ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM PRISTOJBAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH PRISTOJBI

 

Članak 1.

 

U Zakonu o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13) u Tar. br. 7. iza točke 5. dodaju se nove toč. 6. i 7. koje glase:
"6. Za rješenje o prijemu državljanstva za osobe koja imaju status izbjeglice 100,-
7. Za posebnu suglasnost iz članka 26. Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13)  30,-"
U Tarifi federalnih upravnih pristojbi Tar. br. 48. se briše.

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić