ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

Član 1.

U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16), u članu 18. stav (1) u četvrtom redu riječ “i“ zamjenjuje se zarezom, a iza broja „111/12“ dodaju se riječi: „ i 20/17“.

Član 2.

Član 23. briše se.

Član 3.

Iza člana 26. dodaje se novi član 26a. koji glasi:

„Član 26a.

Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Budžeta, pozicija „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, prenijet će se na poseban namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i koristit će se po programu koji donosi Parlament na prijedlog Vlade, kada se za to steknu potrebni finansijski i tehnički uslovi.
Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Budžeta, pozicija „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Poseban transakcijski račun za prikupljanje prihoda od GSM licence“, koristit će se po odlukama koje donosi Vlada.“.

   Član 4.       

U članu 29. riječi: “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja“, brišu se.

Član 5.

U članu 30. iza riječi „poljoprivredu“ riječ „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza riječi „veterinarstvo“ briše se zarez i dodaju riječi: „ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Izmirenje obaveza iz ranijeg perioda“,“.

Član 6.

U članu 31. stav (1) iza riječi „zadruga“ i zareza dodaju se riječi: „Tekući transferi pojedincima - Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“,“.

Član 7.

U članu 32. riječi: “Ostala domaća pozajmljivanja – Kreditni-garantni fond“ brišu se.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.