ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O SUSTAVU POBOLJŠANJA
KVALITETE, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U
ZDRAVSTVU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11), u članku 26. stavak 2. riječ "pet" zamjenjuje se
riječju "tri".

 

Članak 2.

 

(1) Federalni ministar uskladit će propis o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog vijeća iz članka 26. stavak 5. Zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ovog zakona.
(2) Upravno vijeće imenovat će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Statut Agencije usuglasit će se sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od imenovanja Upravnog vijeća iz stavka 2. ovog članka.

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić