ZAKON
O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 i 46/16), član 78. mijenja se i glasi:

 

"Član 78.

 

Oduzimanje predmeta

 

(1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelimično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela ili koji su nastali učinjenjem
krivičnog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo učinitelja.
(2) Predmeti iz stava 1. ovog člana bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo učinitelja, ali time se ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.".

 

Član 2.

 

U članu 210. st. (3), (4) i (5) brišu se.

 

Član 3.

 

U članu 272. stav 1. riječi: "ovim zakonom" zamjenjuju se riječima: "zakonom u Federaciji".

 

Član 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić