ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UNUTARNJOJ TRGOVINI

 

Članak 1.

 

1) U Zakonu o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10) u članku 2. stavak 2) mijenja se i glasi:
"2) Trgovac, u smislu ovog zakona, jeste:
a) pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na temelju upisa u Registar poslovnih subjekata u nadležnom općinskom sudu,
b) fizička osoba koje obavlja djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na temelju rješenja gradskog, odnosno općinskog organa uprave nadležnog za oblast trgovine (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo),
c) fizička osoba koje obavlja djelatnosti trgovine isključivo osobnim radom na temelju rješenja nadležnog organa.".
2) U stavku 3) u tački e) iza riječi: "odobrenja" dodaju se riječi: "nadležnog tijela" i piše točka, a preostali tekst se briše.

 

Članak 2.

 

U članku 3. u stavku 3) i u članku 11. u stavku 7) riječi: "novčanica koje" zamjenjuju se riječju: "koji".

 

Članak 3.

 

U članku 4. u stavku 2) u sedmom redu riječi: "ograničavanja tržišta" zamjenjuju se riječima: "u cilju zaštite javnog interesa i sprečavanja štetnih posljedica na tržištu.".

 

Članak 4.

 

1) U članku 11. u stavku 2) u četvrtom redu iza teksta u zagradi piše se zarez i dodaju riječi: "kao i trgovac u svojstvu fizičke osobe koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo određenom vrstom robe na temelju rješenja nadležnog tijela i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavaonice iz članka 8. stavka 1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona (u daljnjem tekstu: trgovac pojedinac),".
2) U stavku 3) u trećem redu točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a trgovac pojedinac najmanje osnovnu školsku spremu.".
3) Iza stavka 7) dodaje se novi stavak 8) koji glasi:
"8) Za robu koja se prodaje u rasutom stanju po jediničnoj mjeri, ovisno od vrste robe (kilogram, litar, metar i sl.), trgovac je dužan iznos računa zaokružiti sukladno propisu Centralne banke Bosne i Hercegovine.".

 

Članak 5.

 

U članku 12. stavak 3) u drugom redu riječi: "i stočnih pijaca na" zamjenjuju se riječima: "u poslovnim prostorima u".

 

Članak 6.

 

Članak 13. briše se.

 

Članak 7.

 

U članku 14. stavak 1) u petom redu iza riječi: "objekat" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali tekst  briše se.

 

Članak 8.

 

U članku 16. stavak 5) iza riječi: "člankom" piše se točka, a preostali tekst briše se.

 

Članak 9.

 

Iza članka 21. dodaje se novo poglavlje IVa. i novi čl. 21a., 21b., 21c. i 21d. koji glase:

 

"IVa. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO LIČNIM RADOM - TRGOVAC POJEDINAC

 

Članak 21a.

 

1) Odobrenje za obavljanje trgovine na malo ličnim radom izvan prodavaonice nadležno tijelo izdat će fizičkoj osobi koje ispunjava sljedeće uvjete:
a) državljanin je Bosne i Hercegovine,
b) poslovno je sposoban,
c) ima najmanje osnovnu školsku spremu,
d) zdravstveno je sposoban, ako je za obavljanje trgovine na malo određenim robama iz predmeta poslovanja zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uvjet,
e) ima sklopljen ugovor ili predugovor o zakupu jednog prodajnog mjesta izvan prodavaonice iz članka 8. stavak 1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona, koje ispunjava uvjete utvrđene člankom 12. ovog zakona,
f) nema zasnovan radni odnos ili nije ostvario prava po temelju radnog odnosa,
g) nema osnovanu trgovačku radnju ili svojstvo trgovca pojedinca, o čemu podnosi pisanu izjavu,
h) da mu pravomoćnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti.
2) Izuzetno od točke e) stavka 1) ovog članka, u slučaju da fizička osoba podnosi zahtjev za odobrenje obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonice iz članka 8. stavka 1) tač. a), b) i d) u određene dane tokom sedmice na području dviju ili više jedinica lokalne samouprave, dužan je nadležnom tijelu dostaviti sklopljen ugovor ili predugovor o zakupu prodajnog mjesta izvan prodavaonice u svakoj od tih jedinica lokalne samouprave.
3) Podnosilac zahtjeva dužan je u zahtjevu precizirati vrstu robe kojom će obavljati trgovinu na malo, a u slučaju iz stavka 2) ovog članka precizirati i dane u kojima će obavljati trgovinu u određenoj jedinici lokalne samouprave.

 

Članak 21b.

 

1) Nadležno tijelo će u roku osam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva i uz ispunjavanje uvjeta iz članka 21a. ovog zakona fizičkoj osobi izdati rješenje o odobrenju
obavljanja trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice, kojim on stiče svojstvo trgovca pojedinca.
2) U slučaju iz članka 21a. stavak 2) ovog zakona rješenje izdaje nadležno tijelo prema prebivalištu podnosioca zahtjeva.
3) Rješenje iz st. 1) i 2) ovog članka obavezno sadrži:
a) ime i prezime i adresu prebivališta trgovca pojedinca, prema CIPS-ovoj evidenciji,
b) vrstu robe za čiju trgovinu na malo se daje odobrenje,
c) adresu prodajnog mjesta za trgovinu na malo iz ugovora ili predugovora o zakupu, a u slučaju iz članka 21a. stavak 2) ovog zakona adrese svih prodajnih mjesta i dane u kojima će se obavljati trgovina na tim mjestima.
4) Na osnovu rješenja iz stavka 2) ovog članka trgovac pojedinac nesmetano obavlja trgovinu u svim jedinicama lokalne samouprave koje su navedene u rješenju.
5) Protiv rješenja iz st. 1) i 2) ovog članka može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu trgovine.

 

Članak 21c.

 

Odredbe članka 18.; članka 21. st. 1) i 2) i čl. 22. i 23. ovog zakona primjenjuju se i na trgovca pojedinca.

 

Članak 21d.

 

Trgovac pojedinac dužan je trgovinu na malo obavljati ličnim radom na prodajnom mjestu i sa vrstom robe koji su određeni u rješenju iz članka 21b. stavak 3) ovog zakona, u skladu
sa odredbama ovog zakona i drugih propisa.".

 

Članak 10.

 

U članku 22. iza stavka 5) dodaje se novi stavak 6) koji glasi:
"6) U slučajevima iz stavka 5) ovog članka prestanak rada trgovačke radnje utvrđuje se danom nastanka nekog od razloga navedenih u tom stavku.".

 

Članak 11.

 

1) U članku 25. sstavak 4) u drugom redu iza riječi: "odjelu prodajnog objekta" piše se zarez i dodaju riječi: "kao i na prodajnom mjestu izvan prodavaonice".
2) Stavak 7) mijenja se i glasi:
"7) Evidencija o prodaji robe vodi se na osnovu računa o vrsti, količini i cijeni prodatih proizvoda, odnosno obavljenih usluga, koji se izdaje putem fiskalnog sistema ili računa koji će biti propisan posebnim provedbenim aktom.".

 

Članak 12.

 

Iza članka 39. dodaje se novi članak 39a. koji glasi:

 

"Članak 39a.

 

Trgovac koji pruža usluge tržnice na malo (pijaca) dužan je:
a) utvrditi pijačni red, jasno obilježiti i izdvojiti pijačni prostor od okolnog prostora, kao i vidno istaći dane i vrijeme pijačne trgovine;
b) osigurati ispunjavanje minimalne tehničke opremljenosti pijace u skladu sa uvjetima
propisanim podzakonskim aktom iz članka 12. stavak 3) ovog zakona;
c) istaći cijene usluga pijace i naplaćivati ih izdavanjem fakture;
d) usluge izdavanja prodajnog mjesta (sto, štand, lokacija za pokretno vozilo za prodaju i dr.)
naplaćivati putem fiskalnog uređaja;
e) zaključiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta samo sa osobama iz članka 2. stavak 2) i stavak 3) tač. b), c) i d) ovog zakona;
f) sa trgovcem pojedincem zaključiti ugovor o zakupu samo jednog prodajnog mjesta;
g) voditi registar zaključenih ugovora o zakupu iz točke e) ovog članka.".

 

Članak 13.

 

1) U članku 47. stavak 1) mijenja se i glasi:
"1) Prodaja na daljinu je oblik trgovine na malo robom i uslugama koje trgovac vrši ponudom putem sredstava za komunikaciju potrošaču koji nije neposredno prisutan.".
2) U stavku 2) iza riječi: "komunikaciju" dodaju se riječi: "sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini.", a preostali tekst se briše.

 

Članak 14.

 

Naziv poglavlja X. mijenja se i glasi:

 

"X. PRIVREMENE MJERE ZAŠTITE TRŽIŠTA".

 

Članak 15.

 

1) U članku 53. stavak 1) riječi: "može posebnim propisom privremeno ograničiti obavljanje trgovine" zamjenjuju se riječima: "može odrediti privremene mjere zaštite tržišta".
2) U stavku 2) u prvom redu riječ: "ograničenja" zamjenjuje se riječima: "privremene mjere".

 

Članak 16.

 

U članku 55. stavak 2) iza riječi: "nadležna" dodaju se riječi: "federalna, kantonalna i gradska/općinska".

 

Članak 17.

 

U članku 56. stavak 1) iza točke b) dodaje se nova točka c) koja glasi:
"c) da je trgovac otpočeo raditi u prodajnom objektu, a nadležnom organu prethodno nije podnio izjavu iz članka 12. stavak 5) ovog zakona.".

 

Članak 18.

 

U članku 57. stavak 1) u sedmom redu iza riječi: "opremljenosti" briše se zarez i dodaju riječi: "i da je trgovac podnio netočnu izjavu iz članka 12. stavak 5) ovog zakona,".

 

Članak 19.

 

1) U članku 63. stavak 1) u točki e) u prvom redu iza riječi: "trgovinu" dodaju se riječi: "ili trgovinske usluge", a u trećem redu u zagradi iza broja: "16." dodaje se zarez i brojevi: "21b. i 27.".
Iza točke g) dodaje se nova točka h) koja glasi:
"h) zaključi ugovor o zakupu suprotno odredbama članka 39a. toč. e) i f) ovog zakona,".
Dosadašnje toč. h), i) i j) postaju toč. i), j) i k).
2) U stavku 2) broj: "400,00" zamjenjuje se brojem: "1.000,00".
3) U stavku 3) broj: "500,00" zamjenjuje se brojem: "1.000,00".
4) U stavku 4) broj: "300,00" zamjenjuje se brojem: "1.000,00".
5) Iza stavka 7) dodaju se novi st. 8) i 9) koji glase:
"8) Ukoliko trgovac u roku šest mjeseci od dana pravomoćne odluke o počinjenom prekršaju iz stavka 1) točka h) ovog članka ponovi isti prekršaj, bit će kažnjen novčanom kaznom u dvostrukom iznosu od prethodno izrečene kazne.
9) U svakom daljnjem ponovljenom prekršaju iz stavka 1) točka h) ovog članka novčana kazna za prekršaj udvostručit će se, s tim da ne može preći iznos maksimalne novčane kazne utvrđene zakonom za taj prekršaj.".

 

Članak 20.

 

1) U članku 64. stavak 1) točka d) mijenja se i glasi:
"d) ne vodi registar zaključenih ugovora o zakupu (članak 39a. točka g) ovog zakona).".
Točka h) mijenja se i glasi:
"h) prodaje robu za koju nema isprave o njenoj nabavci, za koju nije sačinjena kalkulacija cijene i koja nije evidentirana u trgovačkoj knjizi (članak 25. stavak 8) ovog zakona).".
3) U stavku 2) broj: "300,00" zamjenjuje se brojem: "500,00".
4) U stavku 3) broj: "400,00" zamjenjuje se brojem: "500,00"

 

Članak 21.

 

U članku 65. stavak 1). u točki d) tekst u zagradi se mijenja i glasi: "(članak 11. stavak 5) ovog zakona)".

 

Članak 22.

 

Iza članka 65. dodaje se novi članak 65a. koji glasi:

 

"Članak 65a.

 

1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjen trgovac pojedinac ako:
a) ne obavlja trgovinu ličnim radom (članak 21d.),
b) obavlja trgovinu na prodajnom mjestu koje nije navedeno u odobrenju nadležnog organa (članak 21d.),
c) vrši prodaju vrste robe koja nije navedena u odobrenju nadležnog organa (članak 21d.).
2) Uz novčanu kaznu za prekršaj iz stavka 1) ovog članka izreći će se zaštitna mjera oduzimanja robe koja je zatečena u prodaji.".

 

Članak 23.

 

U članku 67. stavak 2) se briše.

 

Članak 24.

 

Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Članak 25.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić