ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O KOMISIJI ZA
VRIJEDNOSNE PAPIRE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04 i 92/13) u članku 5. briše se stavak 4.

 

Članak 2.

 

Briše se članak 6.

 

Članak 3.

 

Dosadašnji čl.: 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 14a., 14b., 14c., 14d., 14e., 14f., 14g., 15., 16., 16a., 16b., 17., 17a., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24. postaju čl. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
13a., 13b., 13c., 13d., 13e., 13f., 13g., 14., 15., 15a., 15b., 16., 16a., 17., 18., 19., 20., 21., 22. i 23.

 

Članak 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić