ZAKON
O GRADU GORAŽDE

 

Članak 1.

 

Predmet Zakona

 

Sukladno uvjetima iz članka 5. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom se
uspostavlja Grad Goražde, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskoga vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.

 

Članak 2.

 

Teritorij

 

Teritorij Grada Goražda čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Goražde na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

Članak 3.

 

Svojstvo

 

Grad Goražde je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 4.

 

Samoupravna tijela

 

(1) Samoupravna tijela Grada Goražda su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Goražda poslove iz svoje nadležnosti vrše sukladno ustavu, zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Članak 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Tijelo odlučivanja Grada Goražda je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Goražda bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršno tijelo Grada Goražda je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Goražda bira se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 19/08).

 

Članak 7.

 

Statut

 

(1) Grad Goražde ima Statut.
(2) Statutom Grada Goražda propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela,
međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Goražda mora biti sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Bosansko-podrinjskog kantona i federalnom i kantonalnom zakonodavstvu.
(4) Statut Grada Goražda priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Članak 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Goražde je pravni sljednik Općine Goražde i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Goražda i načelnik Općine Goražde, izabrani na Općinskim izborima održanim 2. Listopada 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju
s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Goražda.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju s radom kao tijela i službe Grada
Goražda.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je utemeljitelj općina, nastavljaju s radom kao Javna poduzeća i ustanove Grada Goražda.

 

Članak 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Goražde održanim 2016. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Goražda u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Članak 10.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić