ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ
KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM A
NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU
OD 2009. DO 2015. GODINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/08, 109/12 i 5/14) u članu 2. u tački 1. iza riječi: "iznosi:" tabela: "Pregled stanja obaveza na dan 31.12.2008. godine" mijenja se i glasi: Pregled stanja obaveza na dan 31.12.2008. godine

 

Rudnici uglja F BiH

Obv. za PIO

Obv. za zdravstvo

Obv. za nezaposl.

Porez na plaću

UKUPNO KM

Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

57.049.715,39

28.521.055,00

6.989.426,00

8.438.929,08

100.999.125,47

Rudnici mrk. uglja„Banovići“dd. Banovići

10.704.460.42

14.304.537,00

6.713.844,00

6.653.935,66

38.376.777,08

Rudnici mrk. uglja„Đurđevik“dd. Đurđevik

4.911.005,18

5.457.857,00

1.239.295,00

1.023.085,24

12.631.242,42

Rudnik mrk. uglja „Kakanj“d.o.o. Kakanj

12.884.560,84

11.735.408,00

3.882.986,00

2.134.168,38

30.637.123,22

Rudnik mrk. uglja „Zenica“d.o.o. Zenica

22.572.590,30

14.280.897,00

3.076.909,00

6.070.986,69

46.001.385,99

Rudnik mrk. uglja „Breza“d.o.o. Breza

16.822.544.38

10.499.614,00

1.807.877,00

2.323.052,72

31.453.088,10

Rudnik mrk. uglja „Abid Lolić“d.o.o. Travnik-Bila

3.833.023,50

3.364.570,00

527.064,00

867.060,61

8.591.718,11

Rudnik lignita  „Gračanica“d.o.o. G.Vakuf-Uskoplje

273.558,00

2.148.939,00

557.127,00

989.515,01

3.969.139,01

Rudnici uglja „Tušnica“d.o.o. Livno

1.261.796,88

889.129,00

184.548,00

513.580,51

2.849.054.39

Rudnici boksita d.o.o. Posušje

1.278.054,59

20.118,00

5. 887,00

7.060,39

1.311.119,98

Ukupno

131.591.309,48

91.222.124,00

24.984.963,00

29.021.377,29

276.819.773,77

 

Član 2.

 

U članu 3. u stavu 1. iznos: "178.353.676,17" zamjenjuje se iznosom "175.305.659,11", a al. 5., 6. i 7. mijenjaju se i glase:
- u 2013. godini iznos: "28.000.000,00" zamjenjuje se iznosom: "27.471.382,98",
- u 2014. godini iznos: "19.243.251,50" zamjenjuje se iznosom: "18.933.007,50" i
- u 2015. godini iznos: "19.243.251,50" zamjenjuje se iznosom: "17.034.095,52".

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić