ZAKON
O GRADU LIVNO

 

Član 1.

 

Predmet Zakona

 

U skladu sa uvjetima iz člana 5. stav 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Livno, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke,
donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

 

Član 2.

 

Teritorija

 

Teritoriju Grada Livna čine sva naseljena mjesta koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru općine Livno na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 3.

 

Svojstvo

 

Grad Livno je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravnog lica.

 

Član 4.

 

Samoupravni organi

 

(1) Samoupravni organi Grada Livna su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravni organi Grada Livna poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

Član 5.

 

Gradsko vijeće

 

(1) Organ odlučivanja Grada Livna je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom.
(3) Gradsko vijeće Grada Livna bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.

 

Član 6.

 

Gradonačelnik

 

(1) Izvršni organ Grada Livna je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Livna bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 19/08).

 

Član 7.

 

Statut

 

(1) Grad Livno ima Statut.
(2) Statutom Grada Livna propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa,
međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Livna mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona 10 i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Livna priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

Član 8.

 

Pravno sljedništvo

 

(1) Grad Livno je pravni sljednik Općine Livno i ima ustavom i zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni
sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Livno i načelnik Općine Livno, izabrani na općinskim izborima održanim 2. oktobra 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju raditi kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Livna.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju raditi kao organi i službe Grada
Livna.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Općina, nastavljaju raditi kao javna preduzeća i ustanove Grada Livna.

 

Član 9.

 

Privremena statutarna odluka

 

Vijećnici izabrani na općinskim izborima za Općinu Livno, održanim 2016. godine, donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Livna u roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

Član 10.

 

Stupanje na snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacija BiH

 

Edin Mušić