ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOJ
KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJENA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM, A
NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U RAZDOBLJU
OD 2009. DO 2015. GODINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o finanancijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/08, 109/12 i 5/14), u članku 2., u točki 1., iza riječi "iznosi:" tabela "Pregled stanja obveza na dan 31.12.2008. godine", mijenja se i glasi: Pregled stanja obveza na dan 31.12.2008. godine

 

Rudnici ugljena F BiH

Obv. za MIO

Obv. za zdravstvo

Obv. za neuposl.

Porez na plaću

UKUPNO KM

Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

57.049.715,39

28.521.055,00

6.989.426,00

8.438.929,08

100.999.125,47

Rudnici mrk. uglja„Banovići“dd. Banovići

10.704.460.42

14.304.537,00

6.713.844,00

6.653.935,66

38.376.777,08

Rudnici mrk. uglja„Đurđevik“dd. Đurđevik

4.911.005,18

5.457.857,00

1.239.295,00

1.023.085,24

12.631.242,42

Rudnik mrk. uglja „Kakanj“d.o.o. Kakanj

12.884.560,84

11.735.408,00

3.882.986,00

2.134.168,38

30.637.123,22

Rudnik mrk. uglja „Zenica“d.o.o. Zenica

22.572.590,30

14.280.897,00

3.076.909,00

6.070.986,69

46.001.385,99

Rudnik mrk. uglja „Breza“d.o.o. Breza

16.822.544.38

10.499.614,00

1.807.877,00

2.323.052,72

31.453.088,10

Rudnik mrk. uglja „Abid Lolić“d.o.o. Travnik-Bila

3.833.023,50

3.364.570,00

527.064,00

867.060,61

8.591.718,11

Rudnik lignita  „Gračanica“d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje

273.558,00

2.148.939,00

557.127,00

989.515,01

3.969.139,01

Rudnici ugljena „Tušnica“d.o.o. Livno

1.261.796,88

889.129,00

184.548,00

513.580,51

2.849.054.39

Rudnici boksita d.o.o. Posušje

1.278.054,59

20.118,00

5. 887,00

7.060,39

1.311.119,98

Ukupno

131.591.309,48

91.222.124,00

24.984.963,00

29.021.377,29

276.819.773,77

 

Članak 2.

 

U članku 3. u stavku 1., iznos "178.353.676,17" zamjenjuje se iznosom "175.305.659,11", a al. 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:
- u 2013. godini, iznos "28.000.000,00" zamjenjuje se iznosom "27.471.382,98",
- u 2014. godini, iznos "19.243.251,50" zamjenjuje se iznosom "18.933.007,50" i
- u 2015. godini, iznos "19.243.251,50" zamjenjuje se iznosom "17.034.095,52".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić