ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

Član 1.

 

U Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13, u daljnjem tekstu: Zakon), u članu 3. u stavu (1) iza riječi "penziju", riječi: "i nastavlja im se isplata penzije do isteka roka iz člana 11. ovog zakona", zamjenjuju se riječima: "ostvarenu ili potvrđene po odredbama tog zakona, ukoliko je to za njih povoljnije.".
U članu 3. Zakona dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Korisnicima prava iz člana 4. tačka 5. Zakona ponovo će se izvršiti preračun penzija na osnovu mjesečnog prosjeka nevaloriziranih plaća ostvarenih u posljednjih pet godina prije ostvarivanja prava na penziju. Visina penzije odrediti će se u postotku od penzijskog osnova prema dužini penzijskog staža i iznosi za 20 godina 55% od penzijskog osnova, a za svaku narednu navršenu godinu uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 75% od penzijskog osnova.".

 

Član 2.

 

U članu 10. Zakona ispred riječi "Penzija" treba dodati oznaku "(1)".
Iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:
"(2) Izuzetno korisnici prava iz člana 1. stav (1) ovog Zakona zadržavaju dostignutu visinu penzije u isplati koja im je bila utvrđena prije stupanja na snagu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
(3) Isplata penzija korisnicima prava iz stava (2) ovog člana i člana 1. stav (2) ovog zakona uspostavit će se kroz prijelazni period od tri godine, na slijedeći način:
a) Od 01.01.2018. godine penzija će se isplaćivati po isplatnom koeficijentu 1,161;
b) Od 01.01.2019. godine penzija će se isplaćivati po isplatnom koeficijentu 1,320;
c) Od 01.01.2020. godine penzija će se isplaćivati po isplatnom koeficijentu 1,485.".

 

Član 3.

 

U članu 11. Zakona iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:
"(5) Ponovna uspostava visine penzije iz člana 2. ovog zakona vršit će se po zahtjevu korisnika prava u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.
(6) Pravo i isplata utvrđene visine penzije iz člana 2. ovog zakona pripada najranije od dana stupanja na snagu ovog zakona.".

 

Član 4.

 

U članu 15. Zakona stav (1) briše se.
U dosadašnjem stavu (2) koji postaje stav (1), broj "(4)" zamjenjuje se brojem "(3)".
U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (2), broj "(2)" zamjenjuje se brojem "(1)".
U dosadašnjem stavu (4) koji postaje stav (3), broj "(2)" zamjenjuje se brojem "(1)".
Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).
U dosadašnjem stavu (6) koji postaje stav (5) broj "(5)" zamjenjuje se brojem "(4)".

 

Član 5.

 

Iza člana 16. Zakona dodaje se član 16a. koji glasi:

 

"16a.

 

Korisnicima prava iz člana 3. i člana 4. tačka 5. Zakona, penzije se usklađuju svake godine prema porastu indeksa potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.".

 

Član 6.

 

U članu 19. Zakona u stavu (1) iza riječi "politike" dodaju se riječi: "i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.".
Stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Ministarstva iz stava (1) ovog člana nadzor nad provođenjem ovog zakona ostvaruju neposredno i putem nadležne inspekcije kao i na drugi zakonom propisan način.".
U stavu (3) iza riječi "politike" dodaju se riječi:"i Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata".

 

Član 7.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara