ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UPRAVLJANJU OTPADOM

 

Članak 1.

 

U Zakonu o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09) u članku 4., iza definicije: "inertni otpad", dodaje se sljedeća definicija:
"Posebne kategorije otpada" su otpadne materije koje su važne bilo sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju i kao takve zahtijevaju posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.".
U istom članku iza definicije: "proizvođač", dodaje se nova definicija:
"Proizvođač i uvoznik proizvoda" je pravna osoba koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prvi stavlja na tržište Federacije BiH proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.".
U istom članku iza definicije: "operator", dodaje se nova definicija:
""Operater sustava" je pravna osoba koja po principu "produžene odgovornosti proizvođača" ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada; može biti osnovan isključivo od pravnih osoba koje obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada.".

 

Članak 2.

 

Iza članka 18. dodaju se novi čl. 18a. i 18b. koji glase:

 

"Članak 18a.

 

Posebne kategorije otpada

 

Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i financijski odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije
upotrebe postaju posebne kategorije otpada.
U posebne kategorije otpada spada: ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad, otpad koji sadrži
azbest, otpad koji sadrži PCB, otpad iz proizvodnje titandioksida, medicinski otpad, životinjski otpad i građevinski otpad.
Provedbenim propisima utvrdit će se kriteriji, rokovi i načini upravljanja posebnim kategorijama otpada.
Provedbenim propisima utvrdit će se kriteriji za obračun i plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, način i rokovi izvještavanja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, te
visina naknada, za određene proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, kao i drugi način upravljanja za posebne kategorije otpada.
Provedbenim propisom utvrdit će se način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada kao i uvjeti za dodjelu poticajnih sredstava.

 

Članak 18b.

 

Naknade za posebne kategorije otpada navedene u članku 18a. stavak 2. uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond) kao posebna kategorija u sustavu organizacije i upravljanja Fondom ili ovlaštenim operaterima sustava.
Fond raspodjeljuje prikupljena sredstva prema kantonima u razmjeri raspoređivanja sredstava kako je definirano Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša, za projekte i aktivnosti upravljanja
posebnim kategorijama otpada, što će urediti propis iz članka 18a. stavak 5. ovog zakona.
Fond je dužan donijeti godišnji Plan upravljanja posebnim kategorijama otpada i Financijski plan za posebne kategorije otpada.
Plan upravljanja posebnim kategorijama otpada i Financijski plan za posebne kategorije otpada odobrava Vlada FBiH, uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva.".

 

Članak 3.

 

Iza članka 37. dodaje se novi članak 37a. koji glasi:

 

"Članak 37a.

 

Informacijski sustav upravljanja otpadom (u daljnjem tekstu: informacijski sustav) je niz međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o svim vrstama i tokovima otpada,
subjektima i infrastrukturom upravljanja otpadom i uspostavlja se u Fondu.
Provedbenim propisom uredit će se način i financijskotehnički aspekt uspostave, vođenja i održavanja informacijskog sustava, kao i rokovi izvještavanja, te način dostavljanja informacija o otpadu.".

 

Članak 4.

 

U članku 49. u stavku 1. iza riječi: "inspektori zaštite okoliša", dodaju se riječi: "i tržišno, turističko-ugostiteljski inspektor".

 

Članak 5.

 

U članku 53. u stavku 1. riječi: "Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj svaka pravna osoba" mijenjaju se i glase: "Novčanom kaznom u
iznosu od 10.000,00 KM do 40.000,00 KM kaznit će se za prekršaj svaka pravna osoba, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 KM do 100.000,00
KM, ako:
- Transportuje otpad na način koji može izazvati zagađenje okoliša, suprotno odredbama članka 32. stavak 1. ovog zakona;
- U slučaju zagađenja nastalog tijekom transporta prijevoznik ne obavi čišćenje i dovođenje u prvobitno stanje zagađenog područja, suprotno odredbama članka 32. stavak 2. ovog zakona;
- Ne isporuči otpad na odredište koje je odredio pošiljatelj, a koje je odobreno kao lokacija za
upravljanje otpadom, suprotno odredbama članka 32. stavak 4. ovog zakona;
- Prijevoznik u slučaju nemogućnosti isporuke na odredište ne vrati otpad pošiljatelju, suprotno odredbama članka 32. stavak 5. ovog zakona.".
U stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi: "-ne postupi u skladu sa člankom 24.;".
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi, a u ponovljenom prekršaju kaznom u
iznosu od 6.000, 00 KM do 10.000,00 KM.".
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom u iznosu
od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM.".
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt, za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, a u
ponovljenom prekršaju novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 KM do 5.000,00 KM.".

 

Članak 6.

 

U članku 58. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:
"Propise iz članka 18a. st. 4. i 5. donijet će Vlada FBiH u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Propise iz članka 18a. stavak 3. donijet će Ministar u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Propis iz članka 37a. stavak 2. donijet će Vlada FBiH u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.".
Stavak 8. briše se.
Dosadašnji st. 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 11. postaju st. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

 

Članak 7.

 

Donošenjem provedbenog propisa iz članka 18a. stavak 4. ovog zakona prestaju važiti dosadašnji provedbeni propisi za posebne kategorije otpada i upravni akti doneseni na osnovu istih.

 

Članak 8.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara