ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU BRANITELJA DOMOVINSKOGA RATA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13, u daljnjem tekstu: Zakon), u članku 3. U stavku (1) iza riječi "mirovinu", riječi: "i nastavlja im se isplata mirovine do isteka roka iz članka 11. ovog zakona", zamjenjuju se riječima: "ostvarenu ili potvrđene po odredbama tog zakona, ukoliko je to za njih povoljnije.".
U članku 3. Zakona dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
"(3) Korisnicima prava iz članka 4. točka 5. Zakona ponovno će se izvršiti preračun mirovina na temelju mjesečnog prosjeka nevaloriziranih plaća ostvarenih u posljednjih pet godina prije ostvarivanja prava na mirovinu. Visina mirovine odredit će se u postotku od mirovinskog osnova prema dužini mirovinskog staža i iznosi za 20 godina 55% od mirovinskog osnova, a za svaku narednu navršenu godinu uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 75% od mirovinskog osnova.".

 

Članak 2.

 

U članku 10. Zakona ispred riječi "Mirovina" treba dodati oznaku "(1)".
Iza stavka (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:
"(2) Iznimno korisnici prava iz članka 1. stavak (1) ovog Zakona zadržavaju dostignutu visinu mirovine u isplati koja im je bila utvrđena prije stupanja na snagu Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata.
(3) Isplata mirovina korisnicima prava iz stavka (2) ovog članka i članka 1. stavak (2) ovog zakona uspostavit će se kroz prijelazno razdoblje od tri godine, na slijedeći način:
a) Od 01.01.2018. godine mirovina će se isplaćivati po isplatnom koeficijentu 1,161;
b) Od 01.01.2019. godine mirovina će se isplaćivati po isplatnom koeficijentu 1,320;
c) Od 01.01.2020. godine mirovina će se isplaćivati po isplatnom koeficijentu 1,485.".

 

Članak 3.

 

U članku 11. Zakona iza stavka (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:
"(5) Ponovna uspostava visine mirovine iz članka 2. ovog zakona vršit će se po zahtjevu korisnika prava u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.
(6) Pravo i isplata utvrđene visine mirovine iz članka 2. ovog zakona pripada najranije od dana stupanja na snagu ovog zakona".

 

Članak 4.

 

U članku 15. Zakona stavak (1) briše se.
U dosadašnjem stavku (2) koji postaje stavak (1), broj "(4)" zamjenjuje se brojem "(3)".
U dosadašnjem stavku (3) koji postaje stavak (2), broj "(2)" zamjenjuje se brojem "(1)".
U dosadašnjem stavku (4) koji postaje stavak (3), broj "(2)" zamjenjuje se brojem "(1)".
Dosadašnji stavak (5) postaje stavak (4).
U dosadašnjem stavku (6) koji postaje stavak (5) broj "(5)" zamjenjuje se brojem "(4)".

 

Članak 5.

 

Iza članka 16. Zakona dodaje se članak 16a. koji glasi:

 

"Članak 16a.

 

Korisnicima prava iz članka 3. i članka 4. točka 5. Zakona, mirovine se usklađuju svake godine prema porastu indeksa potrošačkih cijena na godišnjoj razini u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.".

 

Članak 6.

 

U članku 19. Zakona u stavku (1) iza riječi "politike" dodaju se riječi: "i Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata.".
Stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Ministarstva iz stavka (1) ovog članka nadzor nad provođenjem ovog zakona ostvaruju neposredno i putem nadležne inspekcije kao i na drugi zakonom propisan način.".
U stavku (3) iza riječi "politike" dodaju se riječi: "i Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata".

 

Članak 7.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara