.

 

Član 70. mijenja se i glasi:
(1) "Novčanom kaznom od 20.000,00 KM do 200.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:
a. ne osigura obuku domaćeg stručnog kadra iz člana 64. stav (1).
(2) Novčanom kaznom od 50.000,00 KM do 200.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:
a. u roku šest mjeseci od završetka faze istraživanja organu uprave ne dostavi elaborat o rezultatima izvršenih istraživanja iz člana 24. stav (2);
b. u roku utvrđenom u ugovoru o koncesiji ne ukloni postrojenja koja je koristio tokom perioda istraživanja, ukoliko nisu neophodna za daljnju fazu razvoja, ne konzervira bušotine i dovede cjelokupan istražni prostor u stanje prije početka istražnih aktivnosti iz člana 46.;
c. ne vrši istraživanje u skladu sa dinamikom utvrđenom ugovorom o koncesiji iz neopravdanih razloga i ne dostavlja izvještaje i elaborat u skladu sa članom 24. st. (1) i (2).
(3) Novčanom kaznom od 100.000,00 KM do 200.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:
a. u roku 15 dana od dana otkrića ne obavijesti organ uprave u pisanoj formi o lokaciji i prirodi otkrića i ne dostavi podatke kojima raspolaže iz člana 27.;
b. u roku osam dana od dana utvrđivanja komercijalnosti ležišta u pisanoj formi ne obavijesti organ uprave iz člana 29. stav (1);
c. ne dostavi podatke o procijenjenim rezervama nafte i plina u skladu sa zakonom najkasnije u roku 60 dana od bušenja posljednje razradne bušotine iz člana 29. stav (2);
d. ne poduzme mjere neophodne za sprečavanje gubitaka i rasipanja nafte i plina ili pritiska tokom bušenja, eksploatacije, transporta ili skladištenja iz člana 45.;
e. ne poduzme mjere zaštite ljudi, imovine i okoliša u toku istraživanja i eksploatacije nafte i plina iz člana 45.;
f. ne dostavi organu uprave dokaz o osiguranju iz člana 49.;
g. ne dostavi organu uprave svu dokumentaciju, rezultate istraživanja, uzorke i druge podatke dobivene ili prikupljene tokom istraživanja i eksploatacije iz člana 54. stav (1).
(4) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj odgovorno lice ako:
a. ne osigura obuku domaćeg stručnog kadra iz člana 64. stav (1).
(5) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj odgovorno lice ako:
a. u roku šest mjeseci od završetka faze istraživanja organu uprave ne dostavi elaborat o rezultatima izvršenih istraživanja iz člana 24. stav (2);
b. u roku utvrđenom u ugovoru o koncesiji ne ukloni postrojenja koja je koristio tokom perioda istraživanja, ukoliko nisu neophodna za daljnju fazu razvoja, ne konzervira bušotine i dovede cjelokupan istražni prostor u stanje prije početka istražnih aktivnosti iz člana 46.;
c. ne vrši istraživanje u skladu sa dinamikom utvrđenom ugovorom o koncesiji iz neopravdanih razloga i ne dostavlja izvještaje i elaborat u skladu sa članom 24. st. (1) i (2).
(6) Novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 20.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj odgovorno lice ako:
a. u roku 15 dana od dana otkrića ne obavijesti organ uprave u pisanoj formi o lokaciji i prirodi otkrića i ne dostavi podatke kojima raspolaže iz člana 27.;
b. u roku osam dana od dana utvrđivanja komercijalnosti ležišta u pisanoj formi ne obavijesti organ uprave iz člana 29. stav (1);
c. ne dostavi podatke o procijenjenim rezervama nafte i plina u skladu sa zakonom najkasnije u roku 60 dana od bušenja posljednje razradne bušotine iz člana 29. stav (2);
d. ne poduzme mjere neophodne za sprečavanje gubitaka i rasipanje nafte i plina ili pritiska tokom bušenja, eksploatacije, transporta ili skladištenja iz člana 45.;
e. ne poduzme mjere zaštite ljudi, imovine i okoliša u toku istraživanja i eksploatacije nafte i plina iz člana 45.;
f. ne dostavi organu uprave dokaz o osiguranju iz člana 49.;
g. ne dostavi organu uprave svu dokumentaciju, rezultate istraživanja, uzorke i druge podatke dobivene ili prikupljene tokom istraživanja i eksploatacije iz člana 54. stav (1).

 

Član 3.

 

Član 71. mijenja se i glasi:

 

"Član 71.

 

(Mjera oduzimanja imovinske koristi i naknada štete)

 

(1) Oduzet će se imovinska korist pribavljena prekršajem
pravnog lica koje vrši istraživanje i/ili eksploataciju nafte i plina bez odobrenja nadležnog organa propisanih ovim zakonom.
(2) Pravno lice koje je učinilo prekršaj iz stava (1) ovog člana dužno je nadoknaditi prouzrokovanu štetu."

 

Član 4.

 

U članu 72. riječi u nazivu člana: "Zaštitna mjera -oduzimanje opreme" zamjenjuju se riječima: "Zaštitne mjere".
U članu 72. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"Zaštitnom mjerom zabrane vršenja istraživanja i eksploatacije bit će kažnjeno pravno lice ako vrši istraživanje i/ili eksploataciju nafte i plina bez odobrenja nadležnog organa propisanih ovim zakonom."

 

Član 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić