ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

Članak 1.

 

U Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), čl. 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

 

"Članak 2.

 

Braniteljima, u smislu ovog zakona smatraju se pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oružane snage), a koji su sudjelovali u obrani suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine (početak agresije na općinu Ravno), od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno do prestanka neposredne ratne opasnosti i koji su razvojačeni rješenjem nadležnog vojnog organa, kao i osoba koja je sudjelovala u pripremi za obranu i u obrani Bosne i Hercegovine.
Dragovoljcem, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik vojnih postrojbi koji je sudjelovao u pripremi za obranu i u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 18.09.1991. do 09.04.1992. godine, kao i druga osoba koja nije bila vojni obveznik u vrijeme dragovoljnog stupanja u Oružane snage i ostala neprekidno u postrojbama do kraja rata ili je ranije razvojačena od nadležnog vojnog organa.
Organizatorom otpora, u smislu ovog zakona, smatra se osoba koja je organizirala i rukovodila u pripremi za obranu i u obrani Bosne i Hercegovine, najmanje 100 dana, u razdoblju od 18.09.1991. do 09.04.1992. godine, i uz to bila pripadnik Oružanih snaga ili državnih organa ili institucija vezanih za obranu Bosne i Hercegovine najmanje dvije godine, a čiji je status potvrđen od strane Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.
Veteranom, u smislu ovog zakona, smatra se osoba koja je stupila u postrojbe iz stavka 1. ovog članka od 18.09.1991. do 31.12.1992. godine, i ostala neprekidno do 23.12.1995. godine, ili ranije razvojačena od nadležnog vojnog organa.
Pojmovi i definicije iz ovog članka koriste se i primjenjuju kod reguliranja prava i pogodnosti u svim oblastima i razinama vlasti koje se tiču branitelja i članova njihovih obitelji.

 

Članak 3.

 

Ratni vojni invalid je državljanin Bosne i Hercegovine koji je, vršeći vojne dužnosti, druge dužnosti za ciljeve obrane u sastavu Oružanih snaga, sudjelujući u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju i pod uvjetima i okolnostima iz članka 2. stavak 1. ovog zakona, zadobio ranu, povredu, bolest ili je vršenje dužnosti utjecalo na pogoršanje bolesti, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%.
Ratni vojni invalid je i državljanin Bosne i Hercegovine koji je po naredbi ili nalogu nadležnog vojnog organa ili organa uprave nadležnog za poslove obrane i državne sigurnosti, pod uvjetima i okolnostima iz stavka 1. ovog članka, zadobio ranu, ozljedu, bolest ili pogoršanje bolesti, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%.
Ratni vojni invalid je i osoba koja je u razdoblju i pod uvjetima i okolnostima iz st. 1. i 2. ovog članka bila ratni zatočenik i zadobila ranu, ozljedu, bolest ili pogoršanje bolesti, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%.
Ratni vojni invalid je i stranac kod koga je nastupilo oštećenje njegovog organizma pod okolnostima i uvjetima iz st. 1., 2. i 3. ovog članka.
Liječnička komisija kod utvrđivanja stupnja invalidnosti u postupcima koji su u tijeku i postupcima u izvršenju sudskih presuda za ranjene i zatočene pripadnike Oružanih snaga, kao i za osobe sa područja na kojem je počinjen genocid koji je priznat od Međunarodnog suda u Haagu, bez obzira na temelj invaliditeta, koji su već ostvarili pravo i o čemu postoji medicinska dokumentacija u spisu predmeta, stupanj invalidnosti neće se utvrđivati, u postupku provođenja Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/09), manje od 20% - X grupe.
Mirnodopski vojni invalid je osoba koja je u miru bez namjere, vršeći vojnu dužnost, zadobila ranu ili ozljedu, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%, odnosno kod kojeg je usljed bolesti ili pogoršanja bolesti nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 60% u razdoblju od 24.12.1996. godine do 01.01.2006. godine, i to:
- vojna osoba na služenju obveznog vojnog roka,
- pitomac u vojnoj školi,
- pripadnik pričuvnog sastava za vrijeme vojne dužnosti.

 

Članak 4.

 

Obitelj poginulog, umrlog, nestalog branitelja je obitelj osobe koja je poginula, umrla nestala pod uvjetima i okolnostima iz članka 2. i članka 3. st. 1. do 4. ovog zakona, odnosno umrlog do 23.12.1996. godine od posljedica rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti zadobijene pod uvjetima i okolnostima iz članka 2. i članka 3. st. 1. do 4. ovog zakona.
Obitelj poginule ili umrle osobe iz članka 3. stavak 6. ovog zakona ostvaruje određena prava pod uvjetima i na način koji važi za obitelj umrlog ratnog vojnog invalida.".

 

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. briše se.

 

Članak 3.

 

Članak 8a. briše se.

 

Članak 4.

 

U članku 19. stavak 2. briše se.

 

Članak 5.

 

Članak 19a. briše se.

 

Članak 6.

 

U članku 21. stavak 4. briše se.
Dosadašnji st. 5., 6., 7. i 8. postaju st. 4., 5., 6. i 7.

 

Članak 7.

 

U članku 34. stavak 3. riječi: "15 dana" zamjenjuju se riječima: "30 dana".

 

Članak 8.

 

U članku 36. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
"1. osobe koje su svojevoljno, bez dopuštenja nadležnog zapovjedništva napustile postrojbu Oružanih snaga u bilo kojem razdoblju."
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Revizorski tim za koordinaciju će izvršiti kontrolu svih uvjerenja na temelju kojih su ostvarena prava za osobe ili članove obitelji osoba iz stavka 1. toč. 3. i 4. članka 36.".

Članak 9.

 

Članak 43. mijenja se i glasi:

 

"Članak 43.

 

Utvrđivanje da je rana ili povreda zadobijena pod okolnostima iz članka 3. ovog zakona, kao i utvrđivanje da je osoba od koje članovi obitelji izvode prava, prema odredbama ovog zakona, poginula, umrla ili nestala pod okolnostima iz članka 3. ovog zakona, vrši se dokaznim sredstvima iz članka 44. ovog zakona.
Okolnosti stradanja iz čl. 3. i 4. ovog zakona mogu se dokazivati u upravnom postupku u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku, ukoliko je vojna dokumentacija uništena zbog ratnih dejstava, odnosno ukoliko Arhivski depo Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine ne raspolaže podacima o konkretnoj vojnoj postrojbi.
Upravni postupak iz stavka 2. ovog članka po zahtjevu stranke vodi nadležni prvostupanjski organ za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze.
Protiv rješenja odnosno zaključka nadležnog organa iz stavka 3. ovog članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja odnosno zaključka.
Žalba se podnosi Federalnom ministarstvu putem prvostupanjskog organa. Rješenje iz stavka 4. ovog članka podliježe reviziji. Prvostupanjska rješenja kojima je zahtjev odbijen ne podliježu reviziji.
Reviziju vrši Federalno ministarstvo u roku od tri mjeseca od dana prijema predmeta.
U vršenju revizije na prvostupanjsko rješenje može se dati suglasnost, prvostupanjsko rješenje može se izmijeniti, poništiti ili ukinuti i drugačije riješiti upravnu stvar ili predmet vratiti prvostupanjskom organu na ponovni postupak.
Žalba i revizija odlažu izvršenje rješenja, odnosno upis utvrđenih činjenica u vojne evidencije.
Ako je protiv prvostupanjskog rješenja izjavljena žalba, o žalbi i reviziji rješava se istim rješenjem.".

 

Članak 10.

 

U članku 44. iza riječi: "vojne dokumentacije" dodaju se riječi: "ili pravomoćnog rješenja donesenog u skladu sa odredbama članka 43. ovog zakona."

 

Članak 11.

 

Članak 45. mijenja se i glasi:
"Članak 45.

 

Utvrđivanje da je bolest nastupila ili se pogoršala pod okolnostima iz članka 3. ovog zakona, vrši Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja na temelju pregleda i na temelju medicinske dokumentacije o liječenju iz ratnog razdoblja ili iz razdoblja od 90 dana od dana otpuštanja iz Oružanih snaga.".

 

Članak 12.

 

Iza članka 55. dodaju se novi čl. 55a. i 55b. koji glase:

 

"Članak 55a.

 

U svrhu jačanja časti, ugleda i dostojanstva branitelja domovinskog rata, radi poštivanja načela transparentnosti isplata naknada iz proračuna korisnicima prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, kao i radi bržeg i efikasnijeg ostvarivanja prava branitelja i članova njihovih obitelji, Federalno ministarstvo će uspostaviti jedinstveni registar koji se sastoji od popisa branitelja i popisa korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite koja se financiraju iz federalnog proračuna.
Jedinstveni registar predstavlja skup podataka iz članka 2. ovog zakona, skup podataka o korisnicima prava, kao i obradu podataka o svim hraniteljima i novčanim i drugim primanjima po temelju pripadnosti braniteljskoj populaciji.

 

Članak 55b.

 

Kantoni će svojim propisima urediti pitanje uspostave registra korisnika prava iz članka 7. i čl. 26 do 31. ovog zakona i drugih prava koja branitelji i članovi njihovih obitelji ostvaruju ili su ostvarili po propisima kantona i općina, kao i pitanje objave podataka korisnika dopunskih prava branitelja i članova njihovih obitelji koja se isplaćuju ili su isplaćena iz proračuna kantona i općina.
Federalno ministarstvo, elektronskom razmjenom podataka sa drugim federalnim organima, ustanovama i institucijama, kantonalnim organima, općinskim organima i nadležnim organom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će uspostaviti jedinstveni registar korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite na svim razinama vlasti u Federaciji i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
Federalni ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti pravilnik kojim će se pobliže urediti uvjeti, način i postupak, razmjena podataka, kao i druga pitanja koja se odnose na uspostavu jedinstvenog registra i koji će biti dostupan svim razinama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.".

 

Članak 13.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara