ZAKON
O GRADU CAZIN

 

Članak 1.

 

Predmet Zakona

 

Sukladno uvjetima iz članka 5. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom se
uspostavlja Grad Cazin, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje
statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

 

Članak 2.

 

Teritorij

 

Teritorij Grada Cazina čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Cazin na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

Članak 3.

 

Svojstvo

 

Grad Cazin je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 4.

 

Samoupravna tijela

 

(1) Samoupravna tijela Grada Cazina su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Cazina poslove iz svoje nadležnosti vrše sukladno ustavu, zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Članak 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Tijelo odlučivanja Grada Cazina je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Cazina bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijeloga grada.

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršno tijelo Grada Cazina je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik grada Cazina bira se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 19/08).

 

Članak 7.

 

Statut

 

(1) Grad Cazin ima Statut.
(2) Statutom Grada Cazina propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela, međusobni odnosi gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Cazina mora biti sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Unsko-sanskog kantona i federalnom i kantonalnom zakonodavstvu.
(4) Statut Grada Cazina priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Članak 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Cazin je pravni sljednik Općine Cazin i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Cazin i načelnik Općine Cazin, izabrani na Općinskim izborima održanim 02. Listopada 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju
s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Cazina.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju s radom kao tijela i službe Grada
Cazina.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je utemeljitelj općina, nastavljaju s radom kao Javna poduzeća i ustanove Grada Cazina.

 

Članak 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Cazin održanim 2016. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Cazina u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu
ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Članak 10.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić