ZAKON
O GRADU LIVNO

 

Članak 1.

 

Predmet Zakona

 

Sukladno uvjetima iz članka 5. stavak 3. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom se
uspostavlja Grad Livno, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskoga vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

 

Članak 2.

 

Teritorij

 

Teritorij Grada Livna čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Livno na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 3.

 

Svojstvo

 

Grad Livno je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 4.

 

Samoupravna tijela

 

(1) Samoupravna tijela Grada Livna su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravna tijela Grada Livna poslove iz svoje nadležnosti vrše sukladno ustavu, zakonu i Statutu Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Članak 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Tijelo odlučivanja Grada Livna je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.
(3) Gradsko vijeće Grada Livna bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijeloga grada.

 

Članak 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršno tijelo Grada Livna je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Livna bira se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 19/08).

 

Članak 7.

 

Statut

 

(1) Grad Livno ima Statut.
(2) Statutom Grada Livna propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih tijela, međusobni odnosi gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Livna mora biti sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Kantona 10 i federalnom i kantonalnom zakonodavstvu.
(4) Statut Grada Livna priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Članak 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Livno je pravni sljednik Općine Livno i ima ustavom i zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je pravni
sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Livno i načelnik Općine Livno, izabrani na općinskim izborima održanim 02. Listopada 2016. godine, stupanjem na snagu ovoga zakona,
nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Livna.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju s radom kao tijela i službe Grada
Livna.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je utemeljitelj općina, nastavljaju s radom kao javna poduzeća i ustanove Grada Livna.

 

Članak 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Livno održanim 2016. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Livna u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu
ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Članak 10.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić