ZAKON
O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

POGLAVLJE I. - OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(Prеdmеt Zаkоnа)

 

Ovim Zakonom uređuju se status, nadležnost, organizacija, financiranje i rad Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

 

Članak 2.

 

(Znаčеnjе pојеdinih pојmоvа)

 

Pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:
a) subjekti bankovnog sustava Federacije Bosne i Hercegovine u smislu ovoga Zakona su banke, bankarske grupe, razvojne banke, mikrokreditne organizacije, leasing društva, faktoring društva,mjenjači i druge financijske organizacije, za koje je zakonom propisano da posluju pod nadzorom Agencije (u daljnjem tekstu: subjekti bankovnog sustava),
b) banka je pravna osoba čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju banaka,
c) bankarska grupa su subjekti uređeni zakonom o poslovanju banaka,
d) razvojna banka je pravna osoba, čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređen zakonom o poslovanju razvojne banke i ovim Zakonom,
e) mikrokreditna organizacija je pravna osoba čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju mikrokreditnih organizacija,
f) leasing društvo je pravna osoba čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju leasing društava,
g) faktoring društvo je pravna osoba čije je osnivanje, poslovanje, upravljanje, nadzor i prestanak rada uređeno zakonom o poslovanju faktoring društava,
h) mjenjači su banke i rezidenti-druge pravne osobe i poduzetnici koji imaju zaključen ugovor sa bankom, ovlaštenje Federalnog ministarstva financija i registrirani su za obavljanje mjenjačkih poslova,
i) financijska organizacija je subjekt za kojeg je posebnim zakonima propisano da Agencija izdaje i oduzima dozvole ili odobrenja za rad, odnosno nadzire poslovanje i obavlja druge nadležnosti u vezi s njima, uključujući banku za posebne namjene i društvo za upravljanje imovinom, sukladno zakonu koji uređuje poslovanje banaka,
j) restrukturiranje je proces kojim se ostvaruje jedan ili više ciljeva restrukturiranja i oporavka banaka, primjenom instrumenata restrukturiranja u skladu s zakonom koji uređuje poslovanje banaka.

 

POGLAVLJE II. – CILJEVI, NADLEŽNOSTI, NEOVISNOST I POSTUPANJE AGENCIJE

 

Odjeljak A. Cilj Agencije

 

Članak 3.

 

(Cilj Agencije)

 

(1) Osnovni cilj Agencije jeste očuvanje i jačanje stabilnosti bankovnog sustava i zaštita deponenata, te unapređivanje njegovog sigurnog, kvalitetnog i zakonitog poslovanja.
(2) Agencija je osnovana radi uređenja, kontrole i nadzora (u daljnjem tekstu: supervizija) subjekata bankovnog sustava.
(3) Agencija je organ za restrukturiranje banaka.

 

Članak 4.

 

(Sjedište i naziv Agencije)

 

(1) Agencija ima svojstvo pravne osobe.
(2) Sjedište Agencije je u Sarajevu.
(3) Naziv Agencije je: "Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine".
(4) Skraćeni naziv Agencije je "FBA".
(5) Agencija ima pečat i štambilj.

 

Odjeljak B. Nadležnosti Agencije

 

Članak 5.

 

(Nadležnosti Agencije)

 

(1) Nadležnosti Agencije su:
a) utvrđivanje i provođenje aktivnosti i mjera radi očuvanja i jačanja stabilnosti bankovnog sustava,
b) utvrđivanje, provođenje i nadzor sustava pravila sigurnog i opreznog poslovanja kojima se uređuje rad subjekata bankovnog sustava,
c) izdavanje i oduzimanje dozvola za rad i drugih odgovarajućih akata subjektima bankovnog sustava kada je za to ovlaštena posebnim propisima,
d) supervizija poslovanja subjekata bankovnog sustava kada je za to ovlaštena posebnim propisima,
e) supervizija poslovanja razvojne banke, nalaganje supervizorskih mjera i druge nadležnosti u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje razvojne banke i ovim Zakonom,
f) nalaganje mjera nadzora i druge nadležnosti, kada je za to ovlaštena posebnim propisima,
g) donošenje akata kojima se uređuje rad Agencije,
h) donošenje akata kojim se uređuje rad subjekata bankovnog sustava,
i) donošenje akata, supervizija i poduzimanje potrebnih mjera u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti koje se odnose na subjekte bankovnog sustava u suradnji s nadležnim organima i institucijama u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, a u skladu s propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti,
j) donošenje akata i obavlјanje poslova zaštite prava i interesa korisnika financijskih usluga u bankovnog sustavu, vršenje nadzora nad primjenom propisa iz ove oblasti i poduzimanje drugih aktivnosti i odgovarajućih mjera u okviru svojih ovlasti,
k) donošenje i ažuriranje plana restrukturiranja, utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za pokretanje postupka restrukturiranja banaka, provođenje postupka restrukturiranja, odlučivanje o instrumentima i mjerama koje će se poduzeti u restrukturiranju i obavlјanje drugih poslova u vezi s restrukturiranjem, sukladno zakonu kojim se uređuju banke i
l) druge nadležnosti u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

 

Članak 6.

 

(Obavljanje supervizije i restrukturiranja)

 

(1) Agencija obavlja superviziju rada i zakonitost poslovanja subjekata bankovnog sustava iz ovoga Zakona, nalaže i poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti sukladno propisima kojima se uređuju banke, razvojne banke, mikrokreditne organizacije, leasing društva, faktoring društva, mjenjači i druge financijske organizacije za koje je zakonom propisano da posluju pod nadzorom Agencije, kao i sukladno ovom Zakonu. Agencija je ovlaštena da vrši restrukturiranje banaka sukladno propisima kojima se uređuju banke i ovom Zakonu.
(2) U obavljanju poslova iz stavka (1) ovoga članka Agencija ima pravo uvida u poslovne knjige i drugu dokumentaciju subjekata bankovnog sustava, kao i pravnih osoba koja su
sa subjektom bankovnog sustava koji je predmet supervizije povezana imovinskim ili upravljačkim odnosima, kada je primjenjivo.

 

Članak 7.

 

(Ovlaštene osobe za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije)

 

(1) Poslove supervizije obavljaju ovlaštene osobe Agencije koja imaju položen odgovarajući stručni ispit.
(2) Upravni odbor Agencije (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) donosi akt kojim propisuje uvjete i način polaganja stručnog ispita iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Poslove iz stavka (1) ovoga članka i druge poslove iz nadležnosti Agencije mogu obavljati i druge osobe po ovlaštenju direktora Agencije.

 

Odjeljak C. Neovisnost Agencije

 

Članak 8.

 

(Samostalnost i neovisnost u obavljanju nadležnosti)

 

(1) U obavlјanju poslova u skladu sa odredbama ovog Zakona, pravilima supervizije i struke Agencija je samostalna i neovisna, a nadzor nad njenim radom vrši Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u dalјnjem tekstu: Parlament), kojem je odgovorna za svoj rad.
(2) Agencija, direktor, zamjenik direktora i ovlaštene osobe u Agenciji, osobe koja je Agencija imenovala za savjetnike, privremene/eksterne upravnike, posebne upravnike ili
likvidatore, kao i druge osobe koje po rješenju Agencije ili na temelju zakona u postupku supervizije financijskih organizacija ili restrukturiranja banke vrše dužnosti utvrđene zakonom, ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavlјanja dužnosti u primjeni propisa kojima se uređuju banke, mikrokreditne organizacije, davaoci lizinga, društva za faktoring i druge financijske organizacije, osim ako se u odgovarajućem postupku pred nadležnim organom pravomoćnom odlukom dokaže da su određenu radnju iz koje je nastupila štetna poslјedica učinili ili propustili da učine namjerno ili grubom nepažnjom.
(3) Osobe iz stavka (2) ovog članka ne mogu odgovarati za štetu nastalu prilikom obavlјanja dužnosti ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno prestanka vršenja dužnosti.

 

Članak 9.

 

(Legitimacija i značka Agencije)

 

Pri obavljanju poslova iz nadležnosti Agencije ovlašteni predstavnik Agencije prilikom predstavljanja koristi legitimaciju i značku Agencije čiji oblik, sadržaj i način upotrebe propisuje direktor Agencije.

 

Članak 10.

 

(Suradnja)

 

(1) Agencija razmjenjuje podatke i ostvaruje međunarodnu suradnju samostalno ili u suradnji s Centralnom bankom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna banka) u skladu s propisom o Centralnoj banci i u skladu s ovim Zakonom.
(2) Radi obavljanja i unapređivanja poslova iz svoje nadležnosti, Agencija surađuje s Centralnom bankom, Agencijom za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Agencija za osiguranje depozita), nadzornim organima financijskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS), Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt), drugim kontrolnim organima i ostalim institucijama i organima.
(3) Agencija surađuje s međunarodnim organima, tijelima i institucijama koje obavljaju superviziju, restrukturiranje i ostale nadležnosti prema bankama i drugim financijskim
organizacijama.
(4) Ovlaštenje Agencije za suradnju se odnosi na bilateralnu i multilateralnu suradnju s međunarodnim tijelima nadležnim za poslove supervizije i za poslove restrukturiranja.

 

Odjeljak D. Postupanje Agencije

 

Članak 11.

 

(Pokretanje postupka)

 

(1) Agencija pokreće postupak po službenoj dužnosti koji je u funkciji obavljanja supervizije nad subjektima bankovnog sustava, u skladu s ovim Zakonom.
(2) Poslije postupka obavljanja službenih radnji obavljanja supervizije, ovlaštene osobe Agencije sačinjavaju zapisnik, koji je dokaz o tijeku i sadržaju radnje postupka, ima karakter i značaj javne isprave i može se koristiti samo kao dokazno sredstvo u postupku koji se vodi protiv subjekta bankarskog sustava.
(3) Ovlaštene osobe Agencije koje obavljaju superviziju, mogu u tijeku cijelog postupka upotpunjavati činjenično stanje i izvoditi dokaze i o onim činjenicama koje ranije u postupku
nisu bile iznesene ili još nisu bile utvrđene.

 

Članak 12.

 

(Akt o predmetu postupka)

 

(1) Na temelju činjenica utvrđenih u postupku i sačinjenog zapisnika Agencija donosi akt o stvari koja je predmet postupka.
(2) Protiv akata iz stavka (1) ovoga članka može se izjaviti žalba u roku 15 dana od dana dostavljanja akta stranci.
(3) Iznimno, protiv akta Agencije o oduzimanju dozvole, imenovanju savjetnika, privremenog/eksternog upravnika, posebnog upravnika i likvidatora i razrješenja članova
uprave i nadzornog odbora, te primjene instrumenta restrukturiranja, može se izjaviti žalba u roku osam dana od dana dostavljanja akta stranci.
(4) Žalba na akt Agencije ima odložen učinak, izuzev u slučajevima iz stavka (3) ovoga članka kao i u svim drugim slučajevima gdje bi odlaganje izvršenja rješenja moglo
imati posljedice na financijsku stabilnost u kojim žalba ne odlaže izvršenje rješenja.
(5) Slučajevi u kojim žalba ne odlaže izvršenje rješenja odnose se na poduzimanje hitnih mjera i sprječavanje štetnih posljedica koje se ne mogu otkloniti na drugi način.

 

Članak 13.

 

(Drugostupanjska komisija)

 

(1) Po žalbi protiv prvostupanjskih akata Agencije odlučuje drugostupanjska komisija, koju imenuje Upravni odbor.
(2) Članovi komisije iz stavka (1) ovoga članka imenuju se na razdoblje četiri godine i mogu se ponovno imenovati po istom postupku.

 

Članak 14.

 

(Sastav drugostupanjske komisije)

 

(1) Drugostupanjska komisija ima pet članova, a čine je istaknuti stručnjaci pravne i ekonomske struke visokih moralnih kvaliteta i s dugogodišnjim radnim iskustvom iz
oblasti upravnog postupka, upravnog nadzora, te uskim specijalnostima, znanjima i vještinama u oblasti bankarstva, računovodstva i financija.
(2) Članovi drugostupanjske komisije ne mogu biti osobe zaposlene u Agenciji ni subjektima bankovnog sustava.

 

Članak 15.

 

(Rok za odlučivanje)

 

(1) Drugostupanjska komisija dužna je odlučiti po žalbi u roku 15 dana od dana uredno izjavljene žalbe.
(2) U postupku odlučivanja po žalbi drugostupanjska komisija ima ovlaštenja i odgovornosti drugostupanjskog organa, sukladno odredbama propisa o upravnom postupku.
(3) Odluke drugostupanjske komisije su konačne, protiv njih se ne može voditi upravni spor, a nezadovoljna strana može podnijeti tužbu u posebnom postupku kod Općinskog suda u Sarajevu.
(4) Postupak i način rada drugostupanjske komisije uređuje se Pravilnikom o radu koji donosi Upravni odbor.

 

Članak 16.

 

(Primjena odredbi zakona kojim se uređuje upravni postupak)

 

Na postupanje Agencije primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa, kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim Zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

 

POGLAVLJE III. – ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM

 

Odjeljak A. Organizacija

 

Članak 17.

 

(Unutarnje organizacijske jedinice)

 

(1) U okviru Agencije uspostavljaju se unutarnje organizacijske jedinice za obavlјanje poslova supervizije banaka i razvojne banke, unutarnja organizacijska jedinica za obavlјanje
poslova restrukturiranja banaka i ostale unutarnje organizacijske jedinice, sukladno ovom Zakonu i unutarnjim aktima Agencije.
(2) Poslovi supervizije banaka i razvojne banke i poslovi koji se odnose na restrukturiranje banaka obavlјaju se u Agenciji na način da se osigura samostalnost, njihova organizacijska
razdvojenost, odvojeno rukovođenje svakim od tih poslova i sprječavanje sukoba interesa.
(3) Položaj, organizacija i način rada organizacijskih jedinica u čijem su djelokrugu poslovi iz stavka (1) ovoga članka, kao i suradnja i razmjena podataka između njih bliže se uređuju
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije i drugim unutarnjim aktima Agencije.

 

Odjeljak B. Upravljanje i rukovođenje

 

Članak 18.

 

(Upravni odbor)

 

(1) Organ upravljanja Agencijom je Upravni odbor.
(2) Upravni odbor vrši opći nadzor poslovanja Agencije i poduzima mjere za učinkovito i racionalno obavljanje poslova iz djelokruga Agencije.
(3) Upravni odbor se sastoji od pet članova koje, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), imenuje Parlament.
(4) Članovi Upravnog odbora imenuju se na razdoblje pet godina, a na temelju prethodno provedenog postupka javnog natječaja u skladu sa zakonom.
(5) Za člana Upravnog odbora može biti imenovana osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine i koja posjeduje VSS VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje
prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske ili pravne struke, koji ima najmanje pet godina iskustva na rukovodećem položaju u financijskom sektoru, koji je stekao ugled stručnjaka u oblasti financija i koji posjeduje visoke moralne osobine za obavljanje povjerenih funkcija.
(6) Član Upravnog odbora ne može biti zaposlenik Agencije, član organa ili zaposlen u banci ili drugoj financijskoj organizaciji bankovnog sustava.
(7) Član Upravnog odbora ne može posjedovati, izravno ili neizravno, udjele, dionice ili dužničke vrijednosne papire u banci ili drugom subjektu bankovnog sustava nad čijim
radom Agencija obavlja superviziju.
(8) Za člana Upravnog odbora ne mogu biti imenovane osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak, ili su pravomoćno osuđivani za kazneno djelo protiv gospodarstva i platnog prometa ili kršenja javnih ili profesionalnih dužnosti ili su prekršajno kažnjavani iz oblasti poreza, carina i financija.
(9) Za svoj rad Upravni odbor odgovara Parlamentu.

 

Članak 19.

 

(Nadležnosti Upravnog odbora)

 

(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbor:
a) donosi Statut Agencije,
b) donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije, Pravilnik o plaćama i druge unutarnje akte Agencije u skladu s ovim Zakonom i Statutom Agencije,
c) donosi opće akte kojima se regulira poslovanje subjekata bankarskog sektora sukladno posebnim propisima kojima se uređuje njihovo poslovanje i sukladno ovom Zakonu,
d) donosi provedbene akte i druge opće akte u skladu s ovim Zakonom,
e) usvaja financijski plan i financijsko izvješće Agencije,
f) usvaja izvješća koja Agencija dostavlja u skladu s ovim Zakonom,
g) obavlja i druge poslove propisane ovim Zakonom i Statutom Agencije.
(2) Upravni odbor poduzima mjere kojima se osigurava:
a) organizacijska razdvojenost organizacijske jedinice za superviziju banaka i razvojne banke i organizacijske jedinice za restrukturiranje, odvojeno rukovođenje ovim organizacijskim jedinicama i sprječavanje sukoba interesa između njih i
b) razmjena informacija neophodnih za izvršavanje nadležnosti u vezi sa restrukturiranjem, između organizacijske jedinice za superviziju banaka i razvojne banke i organizacijske jedinice za restrukturiranje.

 

Članak 20.

 

(Statut Agencije)

 

(1) Statutom Agencije uređuje se:
a) organizacija i način poslovanja Agencije,
b) ovlasti i odgovornosti Upravnog odbora, direktora, zamjenika direktora, odbora za superviziju, odbora za restrukturiranje i osoba koje rukovode unutarnjim organizacijskim jedinicama Agencije,
c) ovlaštenje za zastupanje Agencije i potpisivanje dokumentacije,
d) postupak i način objavljivanja općih akata koje donosi Agencija i
e) druga pitanja u vezi s poslovanjem Agencije.
(2) Statut Agencije objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".
(3) Statut Agencije donosi Upravni odbor, uz suglasnost Vlade.

 

Članak 21.

 

(Sjednice Upravnog odbora)

 

(1) Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje kvartalno.
(2) Sjednicama Upravnog odbora predsjedava predsjednik Upravnog odbora, kojeg članovi Upravnog odbora biraju između sebe, ili zamjenik predsjednika Upravnog odbora u slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora.
(3) Na sjednice Upravnog odbora pozivaju se direktor Agencije za osiguranje depozita i direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, koji na njima nazoče bez prava glasa.
(4) Direktor i zamjenik direktora sudjeluju u radu Upravnog odbora, bez prava glasa.
(5) Sjednici Upravnog odbora mogu prisustvovati i druge stručne osobe, po pozivu u ovisnosti od pitanja koja se razmatraju na sjednici.
(6) Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
(7) Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu, kojim se uređuje način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi s njegovim radom.

 

Članak 22.

 

(Direktor Agencije i zamjenik direktora)

 

(1) Direktor Agencije predstavlja Agenciju, rukovodi radom i odgovoran je za rad Agencije.
(2) Direktora i zamjenika direktora Agencije, po prethodno provedenom postupku javnog natječaja sukladno zakonu, na prijedlog Vlade, imenuje Parlament na razdoblje četri godine, uz mogućnost imenovanja na dva uzastopna mandata.
(3) Za direktora i zamjenika direktora Agencije može biti imenovana osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine i koja posjeduje VSS-VII. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke, koja ima najmanje pet godina iskustva na rukovodećem položaju u financijskom sektoru, koja je stekla ugled stručnjaka u oblasti financija i koja posjeduje visoke moralne osobine za obavljanje povjerenih funkcija, koja nije član neke političke stranke i koja ispunjava druge uvjete sukladno unutarnjim općim aktima Agencije.
(4) Direktor, zamjenik direktora i zaposleni u Agenciji ne mogu biti zaposleni u nekom drugom gospodarskom društvu ili pravnoj osobi i ne mogu biti članovi organa u banci ili drugom subjektu bankovnog sustava.
(5) Odredbe iz članka 18. st. (7) i (8) ovoga Zakona shodno se primjenjuju i na direktora i zamjenika direktora Agencije.
(6) Za svoj rad direktor i zamjenik direktora odgovaraju Upravnom odboru i Parlamentu.

 

Članak 23.

 

(Nadležnosti direktora i zamjenika direktora)

 

(1) Direktor, u okviru svojih prava i obveza obavlja sljedeće poslove:
a) izdaje ili oduzima dozvole za rad bankama i drugim subjektima bankovnog sustava u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje njihovo poslovanje,
b) izdaje ili oduzima ostale suglasnosti bankama i drugim subjektima bankovnog sustava, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje njihovo poslovanje,
c) poduzima propisane mjere prema bankama, razvojnoj banci i drugim subjektima bankovnog sustava sukladno posebnim propisom kojim se uređuje njihovo poslovanje,
d) donosi unutarnje akte Agencije koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i pojedinačne akte kojima se uređuje rad subjekata bankovnog sustava,
e) donosi rješenja o pokretanju postupka prinudne likvidacije, odnosno podnošenju zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad bankom,
f) usvaja plan restrukturiranja,
g) otklanja prepreke za restrukturiranje,
h) otpis i konverziju kapitala,
i) bira osobu koja obavlja neovisnu procjenu vrijednosti imovine i obveza,
j) pokreće postupak restrukturiranja,
k) primjenjuje instrumente i mjere koje se poduzimaju u restrukturiranju,
l) donosi druge pojedinačne akte u postupku restrukturiranja, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje poslovanje banaka,
m) sklapa ugovore za Agenciju,
n) zastupa Agenciju u sudskim postupcima,
o) predstavlja Agenciju na sastancima s predstavnicima Centralne banke radi koordinacije u obavljanju djelatnosti Agencije sukladno zakonu i Statutom Agencije,
p) odlučuje o zapošljavanju i angažiranju osoba u Agenciji, sukladno Statutu i aktu o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji,
r) obavlja i druge poslove propisane ovim Zakonom, drugim zakonima i Statutom Agencije.
(2) Zamjenik direktora zamjenjuje direktora u slučaju njegovog odsustva i spriječenosti da obavlja svoju funkciju direktora s istim pravima i dužnostima, te obavlja poslove koje mu je naložio direktor i poslove sukladno aktu o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji.

 

Članak 24.

 

(Odbor za superviziju)

 

(1) U Agenciji se formira Odbor za superviziju, kao savjetodavno tijelo direktora u oblasti supervizije.
(2) Odbor za superviziju sastoji se od stalnih i povremenih članova.
(3) Stalni članovi Odbora za superviziju su pomoćnik direktora za superviziju banaka i razvojne banke, pomoćnik direktora za pravnu podršku i licenciranje i savjetnik kojeg imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora.
(4) Povremeni članovi Odbora za superviziju su rukovoditelji unutarnjih organizacijskih jedinica Agencije, koji nazoče sjednicama Odbora za superviziju kada se raspravlja o
predmetima iz njihove nadležnosti, ali nemaju pravo glasa.
(5) Sjednice Odbora za superviziju održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
(6) Sjednici Odbora za superviziju obvezno nazoče direktor i zamjenik direktora, kao i druge stručne osobe po pozivu ovisno o pitanjima koja se razmatraju na sjednici.
(7) Odbor za superviziju odlučuje većinom od ukupnog broja članova.
(8) Član Odbora za superviziju ne može se suzdržati od glasovanja.
(9) Osobe iz stavka (6) ovoga članka ne sudjeluju u utvrđivanju prijedloga Odbora za superviziju i nemaju pravo glasa.
(10) Odbor za superviziju razmatra pitanja iz članka 23. stavka (1) toč. a) do e) ovoga Zakona i dostavlja prijedloge direktoru.
(11) Odbor za superviziju donosi Poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi s njegovim radom.

 

Članak 25.

 

(Odbor za restrukturiranje)

 

(1) U Agenciji se formira Odbor za restrukturiranje, kao savjetodavno tijelo direktora u oblasti restrukturiranja.
(2) Odbor za restrukturiranje čine rukovoditelj organizacijske jedinice za restrukturiranje, pomoćnik direktora za pravnu podršku i licenciranje i savjetnik kojeg imenuje Upravni
odbor na prijedlog direktora.
(3) Sjednice Odbora za restrukturiranje održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(4) Sjednici Odbora za restrukturiranje obvezno nazoče direktor i zamjenik direktora, kao i druge stručne osobe po pozivu ovisno o pitanjima koja se razmatraju na sjednici.
(5) Odbor za restrukturiranje odlučuje većinom od ukupnog broja članova.
(6) Član Odbora za restrukturiranje ne može se suzdržati od glasanja.
(7) Osobe iz stavka (4) ovoga članka ne sudjeluju u utvrđivanju prijedloga Odbora za restrukturiranje i nemaju pravo glasa.
(8) Odbor za restrukturiranje razmatra pitanja iz članka 23. stavka (1) toč. f) do l) ovoga Zakona i dostavlja prijedloge direktoru.
(9) Iznimno od članka 23. stavak (1) točka e) ovoga Zakona, Odbor za restrukturiranje daje prijedlog u vezi s oduzimanjem dozvole za rad banke, kao i u vezi s pokretanjem postupka likvidacije, odnosno zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka nad bankom, ako se postupak likvidacije, odnosno stečaja banke pokreće uslijed pokretanja, odnosno provođenja postupka restrukturiranja banke.
(10) Odbor za restrukturiranje donosi Poslovnik o svom radu, kojim se uređuju način sazivanja i održavanja sjednica i druga pitanja u vezi s njegovim radom.

 

Članak 26.

 

(Nastavak mandata)

 

(1) Članovi Upravnog odbora, direktor i zamjenik direktora Agencije mogu biti ponovno imenovani, ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 18. st. (5) do (8) i članka 22. st. (3) do (5) ovoga Zakona.
(2) Ako se do isteka mandata imenovanih članova Upravnog odbora, direktora ili zamjenika direktora Agencije ne izvrše nova imenovanja, postojeći članovi Upravnog odbora, direktor ili zamjenik direktora Agencije nastavit će obavljati svoje dužnosti do momenta kada Parlament
izvrši novo imenovanje ovih članova sukladno ovom Zakonu.

 

Članak 27.

 

(Naknade)

 

(1) Naknade članovima Upravnog odbora, plaće direktoru i zamjeniku direktora Agencije određuje Upravni odbor, u skladu s unutarnjim aktima Agencije i propisom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije.
(2) Plaće ostalih zaposlenih i angažiranih osoba u Agenciji određuje direktor, sukladno unutarnjim aktima Agencije.

 

Članak 28.

 

(Razrješenje dužnosti)

 

Član Upravnog odbora, direktor ili zamjenik direktora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka razdoblja na koje su imenovani u slučaju da:
a) je protiv njih pokrenut kazneni postupak ili su pravomoćno osuđivani za kazneno djelo zlouporabe položaja, kršenje propisa iz financijskog sektora, gospodarstva i platnog prometa ili kršenja javnih ili profesionalnih dužnosti, ili su prekršajno kažnjavani iz oblasti poreza i carina,
b) podnesu obrazloženu ostavku u pisanoj formi,
c) prestanu ispunjavati uvjete propisane za imenovanje.

 

Članak 29.

 

(Razrješenje dužnosti prije isteka mandata)

 

(1) Ako član Upravnog odbora, direktor ili zamjenik direktora bude razriješen dužnosti prije isteka mandata, novi član Upravnog odbora, direktor ili zamjenik direktora bira se, na
temelju provedenog postupka javnog natječaja, na razdoblje do isteka mandata člana Upravnog odbora, direktora ili zamjenika direktora koji je razriješen.
(2) U slučaju podnošenja ostavke član Upravnog odbora, direktor i zamjenik direktora ostaje na dužnosti do razrješenja, a najduže tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

 

Članak 30.

 

(Privremena nespojivost funkcija)

 

Direktor i zamjenik direktora Agencije ne mogu biti imenovani u nadzorni odbor ili na poslove direktora banke ili drugog subjekta bankovnog sustava u razdoblju dvije godine
nakon prestanka rada u Agenciji.

 

Odjeljak C. Ombudsman za bankovni sustav

 

Članak 31.

 

(Ombudsman)

 

(1) U sastavu Agencije uspostavlja se samostalna organizacijska jedinica unutar koje djeluje jedan ili više ombudsmana za bankovni sustav (u daljnjem tekstu: ombudsman), s ciljem promoviranja i zaštite prava i interesa fizičkih osoba kao korisnika financijskih usluga (u daljnjem tekstu: korisnici).
(2) Ombudsman, kao jedan od nositelja zaštite prava korisnika u Federaciji omogućava da se nastale nesuglasice i sporovi između subjekata bankovnog sustava i korisnika mogu pravično i brzo riješiti od neovisnih osoba, s minimumom formalnosti putem usuglašavanja, posredovanja ili na drugi miran način.
(3) Ombudsman je neovisan u obavljanju svojih zadataka, odgovara Upravnom odboru za njihovo izvršavanje i provođenje i ne djeluje kao zastupnik Agencije.

 

Članak 32.

 

(Zadaci ombudsmana)

 

Ombudsman obavlja sljedeće zadatke:
a) pruža informacije o pravima i obvezama korisnika i davatelja financijskih usluga;
b) prati i predlaže aktivnosti za unapređenje odnosa između korisnika i subjekata bankovnog sustava;
c) istražuje aktivnosti na financijskom tržištu po službenoj dužnosti ili na temelju prigovora, radi zaštite prava korisnika;
d) razmatra prigovore korisnika, daje odgovore, preporuke i mišljenja, te predlaže mjere za rješavanje prigovora;
e) posreduje u mirnom rješavanju spornih odnosa između korisnika i subjekata bankovnog sustava;
f) izdaje smjernice ili preporuke o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima za primjenu dobrih poslovnih običaja u poslovanju subjekata bankovnog sustava, te predlaže Upravnom odboru donošenje akata iz njegove nadležnosti u oblasti zaštite prava korisnika;
g) surađuje s nadležnim pravosudnim, upravnim i drugim organima i organizacijama, kao i s nadzornim i kontrolnim institucijama u zemlji i inozemstvu, u okviru svoje nadležnosti;
h) surađuje s ostalim organima i subjektima nadležnim za zaštitu korisnika;
i) poduzima druge radnje iz oblasti zaštite prava korisnika.

 

Članak 33.

(Postupanje ombudsmana)

 

(1) Ombudsman, u postupanju po prigovorima korisnika, osigurava zaštitu njihovih prava i interesa putem:
a) postupaka razmatranja prigovora korisnika, davanjem odgovora, preporuka i mišljenja, te predlaganjem mjera za rješavanje prigovora;
b) postupaka posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa, kada ocijeni da iz predmeta prigovora može doći do sudskog spora.
(2) U postupku posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa ombudsman primjenjuje propise kojima se uređuje postupak medijacije u kom slučaju može, prema potrebi, angažirati druge ovlaštene osobe sa specijalističkim znanjima ili medijatore.
(3) Sporazum o nagodbi, koji sudionici u mirnom rješavanju spornog odnosa postignu uz posredovanje ombudsmana i sačine u pisanoj formi, ima snagu izvršne isprave.

 

Članak 34.

 

(Načela)

 

(1) U postupku razmatranja prigovora i posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa, ombudsman je dužan poštovati načela: zakonitosti, nepristranosti, stručnosti, jednakih
prava i pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti pravila i procedura postupanja ombudsmana.
(2) Pored načela iz stavka (1) ovoga članka, ombudsman je dužan u postupku mirnog rješavanja spornih odnosa primjenjivati načela dobrovoljnosti i povjerljivosti.

 

Članak 35.

 

(Obveza suradnje s ombudsmanom)

 

(1) Subjekti bankovnog sustava dužni su surađivati s ombudsmanom.
(2) Ombudsman je dužan tijekom postupka razmatranja po prigovorima korisnika omogućiti subjektima bankovnog sustava, na čije postupanje korisnik podnosi prigovore, da se izjasne o činjenicama i okolnostima navedenim u prigovoru, odnosno dostave dokaze u svoju korist.

 

Članak 36.

 

(Izvješće o radu ombudsmana)

 

Izvješće o radu ombudsmana čini sastavni dio Izvješća o poslovanju Agencije.

 

Članak 37.

 

(Imenovanje ombudsmana)

 

(1) Ombudsmana imenuje i razrješava Upravni odbor.
(2) Upravni odbor će donijeti opće akte kojima se uređuju uvjeti i postupak za imenovanje i prestanak dužnosti ombudsmana, uvjeti i način postupanja po prigovorima korisnika i posredovanja u mirnom rješavanju spornih odnosa, financiranje, izvješćivanje i druga pitanja od značaja za rad ombudsmana.

 

Članak 38.

 

(Primjena drugih propisa)

 

Na pitanja iz oblasti zaštite korisnika i rad ombudsmana, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se propisi koji uređuju oblast zaštite korisnika, postupak medijacije i obvezne
odnose.

 

POGLAVLJE IV. - POSLOVNA TAJNA

 

Članak 39.

 

(Povjerljive informacije)

 

(1) Povjerljive informacije su podaci, činjenice i okolnosti koje su ovlaštene osobe Agencije saznale na temelju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i/ili ako je Agencija iste primila od nadležnog tijela druge države, uključujući supervizorska tijela osnovana odlukama Europskog
parlamenta i Vijeća Europske unije (u daljnjem tekstu: povjerljive informacije). Povjerljive informacije smatraju se poslovnom tajnom. Ovlaštene osobe Agencije su članovi Upravnog odbora, direktor, zamjenik direktora, zaposlenici, revizori i druge osobe koje rade ili koje su radile za ili u ime Agencije (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe). Ovlaštene osobe moraju čuvati sve informacije koje su dobili tijekom supervizije ili obavljanja svojih dužnosti za Agenciju kao povjerljive.
(2) Povjerljive informacije ne smiju se otkrivati bilo kojoj drugoj osobi ili državnom tijelu osim u zajedničkom ili sažetom obliku, na temelju kojeg nije moguće utvrditi pojedine banke i druge financijske subjekte koje nadzire Agencija (u daljnjem tekstu: drugi kontrolirani subjekti) na koje se odnose takve povjerljive informacije.
(3) Zabrana otkrivanja povjerljivih informacija navedena u stavku (2) ovoga članka ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:
a) ukoliko je povjerljiva informacija neophodna za provođenje kaznenog postupka, ili
b) u slučaju stečaja ili likvidacije, povjerljive informacije koje su neophodne za rješavanje potraživanja vjerovnika te ostalih zahtjeva koji se odnose na postupak stečaja ili likvidacije banke ili drugog kontroliranog subjekta, ili građanski postupak koji je u vezi s navedenim postupcima i na postupke iz točke a) ovoga stavka, osim onih koji se odnose na treće strane
koje su uključene u pokušaj financijske sanacije ili reorganizacije banke ili drugog kontroliranog subjekta.
(4) Obveza čuvanja povjerljivih informacija navedena u st. (1), (2) i (3) ovoga članka primjenjuje se i na informacije koje su Agencija ili ovlaštene osobe dobili prilikom razmjene
informacija s drugim supervizorskim tijelima, uključujući Europsku Centralnu banku, Europski autoritet za bankarstvo, Europsku agenciju za bankarstvo i Europski odbor za
sistemski rizik.

 

Članak 40.

 

(Korištenje povjerljivih informacija)

 

Agencija može koristiti povjerljive informacije samo u sljedeće svrhe:
a) radi provjere ispunjavanja uvjeta za izdavanje zakonskih ovlaštenja, dozvola ili drugih odobrenja koja su banci ili drugom kontroliranom subjektu potrebna za poslovanje i radi osiguranja supervizije na pojedinačnoj ili konsolidiranoj razini nad poslovanjem
banaka i drugih kontroliranih subjekata, posebno u smislu likvidnosti, adekvatnosti kapitala, velikih izloženosti, administrativnih i računovodstvenih procedura i mehanizama unutarnje kontrole,
b) propisivanja svim zakonima predviđenih supervizorskih mjera u slučaju kršenja pravila (kao što su nalozi, kazne i sl.),
c) u postupku upravnog spora i u drugim sudskim postupcima protiv akata Agencije.

 

Članak 41.

 

(Otkrivanje povjerljivih informacija)

 

(1) Agencija može otkriti povjerljivu informaciju iz članka 39. stavak (1) ovoga Zakona sljedećim pravnim i fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini, državama članicama EU i
trećim zemljama:
a) supervizorskim tijelima odgovornim za superviziju subjekata financijskog sektora (banaka, mikrokreditnih organizacija, leasing društava, osiguravajućih društava, investicijskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova i sl.) i tijelima nadležnim za provođenje postupka restrukturiranja banaka;
b) sudovima i drugim tijelima koja provode aktivnosti u okviru procesa likvidacije ili stečaja ili sličnim postupcima;
c) revizorima zaduženim za reviziju financijskih izvješća banaka i kontroliranih subjekata;
d) nadležnim osobama ili tijelima odgovornim za osiguranje depozita, uključujući Agenciju za osiguranje depozita;
e) tijelima odgovornim za nadzor organa uključenih u postupak likvidacije ili stečaja banke ili kontroliranog subjekta ili druge slične postupke;
f) tijelima odgovornim za nadzor revizora zaduženih za provedbu zakonskih revizija izvješća banaka i kontroliranih subjekata;
g) sudovima, nadležnom tužiteljstvu ili osobama koje rade po njihovim naredbama ukoliko su takve informacije potrebne za postupke koje provode u okviru svojih nadležnosti;
h) nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini odgovornim za financijsku stabilnost, uključujući krizne situacije i sistemski rizik;
i) centralnim bankama Europskog sustava centralnih banaka, uključujući Centralnu banku, i drugim tijelima sa sličnim zadacima i odgovornostima kao centralne monetarne vlasti, kada su informacije bitne za provedbu njihovih odgovarajućih zakonom propisanih zadataka, uključujući provedbu monetarne politike i odnosnih odredbi vezanih za likvidnost, nadzor nad plaćanjem, sustave kliringa i poravnanja i očuvanje stabilnosti financijskog sustava ili, kada je to odgovarajuće, drugim tijelima odgovornim za nadzor platnih sustava, što važi i u izvanrednim situacijama;
j) ministarstvu odgovornom za financije ili državnom tijelu određene zemlje odgovornom za provedbu zakona koji uređuju superviziju banaka i kontroliranih subjekata ili osiguravajućih društava, što vrijedi i u izvanrednim situacijama u onoj mjeri koja je neophodna za provedbu njihovih zadataka i odgovornosti;
k) centralnim klirinškim institucijama za vrijednosne papire ili drugim klirinškim kućama ili sustavima poravnanja, sukladno zakonu koji regulira tržište financijskih instrumenata u pogledu operacija kliringa i poravnanja koje se provode na jednom od tržišta u Bosni i Hercegovini, ukoliko Agencija procijeni da je takva informacija neophodna za poduzimanje
odgovarajućih aktivnosti takvih institucija u pogledu neispunjavanja obveza ili potencijalnog neispunjavanja obveza od strane sudionika na ovim tržištima;
l) članovima kolegija supervizora u kojima je i Agencija član, u okviru provedbe zadataka ovih kolegija.
(2) Osoba navedena u stavku (1) ovoga članka kojoj Agencija otkrije informaciju može ovu informaciju koristiti samo u smislu provedbe supervizorskih nadležnosti i zadataka navedenih u stavku (1) ovoga članka i ima obvezu čuvanja povjerljive informacije u skladu s člankom 39. ovoga Zakona.

 

Članak 42.

 

(Sporazumi o suradnji i razmjeni informacija)

 

(1) Agencija može, u okviru svoje nadležnosti, zaključiti sporazume kojima se utvrđuje razmjena informacija s nadležnim tijelima ili osobama navedenim u članku 41. stavak (1) ovoga Zakona, ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) potpisan sporazum o suradnji između Agencije i tog određenog nadležnog tijela ili osoba o uzajamnoj razmjeni informacija,
b) ukoliko određeno nadležno tijelo ili osoba podliježe obvezi čuvanja povjerljivih informacija, koja je najmanje jednaka onim navedenim u čl. 39. i 40. ovoga Zakona i
c) ukoliko je svrha razmjene informacija isključivo primjena supervizorskih nadležnosti ili provedba zadataka danog nadležnog tijela ili osobe.
(2) Ukoliko Agencija dobije povjerljivu informaciju od nadležnog tijela bilo koje druge zemlje, može otkriti ovu informaciju samo ukoliko postoji suglasnost odgovarajućeg nadležnog tijela i isključivo u svrhe za koje je to tijelo dalo suglasnost.

 

POGLAVLJE V. - FINANCIRANJE AGENCIJE, AKTI AGENCIJE, IZVJEŠĆIVANJE AGENCIJE, IZVJEŠĆA I REVIZIJA AGENCIJE

 

Odjeljak A. Financiranje Agencije

 

Članak 43.

 

(Opće odredbe)

 

(1) Agencija je neprofitna organizacija, a sredstva za njen rad osiguravaju se iz:
a) naknada za izdavanje dozvola za rad banaka i drugih subjekata bankovnog sustava,
b) naknada koje banke i drugi subjekti bankovnog sustava izdvajaju za superviziju svog poslovanja i
c) naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije.
(2) Višak prihoda nad rashodima iz tekuće godine prenosi se u narednu godinu.

 

Članak 44.

 

(Ovlasti Agencije ako se ne plaća naknada)

 

Agencija može oduzeti banci ili drugom subjektu bankovnog sustava dozvolu za rad, ako propuste da u roku plate Agenciji obračunatu naknadu.

 

Članak 45.

 

(Visina naknada)

 

(1) Upravni odbor donosi akt kojim propisuje visinu naknada iz članka 43. stavka (1) ovoga Zakona.
(2) Aktom Agencije iz stavka (1) ovoga članka mogu se propisati veće naknade za banke i druge subjekte bankovnog sustava čija supervizija zahtijeva, osim poduzimanja uobičajenih
aktivnosti i poduzimanje dodatnih aktivnosti Agencije.

 

Odjeljak B. Akti Agencije

 

Članak 46.

 

(Opći akti)

 

Agencija donosi unutarnje akte kojima se uređuje organizacija i poslovanje Agencije, te opće i pojedinačne akte kojim uređuje rad subjekata bankovnog sustava.

 

Članak 47.

 

(Vrste općih i pojedinačnih akata)

 

(1) Opći akti Agencije su odluke, upute, pravilnici, pravila, kriteriji i druge vrste akata sukladno propisima kojima se uređuje rad subjekata bankovnog sustava i u skladu sa ovim
Zakonom.
(2) Instrukcije kao pojedinačni akti Agencije obvezujući su za subjekte bankovnog sustava na koje se odnose.

 

Članak 48.

 

(Opći i pojedinačni akti kojima se uređuje rad subjekata
bankovnog sustava)

 

(1) Opći akti kojima se uređuje rad subjekata bankovnog sustava, koje donosi Agencija sukladno ovom Zakonu, kao i aktivnosti i postupanje Agencije u primjeni svojih zakonom propisanih ovlasti zasnivaju se na Osnovnim načelima za efikasnu superviziju banaka i standardima koje utvrđuje Bazelski komitet za superviziju banaka i primjenjivim direktivama Europske unije zasnovanim na tim načelima i standardima.
(2) Opći akti iz stavka (1) ovoga članka objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH".
(3) Pojedinačne akte kojima se uređuje rad subjekata bankovnog sustava donosi direktor Agencije.

 

Odjeljak C. Izvješćivanje Agencije, izvješća i revizija Agencije

 

Članak 49.

 

(Izvješćivanje Agencije)

 

(1) Subjekti bankovnog sustava dužni su dostavljati Agenciji izvješća i druge podatke po vrsti, opsegu i u rokovima u skladu s općim aktima Agencije.
(2) Osim izvješća iz stavka (1) ovoga članka, subjekti bankovnog sustava dužni su dostaviti Agenciji izvješće i mišljenje vanjskog revizora do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(3) Upravni odbor donosi akt kojim propisuje minimum opsega, oblik i sadržaj programa ekonomsko-financijske revizije za banke i druge subjekte bankovnog sustava.
(4) Agencija može odbiti izvješće iz stavka (2) ovoga članka i zahtijevati novo izvješće i mišljenje vanjskog revizora kojeg imenuje Agencija, na teret banke i drugog subjekta bankovnog sustava.

 

Članak 50.

 

(Izvješća i revizija Agencije)

 

(1) Agencija je dužna dostaviti Parlamentu putem Vlade izvješće o poslovanju, revidirano od strane neovisnog revizora, u roku šest mjeseci od kraja izvještajne godine.
(2) Izvješće iz stavka (1) ovoga članka sadrži naročito analizu stanja subjekata bankovnog sustava, provedene aktivnosti Agencije tijekom izvještajne godine i izvadak iz računa za
tu godinu.
(3) Izvješće iz stavka (1) ovoga članka mora biti odobreno od Upravnog odbora.

 

POGLAVLJE VI. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 51.

 

(Rok za usklađivanje od strane Agencije)

 

(1) Agencija će uskladiti Statut Agencije s ovim Zakonom u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a svoje unutarnje akte u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu tog statuta.
(2) Upravni odbor će izvršiti usklađivanje i donošenje provedbenih akata iz ovoga Zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Do donošenja akata iz st. (1) i (2) ovoga članka, primjenjuju se akti Agencije koji su važili na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 52.

 

(Primjena odredbi ovoga Zakona)

 

Postupci koji su započeti, a nisu završeni do dana stupanja na snagu ovog Zakona, će se završiti po odredbama zakona koji je važio do stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Članak 53.

 

(Prestanak primjene)

 

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03, 47/06, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12).

 

Članak 54.

 

(Stupanje na snagu)

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara