ZAKON
O RAZVOJNOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU
RAZVOJEM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(Predmet zakona)

 

Ovim zakonom se uređuju ciljevi i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona i jedinica lokalne
samouprave, vrste strateških dokumenata, vrste dokumenata neophodnih u i postupku implementacije strateških dokumenata, tijela odgovorna za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, proces razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji, programiranje, monitoring, evaluacija i izvješćivanje o implementaciji strateških dokumenata, financiranje implementacije strateških dokumenata i nadzor nad primjenom ovog zakona.

 

Članak 2.

 

(Uspostavljanje sustava razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem)

 

Uspostava sustava razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji omogućava:
a) transparentno i usuglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave;
b) u najboljem interesu građana Federacije, koordinaciju i integraciju strateških dokumenata i javnih i drugih financijskih resursa, kako bi se osigurala realizacija razvojnih prioriteta.

 

Članak 3.

 

(Definicije)

 

(1) U smislu ovog zakona, termini koji se u njemu koriste imaju slijedeća značenja:
a) Proračun je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Federacije, kantona, gradova i općina za razdoblje od jedne fiskalne godine;
b) Dokument okvirnog proračuna (u daljnjem tekstu: DOP) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada proračuna;
c) Evaluacija je proces kojim se određuje vrijednost i značaj intervencije, odnosno programa, projekta ili sveukupne strategije razvoja, prema definiranim kriterijima;
d) Godišnji plan rada je dokument koji sadrži, pored redovitih aktivnosti, i aktivnosti na godišnjoj razini koje će se poduzimati kako bi se implementirali strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata, a priprema se na temelju usvojenih trogodišnjih planova rada;
e) Godišnje izvješće o radu je dokument koji sadrži analizu izvršenja aktivnosti planiranih Godišnjim planom rada;
f) Horizontalna koordinacija i usklađivanje je koordinacija odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje strategije razvoja i sektorskih strategija na istoj razini upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima;
g) Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se računa kao ponderirani prosjek više temeljnih socioekonomskih pokazatelja radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave i kantona;
h) Indikatori označavaju vrstu i stupanj promjena koje se neposredno ostvaruju kroz realizaciju programa, projekata i razvojnih ciljeva, a služe kao kvalitativni i kvantitativni pokazatelj razina ostvarivanja utvrđenih ciljeva razvoja, odnosno realizacije programa ili
projekata;
i) Izvješće o razvoju je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata;
j) Monitoring je sistematično i kontinuirano sakupljanje, analiziranje i korištenje podataka i
indikatora u svrhu mjerenja napretka ostvarivanja postavljenih ciljeva/programa/projekata i napretka u korištenju dodjeljenih sredstava i poduzimanja odgovarajućih mjera s ciljem eventualnih korekcija;
k) Otvoreni metod koordinacije (u daljnjem tekstu: OMK) u razvojnom planiranju i upravljanju razvojem predstavlja, na temelju konzultacija i usuglašavanja svih razina vlasti, definiranje i provedba zajedničkih ciljeva u Federaciji, izbor zajedničkih indikatora za praćenje realizacije ciljeva i pripremu izvješća o razvoju;
l) Program javnih investicija (u daljnjem tekstu: "PJI") je trogodišnji dokument koji donose federalni i kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave u Federaciji u cilju upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja u Federaciji.
Obuhvata i razvojne investicijske programe koji direktno doprinose realizaciji razvojnih ciljeva postavljenih u strateškim dokumentima;
m) Programiranje razvoja je proces pretvaranja dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima u konkretne programe i aktivnosti kroz izradu trogodišnjih i godišnjih planova prema principu 1+2, sukladno kalendaru izrade DOP-a i proračuna;
n) Projekt je sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti kako bi se ostvarili unaprijed zadani ciljevi u određenom vremenskom razdoblju i utvrđenom financijskom okviru i drugim raspoloživim resursima;
o) Jednakopravnost spolova podrazumijeva uključivanje muških i ženskih interesa u sve faze procesa razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji, tako da su dobrobiti za muškarce i žene podjednaki;
p) Razvoj je višedimenzionalan proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije u cilju poboljšanja kvaliteta i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja - vladin sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica. Ovakav razvoj karakteriziraju načelo održivosti i integracije, gdje svaki sektor zadržava svoje temeljne razvojne ciljeve, a zajedno ih ostvaruju u obliku uravnoteženog razvoja, uzimajući u obzir prirodne opasnosti i klimatske promjene;
r) Razvojno planiranje podrazumijeva proces kreiranja razvojnih ciljeva i definiranje načina njihovog ostvarivanja;
s) Sektorska strategija razvoja je strateški dokument nadležnih institucija Federacije i kantona koji definira javne politike, pravce, ciljeve i resurse razvoja sektora i proizlazi iz integrirane strategije razvoja;
t) Strategija razvoja je integrirani, multisektorski strateški dokument Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave koji definira javne politike i usmjerava razvoj teritorija Federacije i područja kantona i jedinica lokalne samouprave i predstavlja putokaz za sveukupni razvoj;
u) Trogodišnji plan rada federalnih organa uprave, kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave je dokument koji definira strateške ciljeve, programe i aktivnosti koji proizilaze iz pojedinačnih nadležnosti institucija u Federaciji i relevantnih strateških dokumenata, njihov financijski okvir, izvore financiranja u trogodišnjem razdoblju prema načelu 1+2, sukladno kalendaru izrade proračuna;
v) Upravljanje razvojem je pretvaranje razvojnih ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim financijskim učinkom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija njihovih rezultata;
z) Jednake mogućnosti su načelo definirano Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, koja utvrđuje nediskriminaciju, jednakopravnost muškaraca i žena, prava na kulturne, vjerske i jezičke različitosti svih građana te prava djeteta, starijih osoba i invalida;
aa) Vertikalna koordinacija i usklađivanje je koordinacija odgovornosti i procesa između nadležnih institucija na različitim razinama vlasti u Federaciji, kao i usklađivanje strateških dokumenata na različitim razinama vlasti u Federaciji, prema zajedničkim razvojnim ciljevima;
(2) Gramatička terminologija korištenja muškog roda u ovom zakonu, podrazumijeva uključivanje oba roda.

 

Članak 4.

 

(Načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem)

 

Načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji su:
a) usklađeni pristup razvojnom planiranju, programiranju, financiranju i upravljanju razvojem svih razina vlasti u Federaciji;
b) odgovornost, efektivnost i efikasnost javnih institucija svih razina vlasti u Federaciji u procesu razvojnog planiranja i implementacije razvojnih prioriteta;
c) OMK između svih razina vlasti u Federaciji u procesu zajedničkog razvojnog planiranja i realizacije razvojnih prioriteta;
d) jednakopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane Federacije u svim fazama razvojnog planiranja i upravljanja razvojem;
e) horizontalna i vertikalna koordinacija među nadležnim institucijama u procesima razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji i usklađenost razvojnih prioriteta;
f) komplementarnost koja podrazumijeva da se razvojne aktivnosti različitih institucija i razina vlasti međusobno nadopunjuju u cilju multiplikacije razvojnih efekata;
g) partnerstvo, javnost i transparentnost svih razina vlasti u Federaciji u procesu razvojnog planiranja, implementacije, financiranja, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o razvojnim procesima.

 

II. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJNOPLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM U FEDERACIJI

 

Članak 5.

 

(Institucije i koordinacijska tijela za razvojno planiranje i
upravljanje razvojem u Federaciji)

 

(1) Institucionalni okvir za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u daljnjem tekstu federalni organi uprave), Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljnjem tekstu: Federalni zavod), vlade kantona, kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije {u daljnjem tekstu: kantonalni organi uprave), jedinice lokalne samouprave i tijela za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima i jedinicama lokalne samouprave.
(2) Savjetodavna tijela su: Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće Federacije) i vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonima (u daljnjem tekstu: vijeća kantona).

 

Članak 6.

 

(Federalni zavod za programiranje razvoja)

 

U procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Federalni zavod, u suradnji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savez Federacije), kao predstavnikom jedinica lokalne samouprave, nadležan je za:
a) koordinaciju izrade Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja Federacije) i koordinaciju programiranja razvoja Federacije;
b) pripremu propisa kojim se uređuju: metodologija izrade strateških dokumenata u Federaciji, trogodišnje i godišnje planiranje, monitoring i izvješćivanje, evaluacija strateških dokumenata, izrada indeksa razvijenosti za Federaciju, kantone i jedinice lokalne samouprave;
c) sudjelovanje u izradi sektorskih strategija u Federaciji i njihovog usuglašavanja sa Strategijom razvoja Federacije, kao i u izradi strategija razvoja kantona i Bosne i Hercegovine;
d) koordinaciju sudjelovanja institucija sa razine Federacije, kantona i Saveza Federacije, kao predstavnika jedinica lokalne samouprave, u procesima izrade Strategije razvoja Bosne i Hercegovine na razini Bosne i Hercegovine, sukladno načelu OMK;
e) ostvarivanje suradnje sa Federalnim ministarstvom financija u cilju osiguravanja komplementarnosti procesa razvojnog planiranja, programiranja, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o implementaciji strateških dokumenata i procesa izrade DOP-a, proračuna i PJI;
f) davanje mišljenja Vladi Federacije i federalnim organima uprave u procesu izrade godišnjeg Programa rada Vlade Federacije sa ciljem da se u isti uvrste aktivnosti koje će doprinjeti realizaciji razvojnih prioriteta iz Strategije razvoja Federacije;
g) rad na pripremi poticajnih mehanizama za financiranje razvojnih prioriteta Strategije razvoja Federacije, u suradnji sa kantonima;
h) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji Strategije razvoja Federacije, te uspostavljanje sustava indikatora;
i) izradu indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave;
j) obavljanje stručnih poslova za potrebe Vijeća Federacije;
k) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o Strategiji razvoja Federacije;
l) vođenje evidencije usvojenih strateških dokumenata u Federaciji i izvješća o njihovoj implementaciji.

 

Članak 7.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u federalnim organima uprave)

 

(1) Federalni organi uprave u suradnji sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i Savezom Federacije i sukladno svojim unutarnjim ustrojstvom i nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u federalnim organima uprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade sektorskih strategija u Federaciji, sukladno odredbama članka 17. ovog zakona;
b) sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Bosne i Hercegovine, Strategije razvoja Federacije i drugih sektorskih strategija u Federaciji, strategija razvoja kantona te sektorskih strategija razvoja kantona;
c) koordinaciju sudjelovanja kantona i Saveza Federacije u procesima izrade sektorskih strategija na razini Federacije, sukladno načelu OMK;
d) programiranje na temelju sektorskih strategija u Federaciji i usklađivanje godišnjih programa rada federalnih organa uprave sukladno odredbama članka 29. ovog zakona;
e) predlaganje poticajnih mehanizama za financiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u sektorskim strategijama u suradnji sa kantonalnim organima uprave;
f) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu europskih integracija;
g) provedba monitoringa, evaluacije i izvješćivanje o realizaciji sektorskih strategija Federacije prema utvrđenim i javno dostupnim razvojnim indikatorima;
h) sudjelovanje u procesu monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji Strategije razvoja Federacije i strateških dokumenata Bosne i Hercegovine;
i) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji sektorskih strategija u Federaciji.

 

Članak 8.

 

(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u kantonima)

 

(1) Kantoni, u suradnji sa nadležnim institucijama Federacije i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, a sukladno svojem unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima,
organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima obuhvataju:
a) koordinaciju izrade strategije razvoja kantona i
programiranja razvoja kantona, sukladno odredbama čl. 18. i 29. ovog zakona;
b) sudjelovanje u izradi sektorskih strategija kantona, strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, Strategije razvoja Federacije, te strateških dokumenata Bosne i Hercegovine;
c) koordinaciju sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u procesima izrade strateških dokumenata kantona, sukladno načelu OMK;
d) osiguravanje usklađenosti proračunskog planiranja i PJI sa razvojnim prioritetima definiranim u usvojenim strateškim dokumentima;
e) rad na pripremi poticajnih mehanizama za financiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja kantona u suradnji sa federalnim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona;
f) koordinaciju razrade i implementacije projekata identificiranih u strategiji razvoja kantona kroz suradnju sa kantonalnim organima uprave, drugim kantonima i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
g) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji strategije razvoja kantona sukladno utvrđenom sustavu indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije strateških dokumenata kantona;
h) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu europskih integracija;
i) obavljanje stručnih poslova za potrebe vijeća kantona;
j) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja.

 

Članak 9.

 

(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u kantonalnim organima uprave)

 

(1) Kantonalni organi uprave, u suradnji sa federalnim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, sukladno svojem unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonalnim organima uprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade sektorskih strategija u kantonima, sukladno odredbama članka 19. ovog zakona;
b) sudjelovanje u izradi strategije razvoja i drugih sektorskih strategija kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine;
c) koordinaciju sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u procesima izrade sektorskih strategija kantona, sukladno načelu OMK;
d) programiranje na temelju sektorskih strategija u kantonima i usklađivanje sa godišnjim programima rada kantonalnih organa uprave, sukladno odredbama čl. 19. i 29. ovog zakona;
e) predlaganje poticajnih mehanizama za financiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u sektorskim strategijama kantona u suradnji sa federalnim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona;
f) provedba monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji sektorskih strategija kantona prema utvrđenim razvojnim indikatorima;
g) sudjelovanje u procesu monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji strategije razvoja kantona i strateških dokumenata Federacije;
h) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji sektorskih strategija u kantonima.

 

Članak 10.

 

(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u jedinicama lokalne samouprave)

 

(1) Jedinice lokalne samouprave sukladno svojem unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u jedinicama lokalne samouprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade strategije razvoja i programiranja razvoja jedinice lokalne samouprave;
b) sudjelovanje u izradi strateških dokumenata kantona;
c) osiguravanje usklađenosti proračunskog planiranja i PJI sa razvojnim prioritetima jedinice lokalne samouprave;
d) definiranje poticajnih mehanizama za financiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave u suradnji sa nadležnim institucijama kantona;
e) koordinaciju razrade i implementacije projekata identificiranih u strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave u suradnji sa nadležnim institucijama u okviru jedinice lokalne samouprave, kantonalnim organima uprave, susjednim jedinicama lokalne samouprave i socio-ekonomskim partnerima, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
f) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji strategije razvoja jedinice lokalne samouprave sukladno utvrđenom sustavu indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije strategije razvoja jedinice lokalne smouprave;
g) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu europskih integracija;
h) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave.
(3) U procesima koordinacije razvojnog planiranja i upravljanja razvojem sa višim razinama vlasti jedinice lokalne samouprave izražavaju i zastupaju svoje interese putem Saveza Federacije.

 

Članak 11.

 

(Vijeće Federacije)

 

(1) Vijeće Federacije je tijelo Vlade Federacije koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Federaciji, i djeluje sukladno načelima partnerstva i suradnje.
(2) Vijeće Federacije čine: premijer Federacije, premijeri, odnosno predsjednici vlada kantona, predstavnik Saveza Federacije i drugi socijalno-ekonomskih partneri.
(3) Po potrebi, u okviru Vijeća Federacije osnivaju se sektorska vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i
izvješćivanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta u Federaciji.
(4) Vlada Federacije posebnim aktom utvrđuje sastav i broj članova, način rada Vijeća Federacije i sektorskih vijeća, vodeći računa o jednakopravnoj zastupljenosti spolova.
(5) Stručne poslove za potrebe rada Vijeća Federacije vrši Federalni zavod.
(6) Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Vijeća Federacije vrši Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 12.

 

(Nadležnosti Vijeća Federacije)

 

Vijeće Federacije iz članka 11. ovog zakona razmatra i daje preporuke:
a) o ključnim razvojnim prioritetima u Federaciji;
b) o Strategiji razvoja Federacije, sektorskim strategijama Federacije i njihovoj međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog dostavljanja Vladi Federacije na razmatranje;
c) o usklađenosti strategija razvoja kantona sa Strategijom razvoja Federacije, a prije njihovog
dostavljanja vladi kantona na razmatranje;
d) o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija Federacije i kantona, a u okviru Strategije razvoja Federacije;
e) u slučaju suprotstavljenih razvojnih prioriteta među sektorima;
f) o Godišnjem izvješću o razvoju Federacije;
g) za unaprjeđenje sustava razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji;
h) u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji.

 

Članak 13.

 

(Vijeća kantona)

 

(1) Vijeća kantona su tijela vlada kantona koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji
razvojnih prioriteta u kantonima, i djeluju sukladno načelima partnerstva i suradnje.
(2) Vijeća kantona čine: premijer, odnosno predsjednik vlade kantona, općinski načelnici odnosno gradonačelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona i drugi socijalnoekonomski partneri.
(3) Po potrebi, u okviru Vijeća kantona osnivaju se sektorska vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta kantona.
(4) Vlade kantona posebnim aktom utvrđuju sastav i broj članova, način rada vijeća kantona i izvršavanja administrativno-tehničkih poslova, vodeći računa o jednakopravnoj zastupljenosti spolova.
(5) Stručne poslove za potrebe rada vijeća kantona vrše kantonalni organi za razvojno planiranje i upravljanje razvojem.

 

Članak 14.

 

(Nadležnosti vijeća kantona)

 

Vijeća kantona iz članka 13. ovog zakona razmatraju i daju preporuke:
a) o ključnim razvojnim prioritetima u kantonima;
b) o strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, Strategiji razvoja Federacije, strategiji razvoja kantona, sektorskim strategijama kantona i njihovoj međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog dostavljanja vladi kantona na razmatranje;
c) o strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave i njihovoj usklađenosti sa strateškim dokumentima kantona;
d) o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija kantona i jedinica lokalne samouprave, a u okviru strategije razvoja kantona;
e) o godišnjim izvješćima o implementaciji strategije razvoja i sektorskih strategija kantona;
f) o problemima i razvojnim potencijalima kantona za razmatranje u okviru Vijeća Federacije;
g) u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonu.

 

III. STRATEŠKI I IMPLEMENTACIJSKI DOKUMENTI U FEDERACIJI

 

Članak 15.

 

(Vrste strateških dokumenata u Federaciji)

 

(1) Planiranje razvoja u Federaciji zasniva se na slijedećim uzajamno usuglašenim strateškim dokumentima: Strategiji razvoja Federacije, sektorskim strategijama Federacije, strategijama razvoja kantona, sektorskim strategijama kantona i strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave.
(2) Strateški dokumenti iz stavka (1) ovog članka se pripremaju na temelju načela OMK, načela jednakopravnosti spolova i jednakih mogućnosti sukladno propisu iz članka 21. stavak
(2) ovog zakona.
(3) Strateški dokumenti iz stavka (1) ovog članka donose se na vremensko razdoblje usklađeno sa ciklusom planiranja Europske unije.
(4) Strateški dokumenti iz stavka (1) ovog članka su dostupni javnosti i objavljuju se na internet stranicama nadležnih institucija.

 

Članak 16.

 

(Strategija razvoja Federacije)

 

(1) Strategijom razvoja Federacije se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja Federacije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvješćivanje.
(2) Strategija razvoja je temeljni dokument za izradu sektorskih strategija, DOP-a, proračuna, PJI, programa rada Vlade Federacije za mandatno razdoblje, trogodišnjeg plana rada federalnih organa uprave i Godišnjeg programa rada Vlade Federacije.
(3) Strategija razvoja Federacije sadrži prioritete i razvojne pravce Federacije i razvojne pravce definirane u Strategiji razvoja Bosne i Hercegovine, dokumentima relevantnim za
proces europskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obvezama Bosne i Hercegovine.
(4) Strategija razvoja Federacije predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji.
(5) Strategiju razvoja Federacije donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije), na prijedlog Vlade Federacije.
(6) Vlada Federacije može predložiti Parlamentu Federacije usvajanje Strategije razvoja Bosne i Hercegovine kao strateškog okvira razvoja Federacije.
(7) U slučaju iz stavka (6) ovog članka, u Federaciji se izrađuju implementacijski dokumenti sukladno čl. 23. do 25. ovog zakona.

 

Članak 17.

 

(Sektorske strategije Federacije)

 

(1) Sektorskim strategijama Federacije se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja sektora, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.
(2) Sektorske strategije Federacije se izrađuju na temelju Strategije razvoja Federacije, Strategije razvoja Bosne i Hercegovine, dokumenata relevantnih za proces integracije
Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i drugih međunarodno preuzetih obveza Bosne i Hercegovine.
(3) U procesu izrade sektorskih strategija, federalni organi uprave uključuju nadležne institucije na razini Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona sukladno načelu OMK.
(4) Sektorske strategije Federacije predstavljaju podlogu za izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada federalnih organa uprave, DOP-a i proračuna Federacije, PJI i Mjera ekonomske politike Federacije.
(5) Sektorske strategije Federacije donosi Parlament Federacije na prijedlog Vlade Federacije.
(6) Vlada Federacije može predložiti Parlamentu Federacije usvajanje sektorske strategije koja je donesena na razini Bosne i Hercegovine, kao sektorskog strateškog okvira Federacije.
(7) U slučaju iz stavka (6) ovog članka, federalni organi uprave izrađuju implementacijske dokumente sukladno čl. 23. do 26. ovog zakona.

 

Članak 18.

 

(Strategija razvoja kantona)

 

(1) Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.
(2) Strategija razvoja kantona je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOP-a, proračuna i PJI kantona, programa rada vlade kantona za mandatno razdoblje, trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i godišnjeg programa rada vlade kantona.
(3) Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
(4) Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.
(5) Strategiju razvoja kantona donosi skupština kantona na prijedlog vlade kantona.
(6) Vlada kantona može predložiti skupštini kantona usvajanje Strategije razvoja Federacije kao strateškog okvira razvoja kantona.
(7) U slučaju iz stavka (6) ovog članka, u kantonu se izrađuju implementacijski dokumenti sukladno čl. 23. do 26. ovog zakona.

 

Članak 19.

 

(Sektorske strategije kantona)

 

(1) Sektorskim strategijama kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti sektora, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.
(2) Sektorske strategije kantona se izrađuju na temelju strategije razvoja kantona, prioriteta sektorskih strategija u Federaciji i strateških dokumenata na razini Bosne i Hercegovine, te dokumenata relevantnih za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
(3) U procesu izrade sektorskih strategija kantonalni organi uprave uključuju federalne organe uprave, druge kantonalne institucije i jedinice lokalne samouprave, sukladno načelu OMK.
(4) Sektorske strategije kantona predstavljaju podlogu za izradu DOP-a i proračuna kantona, PJI kantona, trogodišnjeg i godišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave.
(5) Sektorske strategije kantona donosi skupština kantona na prijedlog vlade kantona.
(6) Vlada kantona može predložiti skupštini kantona usvajanje sektorske strategije Federacije kao sektorskog strateškog okvira kantona.
(7) U slučaju iz stavka (6) ovog članka kantonalni organi uprave, izrađuju implementacijske dokumente sukladno čl. 23. do 26. ovog zakona.

 

Članak 20.

 

(Strategija razvoja jedinica lokalne samouprave)

 

(1) Strategijom razvoja jedinica lokalne samouprave utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja jedinica lokalne samouprave u Federaciji, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.
(2) Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave je temeljni dokument za izradu DOP-a, proračuna i PJI jedinice lokalne samouprave, programa rada općinskog načelnika, odnosno
gradonačelnika za mandatno razdoblje, trogodišnjeg i godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave i godišnjeg programa rada općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.
(3) Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave sadrži prioritete prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima
kantona i Federacije.
(4) Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.
(5) Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik može predložiti općinskom, odnosno gradskom vijeću usvajanje strategije razvoja kantona kojem pripada kao strateškog okvira razvoja općine, odnosno grada.
(6) U slučaju iz stavka (5) ovog članka u jedinici lokalne samouprave izrađuju se implementacijski dokumenti sukladno čl. 23. do 26. ovog zakona.

 

Članak 21.

 

(Propis o izradi strateških dokumenata u Federaciji)

 

Propis o izradi strateških dokumenata u Federaciji, uključujući način njihove izrade, strukturu, horizontalnu i vertikalnu koordinaciju i konzultacije, usklađenost sa prostornoplanskom
dokumentacijom i institucionalnu odgovornost donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne konzultacije sa institucijama na razini Federacije, kantona i
Saveza Federacije.

 

Članak 22.

 

(Vrste implementacijskih dokumenata u Federaciji)

 

(1) U procesu implementacije strateških dokumenata donose se: trogodišnji plan rada, godišnji plan rada, godišnje izvješće o radu i izvješće o razvoju.
(2) Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne konzultacije sa Federalnim ministarstvom financija, drugim institucijama na razini Federacije, kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i
izvješćivanju iz stavka (1) ovog članka.

 

Članak 23.

 

(Trogodišnji plan rada)

 

(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju trogodišnji plan rada prema načelu 1+2.
(2) Trogodišnji plan rada proizilazi iz strateških prioriteta i strateških dokumenata u Federaciji, nadležnosti federalnih i kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave i
sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti.
(3) Trogodišnji plan rada predstavlja temelj za izradu DOP-a i PJI u Federaciji.

 

Članak 24.

 

(Godišnji plan rada)

 

(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju godišnji plan rada na temelju usvojenog trogodišnjeg plana rada za jednu kalendarsku godinu.
(2) Aktivnosti i programi predviđeni godišnjim planom rada usklađuju se sa usvojenim proračunima u Federaciji i sastavni su dio godišnjeg programa rada Vlade Federacije, vlada kantona i općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

 

Članak 25.

 

(Godišnje izvješće o radu)

 

(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave izrađuju godišnje izvješće o radu na temelju godišnjeg plana rada.
(2) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave vrše redovito prikupljanje podataka neophodnih za praćenje ostvarenja godišnjeg plana rada.

 

Članak 26.

 

(Izvješće o razvoju Federacije)

 

(1) Institucije iz članka 5. stavak (1) ovog zakona izrađuju izvješća o razvoju za prethodnu godinu.
(2) Izvješća o razvoju su dostupni na internet stranicama institucija iz članka 5. stavak (1) ovog zakona.

 

IV. PROCES RAZVOJNOG PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA RAZVOJA U FEDERACIJI I EVALUACIJA STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI

 

Članak 27.

 

(Pokretanje planiranja razvoja u Federaciji)

 

(1) Izuzev od članka 16. stavak (6) ovog zakona, Vlada Federacije donosi odluku o izradi Strategije razvoja Federacije najkasnije 24 mjeseca prije završetka prethodnog planskog ciklusa u Federaciji.
(2) Izuzev od članka 18. stavak (6) ovog zakona Vlada kantona, donosi odluku o izradi Strategije razvoja kantona najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog
ciklusa u Federaciji.
(3) U slučaju iz članka 28. stavak (4) ovog zakona, općinski načelnik, odnosno gradonačelnik jedinice lokalne samouprave donosi odluku o izradi Strategije razvoja jedinice lokalne samouprave najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa u Federaciji.

 

Članak 28.

(Međusobna povezanost strateških dokumenata u Federaciji)

 

(1) Strategija razvoja Federacije je temeljna platforma socioekonomskog razvoja Federacije i služi kao podloga za sve ostale strateške dokumente u Federaciji.
(2) Sektorske strategije Federacije se izrađuju na temelju Strategije razvoja Federacije.
(3) Na temelju razvojnih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Federacije, sukladno svojim nadležnostima, kantoni mogu donositi vlastite strategije razvoja.
(4) Na temelju razvojnih ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima Federacije i kantona, a sukladno svojim nadležnostima, jedinice lokalne samouprave mogu donositi svoje strategije razvoja.

 

Članak 29.

 

(Programiranje razvoja u Federaciji)

 

(1) Programiranje razvoja u Federaciji se realizira izradom implementacijskih dokumenata iz čl. 23., 24., 25. i 26. ovog zakona.
(2) Programiranje razvoja se provodi sukladno kalendaru izrade DOP-a i proračuna.
(3) Metodologija procesa programiranja razvoja u Federaciji sastavni je dio propisa iz članka 22. stavak (2) ovog zakona.

 

Članak 30.

 

(Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji)

 

(1) Evaluaciju strateških dokumenata iz članka 15. Ovog zakona vrše institucije iz članka 5. stavak (1) ovog zakona prema evaluacijskim kriterijima i dinamici utvrđenim propisom iz stavka (2) ovog članka.
(2) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne konzultacije sa institucijama na razini Federacije, kantona i Savezom Federacije, donosi propis o evaluaciji
strateških dokumenata u Federaciji.
(3) Sva izvješća o evaluaciji strateških dokumenata predviđena ovim zakonom su dostupna javnosti i objavljuju se na internet stranicama institucija iz članka 5. stavak (1) ovog zakona.
(4) U svrhu mjerenja sveukupnog utjecaja implementacije strateških dokumenata u Federaciji, Federalni zavod izrađuje indeks razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave na godišnjoj razini.
(5) Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne konzultacije sa institucijama na razini Federacije, kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o izradi
indeksa razvijenosti.

 

V. FINANCIRANJE IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH PRIORITETA U FEDERACIJI I NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA

 

Članak 31.

 

(Izvori financiranja razvojnih prioriteta u Federaciji)

 

Izvori financiranja za realizaciju prioriteta definiranih strateškim dokumentima iz članka 15. stavak (1) ovog zakona su:
a) proračun Federacije;
b) proračuni kantona;
c) proračuni jedinica lokalne samouprave;
d) financijski resursi međunarodnih financijskih institucija i organizacija;
e) ostali izvori.

 

Članak 32.

 

(Povezivanje prioriteta iz strateških i implementacijskih
dokumenata sa proračunima i programima javnih investicija u
Federaciji)

 

(1) Strateški dokumenti iz članka 15. stavak (1) ovog zakona i njihovi trogodišnji planovi rada iz članka 23. ovog zakona, su temelj za pripremu prijedloga DOP-a i PJI Federacije,
kantona i jedinica lokalne samouprave.
(2) Propis o metodologiji za povezivanje razvojnog, financijskog i investicijskog planiranja u Federaciji utvrđuje Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva financija uz prethodno mišljenje Federalnog zavoda.

 

Članak 33.

(Nadzor nad primjenom ovog zakona)

 

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu uspostavljanja institucionalnog okvira iz ovog zakona vrši Federalno ministarstvo pravde za Federaciju, kantonalna ministarstva pravde za kantone i nadležna tijela za jedinice lokalne samouprave.
(2) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu izrade procesne i suštinske kompatibilnosti strateških i implementacijskih dokumenata vrši Federalni zavod u suradnji sa nadležnim institucijama iz članka 7. ovog zakona za Federaciju, odnosno nadležnim institucijama iz
čl. 8., 9. i 10. ovog zakona za kantone i jedinice lokalne samouprave.
(3) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu povezanosti procesa razvojnog planiranja i programiranja sa procesom izrade DOP-a, proračuna i PJI vrši Federalno ministarstvo financija u suradnji s Federalnim zavodom za Federaciju, odnosno kantonalna ministarstva financija u suradnji sa nadležnim institucijama iz članka 8. stavak 2. točka d) ovog zakona za kantone i sukladno članku 10. stavak (2) točka c) ovog zakona za jedinice lokalne samouprave u njihovom sastavu.
(4) Procjenu učinaka primjene ovog zakona provest će Federalni zavod, nakon četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

(Usklađivanje normativnih akata)

 

U roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršit će se usklađivanje normativnih akata koji reguliraju pitanje razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona.

 

Članak 35.

 

(Donošenje provedbenih akata)

 

(1) Vlada Federacije će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti akt iz članka 11. stavak (4) ovog zakona.
(2) Vlade kantona će na prijedlog nadležnih institucija iz članka 8. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti akte iz članka 13. stavak ovog zakona.
(3) Vlada Federacije će, na prijedlog Federalnog zavoda, u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti akte iz članka 21., članka 22. Stavak (2) i članka 30. st. (2) i (8) ovog zakona.
(4) Vlada Federacije će, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, uz prethodno mišljenje Federalnog zavoda, u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akt iz članka 32. stavak (2) ovog zakona.

 

Članak 36.

 

(Usklađivanje unutarnjeg ustrojstva)

 

(1) Federalni organi uprave izvršit će usklađivanje svojeg unutarnjeg ustrojstva radi osiguravanja obavljanja poslova iz članka 7. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Vlade kantona izvršit će usklađivanje unutarnjeg ustrojstva kantonalnih organa uprave radi osiguravanja obavljanja poslova iz čl. 8 i 9. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Izvršna tijela u jedinicama lokalne samouprave izvršit će usklađivanje unutarnjeg ustrojstva općinske, odnosno gradske uprave radi osiguravanja obavljanja poslova iz članka 10. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Članak 37.

 

(Prvi ciklus planiranja razvoja Federacije)

 

(1) Strateški dokumenti iz članka 15. stavak (1) ovog zakona, i izuzev od članka 15. stavak (3) ovog zakona, se ne izrađuju za postojeći ciklus planiranja do kraja 2020. godine dok postojeći strateški dokumenti ostaju na snazi do stupanja na snagu novog ciklusa planiranja sukladno odredbama članka 27. ovog zakona.
(2) Sve razine vlasti u Federaciji pripremaju implementacijske dokumente iz članka 22. ovog zakona a na temelju važećih strateških dokumenata.
(3) Izuzev od odredbe članka 27. stavak (1) ovog zakona, a najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada Federacije predložit će Parlamentu Federacije donošenje Strategije razvoja Federacije za plansko razdoblje od 2021. do 2027. godine.
(4) Izrada strateških dokumenata iz članka 15. stavak (1) ovog zakona započinje usvajanjem Strategije razvoja Federacije, sukladno članku 27. st. (2) i (3) ovog zakona.

 

Članak 38.

 

(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara