ZAKON
O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 i 46/16), članak 78. mijenja se i glasi:

 

"Članak 78.

 

Oduzimanje predmeta

 

(1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelomično, uporabljeni ili su bili namijenjeni da budu uporabljeni za učinjenje kaznenog djela ili koji su nastali
učinjenjem kaznenog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo učinitelja.
(2) Predmeti iz stavka 1. ovog članka bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo učinitelja, ali time se ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.".

 

Članak 2.

 

U članku 210. st. (3), (4) i (5) brišu se.

 

Članak 3.

 

U članku 272. stavak 1. riječi: "ovim zakonom" zamjenjuju se riječima: "zakonom u Federaciji".

 

Članak 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić