ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16), u članu 18. stav (1) u četvrtom redu riječ “i“ zamjenjuje se zarezom, a iza broja „111/12“ dodaju se riječi: „ i 20/17“.

Članak 2.

Članak 23. briše se.

Članak 3.

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26a. koji glasi:

„Članak 26a.

Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Proračuna, pozicija „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, prenijet će se na poseban namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i koristit će se po programu koji donosi Parlament na prijedlog Vlade, kada se za to steknu potrebni financijski i tehnički uvjeti.
Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Proračuna, pozicija „Kapitalni transferi javnim poduzećima - Poseban transakcijski račun za prikupljanje prihoda od GSM licence“, koristit će se po odlukama koje donosi Vlada.“.

 

Članak 4.

                                                                      

U članku 29. riječi:“ Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja“, brišu se.

Članak 5.

U članku 30. iza riječi „poljoprivredu“ riječ „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza riječi „veterinarstvo“ briše se zarez i dodaju riječi: „ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Izmirenje obveza iz ranijeg razdoblja“,“.

Članak 6.

U članku 31. stavak (1) iza riječi „zadruga“ i zareza dodaju se riječi:„Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji“,“.

Članak 7.  

U članku 32. riječi: “Ostala domaća pozajmljivanja – Kreditni-garantni fond“ brišu se.

 Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.