ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O NAPLATI I DJELIMIČNOM OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA

 

Član 1.

 

U Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14), u članu 1. riječi: "nastalog do 31.12.2013. godine,", zamjenjuju se riječima: "nastalog do 31.12.2016. godine,".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara