ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O NAPLATI I DJELOMIČNOM OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14) u članku 1. riječi: "nastalog do 31.12.2013. godine,", zamjenjuju se riječima: "nastalog do 31.12.2016. godine,".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara