ZAKON
O GRADU CAZIN

 

Član 1.

 

Predmet Zakona

 

U skladu sa uvjetima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom se uspostavlja Grad Cazin, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

 

Član 2.

 

Teritorija

 

Teritoriju Grada Cazina čine sva naseljena mjesta koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru općine Cazin na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 3.

 

Svojstvo

 

Grad Cazin je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravnog lica.

 

Član 4.

 

Samoupravni organi

 

(1) Samoupravni organi Grada Cazina su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravni organi Grada Cazina poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Član 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Organ odlučivanja Grada Cazina je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom.
(3) Gradsko vijeće Grada Cazina bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.

 

Član 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršni organ Grada Cazina je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Cazina bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 19/08).

 

Član 7.

 

Statut

 

(1) Grad Cazin ima Statut.
(2) Statutom Grada Cazina propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa,
međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Cazina mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Unsko-sanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Cazina priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Član 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Cazin je pravni sljednik Općine Cazin i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Cazin i načelnik Općine Cazin, izabrani na općinskim izborima održanim 2. oktobra 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju raditi kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Cazina.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju raditi kao organi i službe Grada Cazina.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Općina, nastavljaju raditi kao javna preduzeća i ustanove Grada Cazina.

 

Član 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na općinskim izborima za Općinu Cazin, održanim 2016. godine, donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Cazina u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu
ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Član 10.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić