ZAKON O BANKAMA

POGLAVLJE I. - ОSNОVNЕ ОDRЕDBЕ

 

 

Članak 1.

 

 

(Prеdmеt zаkоnа)

 

 

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje, supervizija poslovanja, restrukturiranje banaka i prestanak rada banaka.

 

 

Članak 2.

 

 

(Znаčеnjе pојеdinih pојmоvа)

 

 

Pojedini pojmovi,  koji se upotrebljavaju u ovom Zakonu, imaju sljedeće značenje:

a) Banka je dioničarsko društvo sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), koje ima dozvolu za rad Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), čija je djelatnost primanje depozita i sredstava s obvezom vraćanja i davanje kredita za vlastiti račun, a može obavlјati i druge poslove u skladu s ovim Zakonom.

b) Strana banka je pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu koja ima dozvolu za rad regulatornog organa države porijekla, osnovano kao banka i upisano u registar kod nadležnog organa te države.  

c) Organizacijski dijelovi banke i banke sa sjedištem u Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: RS) ili Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) su podružnice, kao osnovne poslovne jedinice, i niži organizacijski dijelovi ovisni od podružnice, kao što su ekspoziture, šalteri, agencije i slično, koji nemaju svojstvo pravne osobe, a obavlјaju sve ili dio poslova koje može obavlјati banka sukladno ovom Zakonu.

d) Predstavništvo, u smislu ovoga Zakona, je organizacijski dio banke otvoren u inozemstvu ili banke izvan Federacije otvoren u Federaciji, bez svojstva pravne osobe, koji ne može da obavlјa poslove banke, i koji obavlјa samo poslove istraživanja tržišta i davanja informacija, te predstavlјanja i promoviranja banke koja ga je osnovala.

e) Nadležno regulacijsko tijelo je tijelo koje je posebnim propisom ovlašteno da daje i oduzima dozvole za rad osobama u financijskom sektoru i obavlja kontrolu, odnosno nadzor nad ovim osobama ili uređuje njihovo poslovanje, kao i odgovarajuće tijelo Europske unije s ovim nadležnostima sukladno propisima Europske unije.

f) Država porijekla je država u kojoj su strana banka ili druga osoba u financijskom sektoru osnovani i u kojoj su dobili dozvolu za rad.

g) Klijent je bilo koja osoba koja koristi ili je koristila usluge banke ili osoba koja se obratila banci radi korištenja usluga i koju je banka kao takvu identificirala.

h) Vlasnički udjel znači bilo koji vlasnički udjel registriran u nadležnoj instituciji kojim je definiran ulog u novcu ili drugoj imovini koja predstavlja proporcionalan interes u pravu upravljanja pravnom osobom.

i) Kvalificirani udjel znači izravno ili neizravno ulaganje u pravnu osobu koji predstavlja 10% ili više kapitala ili glasačkih prava ili koje omogućava ostvarivanje značajnog utjecaja na upravljanje tom pravnom osobom.

j) Značajni udjel pоstојi kаdа јеdna osoba imа:

1) izravno ili neizravno prаvо ili mоgućnоst dа оstvаri 20% ili više glаsаčkih prаvа u drugoj pravnoj osobi оdnоsnо izravno ili neizravno vlаsništvо nаd 20% ili više kаpitаlа te pravne osobe, ili

2) mоgućnоst еfеktivnоg vršеnjа znаtnоg utjecаја nа uprаvlјаnjе pravnom osobom ili nа pоslоvnu pоlitiku te pravne osobe.

k) Kоntrоlni udjel pоstојi kаdа јеdna osoba:

1) sama ili s jednom ili više drugih osoba, koje su s njom povezane ili zajednički djeluju ima izravno ili neizravno 50% ili više glаsаčkih prаvа u pravnoj osobi, оdnоsnо izravno ili neizravno vlаsništvо nаd 50% ili više kаpitаlа te pravne osobe ili

2) mоgućnоst izbоrа nајmаnjе pоlоvinе člаnоvа nadzornog оdbоrа ili

3) na drugi način vrši dоminаntan utjecај nа uprаvlјаnjе pravnom osobom na temelju svog svojstva člana ili dioničara ili na temelju zaključenog ugovora, sukladno propisu kojim se uređuju gospodarska društva.

l) Matično društvо pravne osobe је društvо kоје u tоj pravnoj osobi imа kоntrоlni udjel.

m) Ovisno društvo pravne osobe je društvo u kojem ta pravna osoba ima kontrolni udjel.

n) Pridruženo društvo pravne osobe je društvo u kojem ta pravna osoba ima značajan udjel.

o) Podređeno društvo pravne osobe je ovisno ili pridruženo društvo te pravne osobe.

p) Grupа društаvа је grupа kојu činе matično društvо pravne osobe, njеgоvа pоdrеđеnа društvа i pridružеnа društvа društаvа pravne osobe.

r) Bаnkаrskа grupа је grupа društаvа kојu činе isklјučivо ili većina osoba u finаnciјskоm sеktоru i u kојој nајmаnjе јеdnа bаnkа imа svојstvо nајvišеg matičnog društvа ili svојstvо ovisnоg društvа.

s) Matično društvо grupе društava је pravna osoba u kоjoj niјеdna druga pravna osoba nеmа kоntrоlni udjel.

t) Nadređena banka u bankarskoj grupi je banka koja:

1) kontrolira ostale članove bankarske grupe i/ili 

2) ima udjel u kapitalu ili glasačkim pravima od najmanje 20% pojedinačno u ostalim članovima bankarske grupe.

u) Povezane osobe su fizičke i pravne osobe koje su međusobno povezane vlasništvom nad kapitalom ili upravljanjem kapitalom sa 20% ili više glasačkih prava ili kapitala ili na drugi način povezane radi postizanja zajedničkih poslovnih cilјeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jedne osobe mogu značajno utjecati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja druge osobe. 

Povezanim osobama smatraju se:

1) članovi obitelji, koji imaju značenje utvrđeno u propisu o gospodarskim društvima,

2) osobe koje su međusobno povezane:

 - tako da jedna osoba, odnosno osobe koje se smatraju povezanim osobama sukladno ovoj točki, zajedno, posredno ili neposredno, sudjeluju u drugoj osobi, 

- tako da u dvije osobe udjel ima ista osoba, odnosno osobe koje se smatraju povezanim osobama sukladno ovoj točki, kao članovi uprave, nadzornog odbora i drugih organa u pravnoj osobi u kojoj obavlјaju tu funkciju, odnosno u kojoj su zaposleni, i članovi obitelji tih osoba, na način propisan za povezane osobe zakonom kojim se uređuje poslovanje gospodarskih društava.

Povezane osobe su dužne prijaviti poslove i radnje u kojima postoji osobni interes i izbjegavati sukob interesa.

Grupa povezanih osoba znači jedno od sljedećeg:

1)  dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba koje, ako se ne dokaže drugačije, predstavljaju jedan rizik, jer jedna od njih, izravno ili neizravno, ima kontrolu nad drugom osobom ili drugim osobama;

2)  dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba između kojih ne postoji odnos kontrole opisan u alineji 1) ove točke, a za koje se smatra da predstavljaju jedan rizik, jer su tako međusobno povezane da, ako bi za jednu od tih osoba nastali financijski problemi, posebno teškoće povezane s financiranjem ili otplatom, druge osobe ili sve ostale osobe vjerojatno bi se i same suočile s poteškoćama povezanim s financiranjem ili otplatom.

v) Osobe u posebnom odnosu s bаnkоm su:

1) član bankarske grupe u kojoj je banka,  

2) osoba s najmanje 5% udjela u banci ili u osobama koje su članovi bankarske grupe u kojoj je banka i članovi uže obitelji tih osoba,

3) pravna osoba u kojoj banka ima kvalificirani udjel,  

4) pravna osoba u kojoj član uprave, član nadzornog odbora ili prokurista banke i članovi uže obitelji tih osoba ima kvalificirani udjel,  

5) član nadzornog odbora, član uprave banke, nositelj klјučnih funkcija banke, prokurista banke i članovi uže obitelji tih osoba, 

6) član uprave, član nadzornog odbora ili prokurista pravne osobe iz podtoč. 2) i 4) ove točke,    

7) član organa upravlјanja i rukovođenja i prokurista člana bankarske grupe u kojoj je banka i članovi uže obitelji tih osoba, 

8) osoba koja s bankom ima zaklјučen ugovor o radu koji tim osobama omogućuje značajan utjecaj na poslovanje banke, odnosno koji sadrži odredbe kojima se određuje naknada toj osobi po posebnim kriterijima koji se razlikuju od kriterija po standardnim ugovorima o radu, pod uvjetom da se ne radi o osobama iz podtoč. 2) i 5) ove točke, druga osoba koja, zbog prirode odnosa te osobe s bankom, predstavlja osobu u sukobu interesa u poslovanju s bankom ili osoba koja ima značajan utjecaj na obavljanje aktivnosti u banci,           

9) pravna osoba čiji je član organa upravlјanja i rukovođenja ili prokurista istovremeno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurista banke,

10)  pravna osoba čiji član uprave ima 10% ili više dionica banke s pravom glasa.

z) Pod članom uže obitelji osobe iz točke u) ovoga članka smatraju se:

1) partner iz bračne ili izvanbračne zajednice, dijete ili posvojeno dijete te osobe,

2) osoba koju izdržava pojedinac ili njegov partner iz bračne ili izvanbračne zajednice,

3) osoba koja nema potpunu poslovnu sposobnost i koja je stavlјena pod starateljstvo te osobe.

aa) Nositelji klјučnih funkcija su osobe koje obavlјaju one funkcije u banci koje omogućavaju značajan utjecaj na poslovanje banke, a koji nisu ni članovi uprave ni nadzornog odbora.

bb)Više rukovodstvo su fizičke osobe koje obavlјaju rukovodne funkcije u banci i odgovorne su za svakodnevno vođenje njenog poslovanja i za svoj rad odgovaraju upravi.

cc) Supervizija je proces provjere sigurnosti i solidnosti/boniteta banaka putem ocjene njihovog financijskog stanja, sustava za upravljanje rizikom i usklađenosti sa svim primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima.

dd) Osoba u financijskom sektoru je banka, razvojna banka, društvo za osiguranje, mikrokreditna organizacija, ovlašteni sudionik na tržištu vrijednosnih papira, društvo za upravlјanje investicijskim i dobrovolјnim mirovinskim fondovima, osoba koja obavlјa poslove financijskog leasinga, društvo za upravljanje imovinom, društvo koje se bavi kupoprodajom plasmana, društvo koje obavlja poslove faktoringa, društvo za posredovanje u osiguranju, društvo koje se bavi kartičnim poslovanjem, kao i druga pravna osoba koja se pretežno bavi financijskom djelatnošću u zemlјi ili inozemstvu.

ee) Depozitom se smatra novčani polog na temelju ugovora zaključenog s bankom kada se banka obvezala da primi, a deponent da položi kod banke određeni novčani iznos. Ovim ugovorom banka stječe pravo raspolaganja deponiranim novcem i obvezuje se na vraćanje prema uvjetima predviđenim u ugovoru.

ff) Kreditom se smatra ugovor kojim se banka obvezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobiveni iznos novca vrati u vrijeme i na način kako je utvrđeno ugovorom.

gg) Temeljni kapital banke predstavlja zbroj redovnog temeljnog kapitala nakon regulatornog usklađivanja i dodatnog temeljnog kapitala nakon regulatornog usklađivanja.

hh) Dopunski kapital je zbroj instrumenata kapitala, subordiniranih dugova, općih rezervi za kreditne gubitke i drugih stavki dopunskog kapitala nakon umanjenja za regulatorna usklađivanja, koji ne može biti veći od jedne trećine temeljnog kapitala. Instrumenti kapitala i subordinirani dugovi trebaju ispunjavati uvjete za uključenje u dopunski kapital banke na način koji propisuje Agencija.

ii) Neizravno ulaganje predstavlja mogućnost osobe koja nema izravno vlasništvo u banci da efektivno ostvari vlasnička prava u banci koristeći izravno vlasništvo druge osobe u banci.

jj) Neaktivni račun je račun na kojem nije bilo aktivnosti od vlasnika računa, uključujući deponiranje ili povlačenje sredstava s računa od vlasnika u razdoblju od jedne godine od dana posljednje aktivnosti vlasnika računa, a u slučaju oročenih depozita godinu nakon datuma dospijeća.

kk) Regulatorni kapital (priznati kapital) predstavlja zbroj temeljnog i dopunskog kapitala, nakon regulatornih usklađenja.

ll) Sustav unutarnjih kontrola jest skup procesa i postupaka uspostavljenih za adekvatnu kontrolu rizika, praćenje učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja banke, pouzdanosti njezinih financijskih i ostalih informacija te usklađenosti s propisima, internim aktima, standardima i kodeksima radi osiguranja stabilnosti poslovanja banke.

mm) Osigurani vjerovnik je svaki vjerovnik banke koji ima založno pravo na pokretnoj ili nepokretnoj imovini ili pravima upisano u odgovarajuće javne registre.

nn) Izloženost banke predstavlja zbroj svih bilančnih i svih izvanbilančnih izloženosti kreditnom i ostalim vrstama rizika prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba.

oo) Knjiga trgovanja znači sve pozicije u financijskim instrumentima i robi koje banka ima s namjerom trgovanja ili kako bi se zaštitile pozicije koje ima s namjerom trgovanja.

pp) Bankarska knjiga označava sve stavke aktive i izvanbilance banke koje nisu identificirane kao pozicije knjige trgovanja.

rr) Sistemski rizik je rizik od poremećaja u financijskom sustavu koji bi mogao imati ozbilјne negativne posljedice za financijski sustav i gospodarstvo u cjelini.

ss) Sistemski značajna banka je banka čije bi pogoršanje financijskog stanja ili prestanak rada imali ozbiljne negativne posljedice na stabilnost financijskog sustava.

tt) Ključne funkcije su aktivnosti, usluge ili poslovi čiji bi prekid obavlјanja vjerojatno doveo do ugrožavanja stabilnosti financijskog sustava ili poremećaja u pružanju neophodnih usluga realnom sektoru uslijed veličine, tržišnog udjela i povezanosti subjekta koji ih obavlјa s ostalim sudionicima u financijskom sustavu, a naročito uzimajući u obzir mogućnost da netko drugi neometano preuzme obavljanje ovih aktivnosti, usluga ili poslova.

uu) Tijelo za restrukturiranje je tijelo koje je posebnim propisom ovlašteno za restrukturiranje osoba u financijskom sektoru i poduzimanje mjera restrukturiranja, kao i odgovarajuće tijelo Europske unije s ovim nadležnostima sukladno propisima Europske unije.

vv) Izvanredna javna financijska potpora predstavlјa dozvolјenu državnu pomoć sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne pomoći u Bosni i Hercegovini, a koju davalac može pružiti u izvanrednim situacijama kao pomoć u spašavanju ili restrukturiranju banaka sukladno ovom Zakonom.  

 

 

Članak 3.

 

 

(Primjena drugih zakona)

 

 

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa o gospodarskim društvima koje uređuju dioničarska društva, kao i odredbe propisa koji uređuju računovodstvo i reviziju, unutarnji platni promet, devizno poslovanje, Centralnu banku Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna banka),  posredovanje u osiguranju, sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, tržište vrijednosnih papira, likvidacijski postupak, stečajni postupak i drugih zakona koje banke moraju primjenjivati.

 

 

Članak 4.

 

 

(Korištenje riječi banka i zabrana obavljanja bankarskih poslova)

 

 

(1) Banka u svom poslovnom imenu mora imati riječ „banka“ ili riječ koja na stranom jeziku znači „banka“.

(2) Nitko ne može koristiti riječ "banka" ili izvedenice te riječi u smislu oznake djelatnosti, proizvoda ili usluga, bez dozvole ili ovlaštenja Agencije u skladu s ovim Zakonom, osim ako je takva upotreba utvrđena i odobrena posebnim zakonom ili međunarodnim sporazumom, ili je iz konteksta u kojem se koristi riječ "banka" jasno da se ona ne odnosi na bankarske djelatnosti.

(3) Banka ne može u svom poslovnom imenu koristiti riječi koje mogu dovesti do pogrešnih zaključaka klijenata banke i drugih osoba o statusu ili konkurentskoj poziciji te banke ili se njima povređuju prava drugih osoba, a naročito riječi koje mogu stvarati zabludu po pitanju predmeta poslovanja banke, identiteta banke, odnosno njenih osnivača, povezanosti banke s drugim pravnim osobama i konkurentske prednosti te banke u odnosima prema klijentima.

(4) Nitko osim banke ne može se baviti primanjem depozita ili drugih sredstava s obvezom vraćanja. Nitko osim banke ne može se baviti davanjem kredita na području Federacije osim ako je za to ovlašten zakonom.

 

 

Članak 5.

 

 

(Zаbrаnа nedozvoljene kоnkurеnciје)

 

 

(1) Banci je zabranjeno da zaključuje izričito ili prešutno sporazume, donosi odluke i druge akte i ulazi u transakcije koje imaju za cilј bitno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije, kao i da zloupotreblјava dominantan položaj ili da provodi koncentraciju kojom se bitno sprječava, ograničava ili narušava konkurencija stvaranjem ili jačanjem dominantnog položaja na financijskom tržištu.

(2) Kod utvrđivanja povrede konkurencije iz stavka (1) ovoga članka primjenjuju se odredbe propisa koji uređuju zaštitu tržišne konkurencije.

(3) Agencija ima pravo regulirati naknade koje banke naplaćuju u slučaju sporazuma banaka o visini naknada ili drugim nekorektnim poslovanjem suprotno propisima Agencije.

 

 

Člаnak 6.

 

 

(Akti Agencije)

 

 

(1) Protiv akata Agencije može se izjaviti žalba nadležnom drugostupanjskom organu.

(2) Postupak po žalbi provodi se u skladu s propisom kojim se regulira rad Agencije i provedbenim propisima Agencije. 

 

 

POGLAVLJE II. - ОSNIVАNJЕ I PRESTANAK RADA BАNKЕ

 

 

Odjeljak A. Оsnivаčki аkt i stаtut

 

 

Člаnak 7.

 

 

(Pravna forma i osnivаči)

 

 

(1) Banka je gospodarsko društvo koje se osniva u pravnoj formi dioničarskog društva.

(2) Banku mogu osnovati domaće i/ili strane pravne i/ili fizičke osobe.

(3) Banka se smatra otvorenim dioničarskim društvom neovisno o broju dioničara.

 

 

Člаnak 8.

 

 

(Ugovor ili Odluka o osnivanju banke)

 

 

Ugovor ili Odluka o osnivanju banke mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a)    naziv i sjedište pravne osobe osnivača banke, odnosno ime i prezime i prebivalište fizičke osobe osnivača banke;

b)   naziv i sjedište banke;

c)    ciljeve osnivanja banke;

d)   djelatnost (bankarski poslovi koje će banka obavljati);

e)    ukupan iznos osnivačkog (dioničkog) kapitala koji ulažu osnivači banke s opisom i procjenom vrijednosti uloga u stvarima i pravima, te uvjeti i način za njegovo povećanje i smanjenje;

f)    ukupan broj i nominalnu vrijednost dionica, vrste i klase;

g)   opis prava sadržanih u dionici;

h)   broj dionica koji upisuje svaki osnivač banke;

i)     rok do kojeg su osnivači dužni uplatiti ukupan iznos kapitala, kao i prenijeti nenovčani ulog;

j)     prava i obveze osnivača;

k)   način naknade troškova osnivanja;

l)     posljedice neizvršavanja obveza osnivača;

m)  način rješavanja sporova između osnivača;

n)   upravljanje i rukovođenje bankom, sastav i nadležnost organa banke;

o)   kriterije za raspodjelu dobiti;

p)   snošenje rizika i pokriće eventualnih gubitaka;

r)     ime i prezime osobe koja predstavlja banku u postupku osnivanja.

 

 

Člаnak 9.

 

 

(Stаtut)

 

 

(1) Bаnkа imа stаtut.

(2) Stаtut bаnkе mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

a) naziv i sjedište banke;

b) djelatnost odnosno bankarski poslovi koje će banka obavljati (koji moraju biti u skladu s ugovorom ili odlukom o osnivanju);

c) ukupan iznos osnivačkog (dioničkog) kapitala koji ulažu osnivači banke s opisom i procjenom vrijednosti uloga u stvarima i pravima, te uvjeti i način za njegovo povećanje i smanjenje;

d) odredbe o dionicama banke (klasa, broj i nominalna vrijednost dionica);

e) način formiranja i korištenja fonda rezervi;

f) način podjele dobiti i isplate dividende;

g) način pokrića gubitka;

h) broj glasova po klasi dionica;

i) način sazivanja skupštine i odlučivanja, sastav i nadležnosti odbora koje imenuje  skupština;

j) sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlaštenja nadzornog odbora i uprave banke;

k) obveze i prava zaposlenika koji obavljaju ključne funkcije;

l) predstavljanje i zastupanje banke;

m) odredbe o kontrolnim funkcijama u banci (funkcija unutarnje revizije, funkcija upravljanja rizicima i funkcija kontrole);

n) odredbe o sustavu unutarnje kontrole u banci;

o) odredbe o vanjskoj reviziji banke;

p) postupak pripajanja, spajanja i podjele banke;

r) prestanak rada banke;

s) mjere i odgovornosti organa banke za osiguranje likvidnosti i solventnosti banke;

t) pitanje obveze čuvanja i način postupanja s tajnim podacima;

u) druga pitanja u vezi s poslovanjem banke;

v) način donošenja općih akata;

z) postupak izmjena i dopuna statuta.

(3) Banka je dužna dostaviti Agenciji ovjeren usvojeni primjerak statuta, interne akte o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji, izvod iz sudskog registra i druge akte na zahtjev Agencije.

(4) Na statut banke, odnosno na izmjene i dopune statuta banke, Agencija daje prethodnu suglasnost.

 

 

Odjeljak B. Izdavanje dozvole za rad

 

 

Članak 10.

 

(Kriteriji za izdavanje dozvole za rad)

 

 

(1) Osnivač banke podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje dozvole za rad.

(2) Kriteriji za izdavanje dozvole za rad:

a)    transparentna vlasnička struktura banke koja se dokazuje:

1) listom dioničara banke i podacima o dioničarima i njihovoj kreditnoj sposobnosti,

2) dokumentacijom kojom se utvrđuje izravno ili neizravno vlasništvo fizičkih ili pravnih osoba koje će imati kvalificirani udjel, uključujući i njihove iznose, a ako nema kvalificiranih udjela, podatke o 20 najvećih dioničara,

3) dokumentacijom o financijskoj sposobnosti osoba koje imaju kvalificirani udjel;

b) osigurana i posebno izdvojena namjenska sredstva za osnivački kapital banke koja se osniva u skladu s člankom 24. stavak (2) ovoga Zakona uz predočenje dokaza;

c) dobar ugled i iskustvo za članove nadzornog odbora, uprave i višeg rukovodstva, propisane ovim Zakonom i podzakonskim aktom Agencije, što se dokazuje dokumentacijom o odgovarajućim kvalifikacijama i iskustvu, upravljačkim i menadžerskim sposobnostima, nepostojanju sudskih postupaka protiv ovih osoba, i nepostojanju  podataka o njima u kaznenim evidencijama;

d) podobnost značajnih dioničara, u skladu s dokumentacijom propisanom podzakonskim aktom Agencije;

e) odgovarajuća struktura upravljanja u skladu s planiranom veličinom banke, podobnost dioničara s kvalificiranim udjelom uz adekvatne dokaze;

f)    odgovarajući poslovni plan za prve četiri godine rada banke, uključujući planirani opseg bankarskog poslovanja koje banka namjerava obavljati u tom razdoblju, te opću strategiju banke, očekivana cilјna tržišta, projekcije bilance stanja, računa dobiti i gubitka i projekciju novčanih tokova;

g)   odgovarajuća organizacijska struktura s jasno definiranim, preglednim i usklađenim odgovornostima unutar banke;

h)   odgovarajući sustav upravljanja rizicima kojima bi banka mogla biti izložena u svom poslovanju;

i)     odgovarajući sustav unutarnjih kontrola koji uključuje jasne administrativne i računovodstvene postupke;

j)     odgovarajući sustavi unutarnje i vanjske revizije;

k)   odgovarajuća politika plaća, koja treba odražavati i promovirati adekvatno i efikasno upravljanje rizicima;

l)     mišljenje/suglasnost nadležne institucije države porijekla osnivača u pogledu ulaganja kapitala u banku koja će poslovati na teritoriju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH);

m)  regulatorni organ države porijekla kontrolira odnosno nadzire na konsolidiranoj osnovi tog osnivača.

(3) Agencija će propisati dokumente koji se dostavljaju uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad kao dokaz ispunjavanja kriterija iz stavka (2) ovoga članka.

(4) Agencija može prije odlučivanja o zahtjevu zatražiti bilo koju informaciju koju smatra potrebnom za ocjenu zahtjeva.

 

 

 

Članak 11.

 

 

(Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za rad)

 

 

(1) Rješenje o izdavanju dozvole za rad banke po zahtjevu osnivača banke Agencija će donijeti u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

(2)   Ako zahtjev sadrži formalne nedostatke koji sprječavaju postupanje, ili ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, Agencija će zatražiti od osnivača banke da otkloni nedostatke najkasnije u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

(3)   Ako osnivač banke otkloni nedostatke u ostavljenom roku, smatrat će se da je zahtjev uredan.     

(4)   Ako osnivač banke ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, Agencija će odbaciti zahtjev kao neuredan.  

(5)   Rješenje o izdavanju ili odbijanju izdavanja dozvole za rad Agencija u svakom slučaju donosi u roku od 12 mjeseci od dana prijema zahtjeva.

 

 

Članak 12.

 

 

(Dozvola za rad)

 

 

(1) Dozvola za rad je uvjet za upis banke u registar poslovnih subjekata.

(2) Dozvola za rad banke se izdaje na neodređeno vrijeme i nije prenosiva na druge osobe.  

(3) Dozvolom za rad banke određuju se poslovi koje banka može obavljati. 

(4) Banka koja je dobila dozvolu za rad Agencije dužna je postati banka članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za osiguranje depozita) sukladno propisu kojim se uređuje osiguranje depozita u bankama u BiH.   

(5) Banka je dužna tijekom svog poslovanja ispunjavati sve uvjete pod kojima je izdana dozvola za rad.

 

 

Članak 13.

 

 

(Razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za rad)

 

 

(1) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za rad banke ako:

a) nisu ispunjeni uvjeti i nije dostavlјena dokumentacija za izdavanje dozvole za rad propisani ovim Zakonom,

b) su osnivači dostavili netočne i neistinite informacije ili nisu dali informacije koje je Agencija tražila u procesu odlučivanja,   

c) iz dokumentacije i drugih podataka proizlazi da nije predviđena organizacija banke u skladu s ovim Zakonom, odnosno da nisu osigurani uvjeti za poslovanje banke predviđeni ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

d) iznos uplaćenog osnivačkog kapitala propisan ovim Zakonom nije prethodno uplaćen na račun Agencije kod Centralne banke pod uvjetima propisanim od Agencije,

e) obavljanje nadzorne funkcije Agencije bi moglo biti otežano ili onemogućeno zbog povezanosti banke s drugim pravnim ili fizičkim osobama sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili boravištem u drugoj zemlјi ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih nije moguće provoditi nadzornu funkciju Agencije u skladu sa Zakonom,

f) zakoni ili drugi propisi zemlјe osnivača banke na bilo koji način sprječavaju ili otežavaju provedbu nadzorne funkcije Agencije, i   

g) u drugim slučajevima kada Agencija ocijeni da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje dozvole za rad banke.     

(2) Agencija detalјnije propisuje uvjete za odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za rad banke.

 

 

Članak 14.

 

 

(Upis u sudski registar poslovnih subjekata)

 

 

(1) Svojstvo pravne osobe banka stječe upisom u sudski registar poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: registar društava).

(2) Prijava za upis osnivanja banke u registar društava podnosi se u roku od 30 dana od dana dobivanja dozvole za rad od Agencije.

(3) U registar društava se upisuju i svi organizacijski dijelovi banke, u skladu s propisima o upisu u sudski registar poslovnih subjekata i poslovnih dijelova tih pravnih subjekata.

 

 

                             Odjeljak C. Organizacijski dijelovi banaka

 

 

 Članak 15.

 

 

(Organizacijski dijelovi banaka)

 

 

(1) Banka sa sjedištem u Federaciji može osnovati organizacijski dio u Federaciji, RS, Brčko Distriktu ili izvan teritorija BiH, uz suglasnost Agencije.

(2) Banka sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu može osnovati organizacijski dio u Federaciji, uz suglasnost Agencije.

(3) Organizacijski dijelovi iz st. (1) i (2) ovoga članka mogu primati novčane depozite i davati kredite, te obavljati druge poslove bankarske djelatnosti, pod uvjetom da su te djelatnosti obuhvaćene odlukom o osnivanju organizacijskog dijela banke i dozvolom za rad banke koja ih osniva. 

(4) Organizacijski dijelovi banke iz st. (1) i (2) ovoga članka nemaju status pravne osobe i za obveze koje nastanu njihovim poslovanjem odgovara banka koja ih je osnovala. 

 

 

Članak 16.

 

 

(Osnivanje organizacijskog dijela banke sa sjedištem u Federaciji)

 

 

(1) Banka sa sjedištem u Federaciji prije zahtjeva za osnivanje organizacijskog dijela na teritoriju Federacije, Agenciji dostavlja na mišljenje elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja organizacijskog dijela, koji sadrži:

a) plan poslovanja za razdoblje od najmanje tri godine od dana početka rada organizacijskog dijela s financijskim pokazateljima i njihovim utjecajem na rezultate poslovanja banke;

b) visinu eventualnih ulaganja u organizacijski dio;

c) informatičku opremljenost i povezanost s bankom;

d) plan kadrova koji će biti zaposleni u organizacijskom dijelu (broj i kvalifikacijska struktura);

e) drugu dokumentaciju predviđenu podzakonskim aktom Agencije.

(2) Banka Agenciji dostavlja zahtjev za osnivanje organizacijskog dijela iz stavka (1) ovoga članka poslije davanja pozitivnog mišljenja na elaborat, sa sljedećom dokumentacijom:

a) odluku nadležnog organa o osnivanju organizacijskog dijela s nazivom, sjedištem i djelatnostima koje će se obavljati u tom organizacijskom dijelu;

b) izjavu da će banka u novom organizacijskom dijelu osigurati efikasnu zaštitu aktive u skladu s odredbama Odluke o minimalnim standardima sustava unutarnje kontrole u bankama;

c) izjavu da će banka u novom organizacijskom dijelu osigurati primjenu Programa, politika i procedura koje su sačinjene prema odredbama Odluke o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;

d) odluku nadležnog organa o imenovanju rukovodioca dijela banke s naznakom njegovih ovlaštenja, te dokazima o njegovoj stručnoj spremi, državljanstvu i radnom iskustvu;

e) dokaz o osiguranom poslovnom prostoru;

f) drugu dokumentaciju predviđenu podzakonskim aktom Agencije.

(3) Banka je dužna zatražiti prethodnu suglasnost Agencije i za sve promjene koje se tiču organizacijskih dijelova iz stavka (1) ovoga članka (adresa sjedišta, organizacijski oblik, organizacijska pripadnost i dr.), uz dostavljanje dokumentacije navedene u stavku (2) ovoga članka, izuzev dokumentacije koja se ne mijenja i koju Agencija već posjeduje.

(4) Banka je dužna Agenciji dostaviti datum točnog početka rada organizacijskog dijela, ovjerenu fotokopiju izvršenog upisa istog u sudski registar i rješenje nadležnog organa o ispunjavanju tehničkih uvjeta i drugih uvjeta propisanih za obavljanje bankarskih djelatnosti, u roku od 15 dana od dana upisa, odnosno dobivanja rješenja.

(5) Banka sa sjedištem u Federaciji uz zahtjev za osnivanje organizacijskog dijela na teritoriju RS ili Brčko Distrikta dostavlja Agenciji dokumentaciju iz st. (1) i (2) ovoga članka.

(6) Banka je dužna poslije izdavanja rješenja iz stavka (11) ovoga članka obratiti se regulatornoj instituciji RS, odnosno Brčko Distrikta u cilju dobivanja njihove suglasnosti.

(7) Banka je dužna Agenciji dostaviti Rješenje o odobrenju osnivanja organizacijskog dijela izdano od institucije iz stavka (6) ovoga članka kao i ovjerenu fotokopiju upisa u sudski registar osnovanog organizacijskog dijela u roku od 15 dana od dana odobrenja, odnosno upisa.

(8) Banka uz zahtjev za osnivanje organizacijskog dijela u inozemstvu, dostavlja Agenciji dokumentaciju iz st. (2) i (3) ovoga članka i dozvolu nadležnog organa Federacije za iznošenje sredstava u inozemstvo, u svrhu osnivanja organizacijskog dijela.

(9) Banka je dužna poslije izdavanja rješenja iz stavka (11) ovoga članka obratiti se nadležnoj instituciji zemlje u kojoj osniva organizacijski dio.

(10) Banka je dužna Agenciji dostaviti Rješenje o odobrenju osnivanja organizacijskog dijela izdano od institucije iz stavka (9) ovoga članka i ovjerenu fotokopiju akta o upisu organizacijskog dijela u evidenciju zemlje djelatnosti izdano od nadležne institucije te zemlje, u roku od 15 dana od dana upisa.

(11) Rješenje po zahtjevu iz st. (2), (5) i (8) ovoga članka, Agencija će izdati u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva s kompletnom dokumentacijom.

 

 

Članak 17.

 

 

(Osnivanje organizacijskog dijela banke sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu)

 

 

(1) Uz zahtjev za otvaranje organizacijskog dijela u Federaciji, banka sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu, Agenciji dostavlja:

a) dozvolu za rad banke koja osniva organizacijski dio, izdanu od nadležnog organa RS, odnosno Brčko Distrikta;

b) akt nadležnog organa RS, odnosno Brčko Distrikta, za osnivanje organizacijskog dijela u Federaciji;

c) ovjerenu izjavu banke o preuzimanju odgovornosti za sve obveze koje će nastati u poslovanju organizacijskog dijela;

d) elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja organizacijskog dijela;

e) dokumentaciju iz članka 16. stavak (2) ovoga Zakona;

f) drugu dokumentaciju predviđenu podzakonskim aktom Agencije.

(2) Osoba odgovorna za rad i zastupanje organizacijskog dijela iz stavka (1) ovoga članka mora imati prebivalište na teritoriju Federacije ili BiH i zasnovan radni odnos u skladu sa propisom o radu u Federaciji. 

(3) Banka sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu je dužna zatražiti prethodnu suglasnost Agencije i za sve promjene koje se tiču organizacijskih dijelova iz stavka (1) ovoga članka (adresa sjedišta, organizacijski oblik, organizacijska pripadnost i dr.), uz dostavljanje dokumentacije navedene u stavku (1) ovoga članka, izuzev dokumentacije koja se ne mijenja i koju Agencija već posjeduje.

(4) Rješenje po zahtjevu iz st. (1) i (3) ovoga članka, Agencija će izdati u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva s kompletnom dokumentacijom.

(5) Svi organizacijski dijelovi banke sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu osnovani u Federaciji, smatraju se jednim organizacijskim dijelom u smislu izvještavanja i praćenja od Agencije i drugih nadležnih organa.

(6) Agencija će propisati vrstu podataka, rokove i način izvještavanja Agencije o poslovima koje organizacijski dijelovi banaka sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu obavlјaju u Federaciji.

 

 

Članak 18.

 

 

(Odbijanje zahtjeva za osnivanje organizacijskog dijela)

 

 

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje organizacijskih dijelova banaka iz članka 15. st. (1) i (2) ovoga Zakona ako:

a) nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za osnivanje organizacijskog dijela predviđeni ovim Zakonom i propisima Agencije,

b) su dostavlјene netočne i neistinite informacije ili nisu dane informacije koje je Agencija tražila u procesu odlučivanja, 

c) obavljanje nadzorne funkcije Agencije u vezi s poslovima koje organizacijski dio obavlja bi moglo biti otežano ili onemogućeno, i

d) u drugim slučajevima kada Agencija ocijeni da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za osnivanje organizacijskog dijela.

 

 

Članak 19.

 

 

(Osnivanje predstavništva banke)

 

 

(1) Banka i banka sa sjedištem izvan Federacije mogu, uz odobrenje Agencije, otvoriti predstavništvo, kao organizacijski dio putem kojeg se predstavljaju, prikupljaju i daju informacije o poslovima banke. 

(2) Predstavništvo nema svojstvo pravne osobe.

(3) Predstavništvo ne smije obavljati bankarske poslove.

(4) Banka podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za otvaranje predstavništva izvan Federacije, uz koji prilaže: 

a) akt nadležnog organa banke o osnivanju predstavništva,

b) naziv i sjedište predstavništva,

c) program rada predstavništva za najmanje dvije godine,

d) dokaz o osiguranju poslovnog prostora,

e) podatke o zaposlenima,

f) listu osoba odgovornih za rad i zastupanje predstavništva,

g) ovlaštenja osoba odgovornih za rad i zastupanje predstavništva, i

h) ovjerenu izjavu za preuzimanje odgovornosti za sve obveze koje će nastati u poslovanju predstavništva.   

(5) Banka sa sjedištem izvan Federacije podnosi zahtjev Agenciji za izdavanje odobrenja za otvaranje predstavništva u Federaciji, uz koji prilaže:

a) podatke o nazivu, pravnom statusu i sjedištu banke,

b) statut ili drugi odgovarajući akt,

c) revidirana godišnja financijska izvješća za posljednje tri godine,

d) dozvolu za rad banke koja osniva predstavništvo, izdanu od regulatornog organa,

e) izvod iz sudskog ili drugog registra,

f) akt nadležnog organa banke o odobravanju osnivanja predstavništva, i

g) dokumentaciju predviđenu stavkom (4) ovoga članka.

(6) Rješenje po zahtjevu iz st. (4) i (5) ovoga članka Agencija donosi u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva. 

(7) Banka je dužna Agenciji dostaviti akt o upisu predstavništva u evidenciju nadležnog organa ukoliko je isto predviđeno propisima te zemlje, u roku od 15 dana od dana upisa.

(8) Predstavništvo strane banke iz stavka (5) ovoga članka je dužno Agenciji dostaviti ovjerenu fotokopiju akta upisa kod nadležnog organa u Federaciji, u roku od 15 dana od dana upisa.    

(9) Agencija će predstavništvu oduzeti odobrenje ako posluje suprotno odredbama st. (1) do (3) ovoga članka.

 

 

Članak 20.

 

 

(Evidencija banaka)

 

 

(1) Agencija vodi evidenciju banaka, organizacijskih dijelova banaka sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu i predstavništava banaka otvorenih u Federaciji.

(2) Evidencija sadrži najmanje podatke o nazivu, adresi, sjedištu banke i osobi ovlaštenoj za zastupanje, te druge podatke koje propiše Agencija.

(3) Evidencija o bankama kojima je ukinuta dozvola za rad vodi se u arhivi evidencije.

(4) Podaci iz evidencije objavljuju se na internetskoj stranici Agencije.

(5) Agencija propisuje sadržaj evidencije banaka i organizacijskih dijelova banaka iz stavka (1) ovoga članka.

 

 

Odjeljak D. Prestanak važenja dozvole za rad i ukidanje dozvole za rad

 

 

Članak 21.

 

 

(Prestanak važenja dozvole za rad)

 

 

(1) Dozvola za rad banke prestaje važiti:

a) oduzimanjem dozvole za rad,

b) dobrovoljnim prestankom rada banke,

c) danom upisa brisanja banke u registru poslovnih subjekata u slučaju statusnih promjena,

d) banka nije podnijela prijavu za upis u registar poslovnih subjekata u roku od 30 dana od dana dobivanja dozvole za rad, ili nije počela obavljati poslove banke u roku od 12 mjeseci od dana upisa u registar poslovnih subjekata.

(2) Prestankom važenja dozvole za rad banke prestaju važiti sva odobrenja dana toj banci.

 

 

Članak 22.

 

 

(Razlozi za ukidanje dozvole za rad)

 

 

(1) Agencija će ukinuti rješenje kojim je dana dozvola za rad ako je banka dobila dozvolu za rad na temelju neistinite ili netočne dokumentacije, odnosno neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za poslovanje banke.

(2) Agencija će ukinuti rješenje kojim je dana dozvola za rad ako:

a) banka Agenciji u pisanom obliku dostavi obavijest da više ne namjerava pružati bankovne i/ili financijske usluge za koje je izdana dozvola za rad;

b) banka samostalno prestane pružati bankovne usluge dulje od šest mjeseci;

c) na osnovu prijedloga i usvojenog pisanog izvješća eksternog upravnika banke;

d) banka više ne ispunjava uvjete za dobivanje dozvole sukladno ovom Zakonu;

e) banka je nesolventna, osim u slučaju donošenja odluke o restrukturiranju banke;

f) su imovina i obveze banke u restrukturiranju prenesene primjenom instrumenata restrukturiranja i ako je ocijenjeno da su izvršenim prijenosom ostvareni cilјevi restrukturiranja;

g) se nakon pokretanja postupka restrukturiranja ocijeni da se cilјevi restrukturiranja ne mogu ostvariti,  

h) su nastupili razlozi za donošenje rješenja o pokretanju likvidacijskog ili stečajnog postupka nad bankom.

(3) Agencija može ukinuti rješenje kojim je dana dozvola za rad ako:

a) banka u propisanom roku ne dostigne minimalni iznos kapitala iz članka 24. ovoga Zakona;

b) banka ne ispunjava uvjete vezane uz visinu kapitala koje je svojim rješenjem naložila Agencija u skladu s člankom 153. ovoga Zakona, ili posebne zahtjeve vezane uz likvidnost u skladu s člankom 81. stavak (3) ovoga Zakona;

c) se može očekivati da neće nastaviti ispunjavati svoje obveze prema vjerovnicima, te posebno ako više ne pruža sigurnost za imovinu koja joj je povjerena, ili ukoliko ugrožava interese  deponenata, posebno što se tiče isplate depozita;

d) banka ne ispunjava uvjete vezane uz interni proces procjene adekvatnosti kapitala i ostale uvjete za poslovanje u skladu s propisima o upravljanju rizicima;

e) banka, u razdoblju od tri godine, više puta prekrši dužnost pravovremenog i pravilnog izvještavanja Agencije s namjerom prikrivanja stvarnog stanja u banci i materijalno netočno, a vezano za stopu adekvatnosti regulatornog kapitala, veličinu izloženosti, omjer financijske poluge, likvidnu imovinu i dr.;

f) banka na bilo koji način onemogućuje obavljanje supervizije svog poslovanja;

g) banka ne izvršava supervizorske mjere koje je Agencija naložila svojim rješenjem;

h) banka ne ispunjava tehničke, organizacijske, kadrovske ili ostale uvjete za pružanje bankovnih usluga;

i) banka nije postupila u skladu s člankom 129. stavkom (2) točkom d) i stavkom (3) točkom a) ovoga Zakona;

j) banka nema uspostavljene sustave upravljanja na način uređen čl. 79. i 80. ovoga Zakona i podzakonskim propisima donesenima na temelju ovoga Zakona;

k) banka postupa protivno odredbi o ograničenju izloženosti iz članka 89. ovoga Zakona;

l) je banka pravomoćno proglašena krivom za kazneno djelo pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ili proglašena krivom zbog težeg kršenja odredaba zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti;

m) banka omogućava jednoj ili više osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 64. ovoga Zakona da budu član uprave ili omogućava jednoj ili više osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 48. ovoga Zakona da budu članovi nadzornog odbora banke;

n) banka ne plaća premiju osiguranja i ne izvršava druge financijske obveze po osnovu osiguranja depozita, u skladu sa propisom kojim se uređuje osiguranje depozita u bankama BiH, a na prijedlog Agencije za osiguranje depozita;   

o) banka propusti platiti Agenciji propisanu naknadu;

p) banka javno ne objavlјuje informacije i podatke o poslovanju banke propisane ovim Zakonom ili su objavlјeni podaci netočni ili nepotpuni.

 

 

Članak 23.

 

 

(Dostava i objavljivanje Rješenja o ukidanju dozvole za rad)

 

 

(1) Agencija je obvezna dostaviti banci rješenje o ukidanju dozvole za rad.

(2) Agencija je dužna rješenje o ukidanju dozvole za rad objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”, u najmanje dva dnevna lista koji su dostupni na cijelom teritoriju BiH i internetskoj stranici Agencije, dostaviti ga nadležnom sudu, Centralnoj banci, Agenciji za osiguranje depozita, Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Agencija za bankarstvo RS), regulatornom organu Brčko Distrikta, Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija za VP) i Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar VP).

(3) Prestankom važenja dozvole za rad banci je zabranjeno obavljati poslove utvrđene ovim Zakonom, osim poslova koje u postupku likvidacije, odnosno stečaja banke obavlјa likvidator, odnosno stečajni upravnik u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugim zakonima koji uređuju stečajni i likvidacijski postupak.POGLAVLJE III. - KAPITAL

 

 

Članak 24.

 

 

(Osnivački kapital banke)

 

 

(1) Banka je dužna održavati propisani iznos i strukturu kapitala. 

(2) Minimalni iznos uplaćenog osnivačkog kapitala banke i iznos kapitala koji banka mora minimalno održavati, ne može biti ispod 15.000.000,00 KM (minimalni temeljni kapital).

(3) Dionice banke moraju biti u cijelosti uplaćene u novcu prije registracije banke, kao  i prilikom svakog sljedećeg povećanja ukupne vrijednosti dionica.

 

 

Članak 25.

 

 

(Dionice banke)

 

 

(1) Dionice banke ne moraju biti uplaćene u novcu ako se ukupna vrijednost kapitala banke povećava:

a) zbog provođenja statusne promjene banke, ako je za to pribavlјena prethodna suglasnost Agencije,

b) pretvaranjem instrumenata kapitala, odnosno druge novčane obveze banke u temeljni kapital u skladu s ovim Zakonom,

c) ulogom u stvarima/nenovčanim ulogom za koji ulog je pribavlјena prethodna suglasnost Agencije,

d) nenovčanim ulogom radi provedbe naloga Agencije za povećanje kapitala, uz prethodno pribavlјenu suglasnost Agencije,

e) iz vlastitih sredstava odnosno iz dijela dobiti ili iz vlastitih sredstava iz fonda rezervi uz suglasnost Agencije. 

(2) Ako se dionice banke vode na skrbničkom računu, skrbnik je dužan priopćiti Agenciji identitet klijenata za čiji račun upravlja dionicama banke.
(3) Konverzija pojedinih stavki u kapital, kao i povećanja kapitala banke iz eksternih izvora, banka provodi uz prethodnu suglasnost Agencije.

(4) Stjecanje dionica banke u nenovčanom ulogu propisat će Agencija.

 

 Članak 26.

   
(Zabranjene radnje)

   

(1) Banka ne može neposredno ili posredno kreditirati stjecanje ili izdavati garancije ili druga jamstva za stjecanje svojih dionica ili dionica, odnosno udjela u pravnoj osobi u čijem kapitalu banka sudjeluje s najmanje 20%, osim ako takvim stjecanjem dionica, odnosno udjela prestaje svaka kapitalna povezanost banke s odnosnim društvom.  

(2) Banka ne može neposredno ili posredno kreditirati stjecanje ili izdavati garancije ili druga jamstva za stjecanje drugih financijskih instrumenata koje sama izdaje, odnosno koje izdaje pravna osoba u čijem kapitalu sudjeluje s najmanje 20%, a koji se s obzirom na svoje karakteristike uklјučuju u izračun regulatornog kapitala te banke.

(3) Kreditiranjem iz st. (1) i (2) ovoga članka smatra se i zaklјučivanje drugog pravnog posla koji je po svojoj ekonomskoj namjeni jednak kreditu. 

(4) Agencija ima pravo izvršiti provjeru toka novčanih sredstava kod banke, korisnika kredita i njegove povezane osobe i obvezna je da u slučaju kršenja odredaba ovog članka, tako uplaćene dionice i druge financijske instrumente odbije priznati i isklјučiti iz obračuna kapitala banke.  

(5)  Stjecanje dionica i drugih financijskih instrumenata suprotno st. (1) i (2) ovoga članka ništavan je pravni posao.

   

Članak 27.


(Adekvatnost regulatornog kapitala)

(1) Banka je dužna, u zavisnosti od rizičnog profila i sistemskog značaja banke, u svakom trenutku osigurati iznos kapitala adekvatan vrstama, opsegu i složenosti poslova koje obavlјa i rizicima kojima je izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju.
(2) Banka je dužna u svakom trenutku ispunjavati stopu adekvatnosti regulatornog kapitala najmanje na razini od 12%. Stopa adekvatnosti regulatornog kapitala banke predstavlja odnos regulatornog kapitala i ukupnog iznosa izloženosti riziku.
(3) Banka ocjenjuje kapital adekvatnim u odnosu na vrstu i razinu rizika kojima je izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju u skladu s propisom iz stavka (9) ovoga članka.
(4) Iznimno, Agencija može pojedinoj banci odrediti i stopu adekvatnosti regulatornog kapitala veću od propisane u stavku (2) ovoga članka, ako se na temelju vrste i stupnja rizika, sistemskog značaja banke i poslovnih aktivnosti banke utvrdi da je to potrebno.
(5) Banka održava i zaštitne slojeve kapitala, na način propisan aktima Agencije iz stavka (9) ovoga članka.
(6) Banka je dužna utvrditi i provoditi adekvatnu i sveobuhvatnu strategiju i postupke za kontinuirani interni proces procjene adekvatnosti kapitala.
(7) Banka je dužna kontinuirano preispitivati strategiju i postupke iz stavka (6) ovoga članka, kako bi osigurala da su sveobuhvatni i u skladu s vrstom, opsegom i složenošću poslova koje obavlja.
(8) Ako banka ne ispunjava uvjete iz st. (1), (2), (4) i (5) ovoga članka, Agencija će utvrditi rok koji ne može biti duži od 60 dana, u kojem banka treba poduzeti aktivnosti u cilju povećanja kapitala.
(9) Agencija će detaljnije propisati:
a) karakteristike, vrste, način i iznos pojedinih stavki koje se uključuju u izračun redovnog temeljnog kapitala, dodatnog temeljnog kapitala i dopunskog kapitala,
b) način izračuna stope adekvatnosti regulatornog kapitala, stope redovnog temeljnog kapitala, stope temeljnog kapitala, kao i drugih stopa kapitala, stope financijske poluge,
c) kapitalne zahtjeve za određene vrste rizika ( kreditni, tržišni, operativni i dr.) i
d) postupke procjenjivanja, način i rokove izvještavanja Agencije o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala u bankama.

 

 

Članak 28.

 

 

(Zabrana isplata)

 

 

(1) Banka ne smije isplaćivati dobit ili dividendu po osnovi običnih dionica, niti obavljati isplate na temelju udjela uprave, nadzornog odbora i zaposlenika u dobiti društva u sljedećim slučajevima ako:

a) je kapital banke manji od minimalnoga kapitala ili ako bi se kapital banke zbog isplate dobiti smanjio tako da ne bi više dostizao minimalni kapital određen u članku 24. stavku (2) ovoga Zakona,

b) banka ne ispunjava stope kapitala i zaštitne slojeve kapitala propisane aktima Agencije,

c) banka na vrijeme ne podmiruje svoje dospjele obveze ili ako banka zbog isplaćivanja dobiti ne bi mogla podmirivati dospjele obveze,

d) je Agencija naložila banci da otkloni slabosti i propuste vezane za netočno iskazivanje aktivnih i pasivnih bilančnih i izvanbilančnih stavki, a čije bi točno iskazivanje utjecalo na iskazani poslovni rezultat u računu dobiti i gubitka,

e) banka ima nedozvoljene koncentracije kreditnog i ostalih rizika u odnosu na priznati kapital banke kao i druge nedozvoljene koncentracije u skladu s podzakonskim propisima Agencije iz članka 90. stavka (5) ovoga Zakona i članka 93. stavka (9) ovoga Zakona,

f) je Agencija izrekla zabranu isplate dividende i drugih davanja iz dobiti.

(2) Zabrana isplata traje sve dok banka ne otkloni razloge zabrane iz stavka (1) ovoga članka.

(3) Banka  ne  može  osobama  iz  stavka  (1)  ovoga  članka  isplaćivati  akontacije  koje  se  odnose na raspodjelu dobiti iz tog stavka.

(4) Banka isplatu varijabilnih naknada zaposlenim vrši u skladu s propisom Agencije.

(5) Agencija će propisati dodatne uvjete zabrane isplate dobiti banke.

 

 

POGLAVLJE IV. – STJECANJE VLASNIŠTVA I STATUSNE PROMJENE

 

 

Odjeljak A. Stjecanje vlasništva

 

 

Člаnak 29.

 

 

(Suglаsnоst zа stjecаnjе vlаsništvа)

 

(1) Pravna ili fizička osoba i osobe koje zajednički djeluju dužne su za stjecanje dionica banke na temelju kojih pojedinačno ili zajednički, neposredno ili posredno, stječu kvalificirani udjel u banci, Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti.

(2) Osoba koja ima kvalificirani udjel u banci dužna je dobiti prethodnu suglasnost Agencije i za svako daljnje posredno ili neposredno stjecanje dionica banke na temelju kojih stječe jednako ili više od 20%, 30%, odnosno 50% udjela u kapitalu odnosno glasačkim pravima u banci.

(3) Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost iz st. (1) i (2) ovoga članka dužna je u roku od 12 mjeseci od dana donošenja rješenja o davanju prethodne suglasnosti dovršiti stjecanje udjela iz st. (1) i (2) ovoga članka i o tome obavijestiti Agenciju u roku od 15 dana od dana stjecanja.

(4) Ako osoba koja je dobila prethodnu suglasnost iz st. (1) i (2) ovoga članka nije dovršila stjecanje udjela u roku iz stavka (3) ovoga članka za koje je dobila dozvolu, dužna je pribaviti novu suglasnost ako namjerava nastaviti stjecanje.

(5) Svaka fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku o prodaji, izravnoj ili neizravnoj, kvalificiranog udjela u banci ili da na drugi način smanji udjel u kapitalu ili glasačkim pravima u banci, ispod razine udjela iz st. (1) i (2) ovoga članka za koje je dobila suglasnost Agencije, dužna je unaprijed obavijestiti Agenciju pisanim putem.

(6) Agencija propisuje bliže uvjete, te dokumentaciju i podatke koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje udjela iz st. (1) i (2) ovog članka.

 

 

Članak 30.

 

 

(Zabrana stjecanja dionica)

 

 

(1) Ako banka ima kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi, ta pravna osoba ne može steći kvalificirani udjel u toj banci.

(2) Ako pravna osoba ima kvalificirani udjel u banci, ta banka ne može steći kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi.

(3) Iznimke od ograničenja ukupnih ulaganja banke iz članka 94. stavak (8) ovog Zakona primjenjuju se i na ograničenja iz stavka (2) ovoga članka.

 

 

Člаnak 31.

 

 

(Nastupanje više osoba kao jedan stjecаtelj vlаsništvа)

 

 

(1) Smаtrа sе dа, rаdi stjecаnjа vlаsništvа iz člаnkа 29. st. (1) i (2) оvоga Zаkоnа, sljеdеće osobe nаstupајu kао јеdаn stjecatelj:

a) jedna osoba kontrolira ili ima izravni ili neizravni udjel u kapitalu ili glasačkim pravima u drugoj osobi od najmanje 20%,

b) dvije ili više osoba su kontrolirane od treće osobe,

c) većinu članova nadzornog odbora kod dva ili više pravnih osoba čine iste osobe,

d) dvije ili više osoba su članovi obitelji,

e) dvije ili više osoba, na temelju ugovora, sporazuma ili neformalno, zajednički obavljaju poslovne aktivnosti u znatnijem opsegu.

(2) Rаdi stjecаnjа vlаsništvа iz člаnkа 29. st. (1) i (2) оvоga Zаkоnа, osoba nаstupа kао јеdаn stjecatelj s drugom osobom i kаdа izmеđu njih nе pоstојi vеzа iz stаvkа (1) оvоga člаnkа, аli svаka ta osoba nаstupа kао јеdаn stjecatelj s trеćom istom osobom, i tо nа nеki оd nаčinа utvrđеnih toč. оd a) dо e) stаvkа (1) ovoga članka.

 

 

Članak 32.

 

 

(Stjecanje vlastitih dionica)

 

 

(1) Banka ne može stjecati vlastite dionice bez prethodne suglasnosti Agencije.

(2) Stjecanje vlastitih dionica bez suglasnosti Agencije ništavan je pravni posao.

(3) Stjecanje vlastitih dionica banka vrši iz sredstava koja potječu iz dobiti banke.

(4) Banka je dužna stečene vlastite dionice otuđiti u roku od jedne godine od dana njihovog stjecanja.

(5) Ukoliko u roku od jedne godine od dana stjecanja vlastitih dionica banka ne otuđi stečene vlastite dionice, dužna je te dionice povući i poništiti na teret svog dioničarskog kapitala.

 

 

Članak  33.

 

 

(Period odlučivanja o zahtjevu za prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela)

 

 

(1) Agencija će u roku od dva radna dana od dana prijema zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnositelju zahtjeva izdati pisanu potvrdu o prijemu zahtjeva. 

(2) Agencija će u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva s kompletnom dokumentacijom donijeti rješenje po zahtjevu iz stavka (1) ovoga članka.    

(3) Ako Agencija u postupku odlučivanja utvrdi da zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela nije kompletan, pisanim putem tražit će od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju neophodnu za rješavanje zahtjeva i odrediti rok za dopunu zahtjeva, koji ne može biti duži od 20 dana od dana prijema dopisa Agencije.      

(4) Agencija može produžiti rok za dopunu zahtjeva iz stavka (3) ovoga članka do 30 dana ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili sjedište u drugoj zemlјi ili ako isti nije subjekt supervizije.       

(5) Ako podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela ne otkloni nedostatke u roku koji je odredila Agencija, Agencija će takav zahtjev odbaciti kao nepotpun.   

(6) Ako Agencija ne odbije predloženo stjecanje pisanim putem u roku iz stavka (2) ovoga članka smatra se da je stjecanje odobreno.

 

 

Članak 34.

 

 

(Odlučivanje o zahtjevu za prethodnu suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela)

 

 

(1) U postupku odlučivanja o izdavanju prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Agencija posebno cijeni podobnost i financijsko stanje podnositelja zahtjeva, njegove upravljačke sposobnosti i utjecaj na banku na temelju slјedećih kriterija:   

a) poslovne reputacije i ugleda koji se cijene u odnosu na njegove financijske i poslovne aktivnosti, činjenice da li je nad imovinom podnositelja zahtjeva bio otvoren stečajni postupak i/ili da li je fizička osoba, kao podnositelj zahtjeva, bila na rukovodećim poslovima u banci ili drugoj pravnoj osobi u vrijeme kada je nad istim otvoren stečajni postupak,

b) da li je stjecatelj pravomoćno osuđen za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora ili pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz oblasti gospodarskog i financijskog kriminala ili se protiv istog vodi postupak za ova djela, što ga čini nepodobnim za stjecanje kvalificiranog udjela,

c) procjene upravlјačkih sposobnosti, znanja i vještina stjecatelja kvalificiranog udjela, kao i ugleda, odgovarajućih profesionalnih sposobnosti i iskustva osoba koje će, nakon stjecanja kvalificiranog udjela, podnositelj zahtjeva predložiti da vode poslove banke,       

d) financijskog stanja podnositelja zahtjeva i njegovog utjecaja na poslovanje banke ukoliko se suglasnost izda, 

e) pokazatelјa koji mogu biti od značaja za ocjenu utjecaja podnositelja zahtjeva na upravlјanje rizicima u banci, 

f) postojanja opravdanih razloga za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili namjerava provesti pranje novca ili financiranje terorističkih aktivnosti ili to stjecanje može utjecati na povećanje rizika od pranja novca ili financiranja terorističkih aktivnosti, 

g) mogućnost banke da ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom i podzakonskim propisima, a posebno da li grupa čiji član treba postati banka ima vlasničku strukturu koja omogućava provedbu efikasnog nadzora i razmjenu informacija između nadležnih organa i određivanje podjele odgovornosti  između nadležnih organa.   

(2) Prije donošenja odluke o izdavanju prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, Agencija će konzultirati nadležne regulatorne i druge organe ako je podnositelj zahtjeva:

a) banka ili druga osoba u financijskom sektoru,

b) osoba koja je nadređeno društvo banke ili druge osobe u financijskom sektoru.

(3) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ako:   

a) podnositelj zahtjeva ne ispunjava kriterije za ocjenu podobnosti i financijskog stanja propisane stavkom (1) ovoga članka i propisima Agencije, 

b) se stjecanjem kvalificiranog udjela vrši prekoračenje ograničenja iz članka 30. ovoga Zakona, 

c) nije moguće utvrditi porijeklo sredstava kojima podnositelj zahtjeva namjerava steći kvalificirani udjel,

d) stjecanjem dolazi do koncentracije sudionika na financijskom tržištu kojom se bitno sprječava, ograničava ili narušava tržišna konkurencija, prvenstveno stvaranjem ili jačanjem dominantnog položaja na financijskom tržištu.

(4) Agencija propisuje bliže uvjete i način procjene ispunjenosti kriterija za stjecanje kvalificiranog udjela u banci.    

 

 

Člаnak 35.

 

 

(Zаhtjеv zа dоstаvlјаnjе infоrmаciја)

 

 

(1) Аkо pоstоје оsnоvi sumnjе dа је nеka osoba bеz suglаsnоsti Agencije stеkla vlаsništvо iz člаnkа 29. st. (1) i (2) оvоga Zаkоnа, Agencija mоžе оd te osobe ili mаtičnоg društvа te osobe, kао i оd člаnоvа оrgаnа tih osoba, zаhtijеvаti dа јој dоstаvе infоrmаciје i rеlеvаntnu dоkumеntаciјu kојe sе оdnоsе nа ispunjеnоst uvjeta zа dаvаnjе suglаsnоsti.

(2) Agencija mоžе zаhtijеvаti dа јој infоrmаciје i dоkumеntаciјu iz stаvkа (1) оvоga člаnkа dоstаvе i osobe kојimа је dаnа suglаsnоst iz člаnkа 29. st. (1) i (2) ili člаnkа 36. stаvak (2) оvоga Zаkоnа u rоku vаžеnjа tе suglаsnоsti, kао i pоslijе stjecаnjа vlаsništvа, а nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе.

(3) Osobe iz stаvkа (2) оvоga člаnkа dužne su Agenciji dоstаviti pоdаtkе i infоrmаciје о nоvоimеnоvаnim člаnоvimа nadzornog odbora i uprаve, о osobi kојa stеknе udjel u tim osobamа, о nоvоm оrtаku (оrtаčkо društvо) i о nоvоm kоmplеmеntаru (kоmаnditnо društvо) nајkаsniје u rоku оd 15 dаnа оd dаnа imеnоvаnjа, оdnоsnо оd dаnа stjecаnjа tоg svојstvа.

(4) Bаnkа је dužnа nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе, kао i nа zаhtjеv Agencije, Agenciju оbаvijеstiti о idеntitеtu svih osobа kојe imајu udjel u bаnci preko 10%.

(5) Bаnkа је dužnа Agenciju оbаvijеstiti i о pоvеćаnju za više od 10% ili smаnjеnju ispod kvalificiranog udjela u bаnci u rоku оd 15 dаnа оd dаnа sаznаnjа zа pоvеćаnjе ili smаnjеnjе.

(6) Bаnkа је dužnа Agenciju оbаvijеsti о statusnoj prоmjеni osobe povezane s  bаnkоm u rоku оd 15 dаnа оd dаnа sаznаnjа zа prоmjеnu statusa.

(7) Agencija će donijeti podzakonski propis kojim pobliže uređuje kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela, bližе uvjete i nаčin dоstаvlјаnjа pоdаtаkа i infоrmаciја iz članka 34. i ovoga članka ovoga Zakona.

 

 

Člаnak 36.

 

 

(Stjecаnjе vlаsništvа bеz suglаsnоsti)

 

 

(1) Osoba mоžе i bеz suglаsnоsti Agencije stеći vlаsništvо iz člаnkа 29. st. (1) i (2) оvоga Zаkоnа аkо gа је stеklо nаsljеđivаnjеm, prаvnim sljеdbеništvоm ili drugim stjecаnjеm nеovisnim о vоlјi stjecatelja.

(2) Osoba kојa је vlаsništvо stеkla nа nаčin iz stаvkа (1) оvоga člаnkа nе mоžе vršiti nikаkаv utjecај nа uprаvlјаnjе bаnkоm u kојој је stеkla vlаsništvо ili nа pоslоvnu pоlitiku tе bаnkе, niti mоžе оstvаrivаti glаsаčkа prаvа pо оsnоvi tоg vlаsništvа dоk nе dоbiје suglаsnоst Agencije nа tо stjecаnjе.

(3) Osoba iz stаvkа (1) оvоga člаnkа dužna је, u rоku оd 30 dаnа оd dаnа stjecаnjа vlаsništvа iz tоg stаvkа, Agenciji pоdnijeti zаhtjеv zа dаvаnjе suglаsnоsti nа tо stjecаnjе ili је оbаvjеstiti dа је prodala ili smanjila tо vlаsništvо.

(4) О zаhtjеvu iz stаvkа (3) оvоga člаnkа Agencija оdlučuје nа nаčin i u rоku utvrđеnim u čl. 33. i 34. оvоga Zаkоnа.

 

 

Člаnak 37.

 

 

(Prаvnе pоsljеdicе nеdоzvоlјеnоg stjecаnjа)

 

 

(1) Ako osoba stekne kvalificirani udjel iz članka 29. ovoga Zakona bez prethodne suglasnosti Agencije, ili ako ne podnese zahtjev za izdavanje naknadne suglasnosti iz članka 36. ovoga Zakona ili zahtjev za izdavanje naknadne suglasnosti bude odbijen, Agencija će rješenjem naložiti toj osobi da proda dionice koje je stekla bez suglasnosti i dostavi dokaz o prodaji, a ako joj je poznato i podatke o kupcu. 

(2) Agencija će rješenjem iz stavka (1) ovoga članka odrediti rok za prodaju, koji ne može biti kraći od tri mjeseca, ni dulji od devet mjeseci.

(3) Rješenje iz stavka (1) ovoga članka dostavlјa se osobi kojoj se nalaže prodaja dionica, banci, Kоmisiјi za VP i Registru VP.

(4) Od prijema rješenja iz stavka (1) ovoga članka stjecatelj ne može ostvarivati nikakva prava ni iz jedne dionice za koju je naložena prodaja, a kvorum za glasanje i potrebna većina za donošenje odluka skupštine dioničara računaju se u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa umanjen za iznos dionica kojima je oduzeto pravo glasa.  

(5) Banka je dužna: 

a) osigurati da stjecatelj iz stavka (1) ovoga članka ne ostvaruje nikakva prava ni iz jedne dionice za koju je dan nalog za prodaju,

b) mjesečno izvještavati Agenciju o promjenama dioničara od prijema rješenja iz stavka (1) ovoga članka do isteka određenog roka za prodaju dionica.

(6) Iznimno od stavka (4) ovoga članka, ako bi nakon smanjenja kvoruma za valjano odlučivanje stjecatelj koji nema suglasnost imao većinu potrebnu za donošenje odluke na skupštini dioničara, Agencija može imenovati delegata za glasovanje.

(7) Delegat za glasovanje ostvaruje sva upravljačka prava iz dionica za koje je naložena prodaja, a imovinska prava iz dionica ostvaruje banka.

(8) Agencija rješenjem imenuje delegata za glasanje, koji je dužan glasati u skladu s nalozima Agencije. Obavijest o imenovanju delegata za glasanje se obavezno dostavlja banci.

(9) Mandat delegata za glasanje traje do dana prodaje dionica.

 

 

Članak 38.

 

 

(Ukidanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela)

 

 

(1) Agencija može ukinuti suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela ako:

a) je stjecatelj kvalificiranog udjela dobio suglasnost davanjem neistinitih ili netočnih podataka,

b) stjecatelj svoja prava koristi na način koji ugrožava stabilno poslovanje banke,

c) ocijeni da stjecatelj više ne ispunjava kriterije propisane člankom 34. ovoga Zakona.    

(2)  Na stjecatelja kvalificiranog udjela, kojem je u skladu sa stavkom (1) ovoga članka oduzeta suglasnost, primjenjuju se odredbe članka 37. ovoga Zakona.  

 

 

Članak 39.

 

 

(Prestanak važenja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela)

 

 

(1) Ako imatelj kvalificiranog udjela u roku iz članka 29. stavak (3) ovoga Zakona ne stekne dionice banke na temelju kojih bi stekao najmanje 10% udjela u kapitalu, odnosno glasačkim pravima banke, suglasnost prestaje važiti u cijelosti.

(2) Ako imatelj kvalificiranog udjela u roku iz članka 29. stavka (3) ovoga Zakona stekne najmanje 10% udjela u kapitalu, odnosno glasačkim pravima u banci, a u cijelosti ne stekne udjel za koji je izdana suglasnost, suglasnost vrijedi samo u dijelu koji je imatelj ostvario, a prestaje važiti u preostalom dijelu za koji je dobio suglasnost.

(3) Ako je stjecatelj kvalificiranog udjela prodajom dionica ili na drugi način smanjio udjel ispod visine za koju je dobio prethodnu suglasnost, na snazi ostaje suglasnost u dijelu koji prelazi postotak iz članka 29. st. (1) i (2) ovoga Zakona koji imatelj kvalificiranog udjela na dan isteka roka iz članka 29. stavak (3) ovog Zakona ima.

 

 

Odjeljak B. Statusne promjene

 

 

Članak 40.

 

 

(Statusne promjene banke)

 

 

(1) Banka može obavljati statusne promjene spajanja, pripajanja ili podjele, samo uz prethodnu suglasnost Agencije.

(2)  Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za statusnu promjenu banka dostavlјa:

a) odluku o namjeravanoj reorganizaciji,

b) elaborat o ekonomskoj opravdanosti statusne promjene,

c) pisano izvješće ili izvješća uprave banke o statusnoj promjeni i društvima sudionicima u statusnoj promjeni,  

d) izvješće o neovisnoj reviziji namjeravane statusne promjene,

e) konsolidiranu bilancu stanja i račun dobiti i gubitka banaka koje se spajaju, odnosno bilancu stanja i račun dobiti i gubitka banke koja odvaja dio svoje imovine i obveza, prema podacima iz mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva,

f) pisano izvješće nadzornog odbora,

g) plan poslovanja banke ili banaka nastalih statusnom promjenom,

h) drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima Agencije.  

(3) Kompletan zahtjev iz stavka (2) ovoga članka banka dostavlja najkasnije 60 dana prije zakazivanja skupštine na kojoj će se o istom odlučivati.

(4) Upis statusne promjene banke u registru poslovnih subjekata ne može se izvršiti bez prethodne suglasnosti Agencije za statusnu promjenu.        

(5) Na izdavanje dozvole za rad banaka koje nastaju provedbom statusnih promjena spajanja i podjele shodno se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na izdavanje dozvole za rad banke.           

(6) Statusna promjena banke koja nije izvršena u skladu s odredbama ovoga članka nema pravni učinak.

 

 

Članak 41.

 

 

(Odbijanje zahtjeva za promjenu statusa banke)

 

 

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za statusne promjene banke ako:

a) statusne promjene nisu opravdane i mogu dovesti do narušavanja sigurnosti i stabilnosti poslovanja jedne od banaka i ne osiguravaju zdravo i sigurno upravljanje bankom nakon statusne promjene;

b) statusne promjene mogu imati negativne posljedice na financijski sustav u cjelini;

c) statusne promjene mogu dovesti do povrede tržišne konkurencije;

d) ishodna banka ne ispunjava uvjete propisane za visinu minimalnog kapitala i predviđene standarde poslovanja;

e) zbog nedostatka kompetentnosti, iskustva i dobrog ugleda predloženih članova uprave ishodne banke, koji može ugroziti interese banke ili njenih deponenata;

f) je podnositelj zahtjeva dostavio podatke koji su netočni ili nisu u skladu sa zahtjevima koje je propisala Agencija ili je podnositelj zahtjeva odbio dostaviti tražene

podatke;

g) je za člana uprave ishodne banke predložena osoba koja je bila član nadzornog odbora, uprave ili unutarnji revizor u banci kod koje je od strane Agencije ili drugog nadležnog organa uveden eksterni upravnik, odnosno privremena uprava, pokrenut postupak likvidacije ili stečaja, Agencija cijeni izdavanje prethodne suglasnosti za takvog kandidata, pod uvjetom da utvrdi da kandidat nije bio povezan s razlozima uvođenja eksternog upravnika, odnosno privremene uprave, pokretanja postupka likvidacije ili stečaja;

h) je za člana nadzornog odbora ishodne banke predložena osoba koja je bila član nadzornog odbora, uprave ili unutarnji revizor u banci kod koje je od strane Agencije ili drugog nadležnog organa uveden eksterni upravnik odnosno privremena uprava, pokrenut postupak likvidacije ili stečaja, Agencija cijeni izdavanje prethodne suglasnosti za takvog kandidata, pod uvjetom da utvrdi kako kandidat nije bio povezan s razlozima uvođenja eksternog upravnika, odnosno privremene uprave, pokretanja postupka likvidacije ili stečaja;

i) postoje drugi razlozi koji mogu ugroziti siguran rad banaka;

j) nisu ispunjeni drugi uvjeti propisani aktima Agencije.

 

 

POGLAVLJE V.- UPRAVLJANJE BANKOM

 

 

Odjeljak A. Opće odredbe

 

 

Članak 42.

 

 

(Organi banke)

 

Organi banke su:

a) skupština,

b) nadzorni odbor,

c) uprava.

 

 

Odjeljak B. Skupština

 

 

Članak 43.

 

 

(Skupština banke)

 

 

(1) Skupštinu banke čine dioničari banke.

(2) Dioničari banke pravo glasa na skupštini banke ostvaruju neposredno ili putem svojih opunomoćenika.

(3) Pravo glasa na skupštini banke ima dioničar koji je na listi dioničara u Registru VP bio upisan 30 dana prije datuma održavanja skupštine banke.

(4) Skupština banke se održava najmanje jedanput godišnje, na način predviđen zakonom, statutom i poslovnikom o radu skupštine banke.

(5) Skupština banke se, po pravilu, održava u mjestu sjedišta banke, najmanje jednom godišnje. Troškove održavanja skupštine banke snosi banka. Ako skupština nema kvorum, kod ponovljene skupštine potrebna je 1/3 zastupljenih dioničara od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

(6) Skupštinu banke saziva nadzorni odbor banke, osim u slučajevima kada je ovim Zakonom drukčije propisano.

(7) Agencija može zahtijevati od nadzornog odbora da se određena pitanja od značaja za usklađenost poslovanja banke s propisima i regulatornim zahtjevima uvrste u dnevni red redovnog godišnjeg zasjedanja skupštine banke.

(8) Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 50% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

(9) Skupštinom do izbora predsjednika skupštine predsjedava prisutni dioničar ili opunomoćenik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa, a na skupštini se većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednik skupštine. Skupština bira dva ovjerovitelja zapisnika koji mogu biti i zaposlenici banke.

(10) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu najmanje tri člana koje imenuje nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.

(11) Predsjednik i članovi nadzornog odbora i uprave banke dužni su prisustvovati skupštini banke.

(12) U vezi sa stavkom (7) ovog članka sjednici skupštine banke može prisustvovati predstavnik Agencije i obratiti se dioničarima. Nadzorni odbor banke obavijestit će Agenciju o datumu i mjestu održavanja, te dnevnom redu skupštine banke u roku predviđenom za obavještavanje dioničara.

(13) U banci s jednim dioničarom ovlasti skupštine obavlja dioničar.  

 

 

Člаnak 44.

 

 

(Izvаnrеdnо zаsjеdаnjе skupštinе)

 

 

(1) Izvаnrеdnо zаsjеdаnjе skupštinе bаnkе mоžе sе sаzvаti nа zаhtjеv:

a) člana nadzornog оdbоrа ili drugоg оrgаnа bаnkе kојi је zakonom i stаtutоm bаnkе оvlаštеn dа sаzоvе izvаnrеdnо zаsjеdаnjе skupštinе;

b) dioničara bаnkе s nајmаnjе 10% dionicа s prаvоm glаsа;

c) eksternog upravnika banke;

d) likvidatora ako je banka u dobrovolјnoj likvidaciji.

(2) Nadzorni odbor banke dužan je sazvati izvanrednu skupštinu banke:  

a) kada su pokazatelјi adekvatnosti kapitala banke niži od propisanih, odnosno kada je kapital banke niži od zahtijevanog u skladu s ovim Zakonom i propisima Agencije, 

b) na zahtjev društva za reviziju banke ili odbora za reviziju, 

c) na zahtjev Agencije, i

d) uvijek kada ocijeni da je to potrebno.

(3) Obavijest o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja izvanredne skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na izvanrednoj skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje izvanredne skupštine.

(4) Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra VP nalazio 30 dana prije datuma održavanja izvanredne skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

(5) Izvanrednoj skupštini banke mogu prisustvovati dioničari ili opunomoćenici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje prije početka rada izvanredne skupštine u roku utvrđenom statutom, koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje izvanredne skupštine.

(6) Ako je održavanje izvanredne skupštine zakazano izvan mjesta sjedišta banke, obavijest iz stavka (3) ovoga članka mora biti u istom roku upućeno svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektroničkom poštom, na adresu iz Liste dioničara iz stavka (4) ovoga članka.

(7) Izvanredna skupština dioničara se može održati samo u slučaju da su dioničari ili opunomoćenici dioničara koji imaju 50% ukupnih dionica s pravom glasa prisutni i da su u mogućnosti glasati. Bilo koji korak poduzet na izvanrednoj skupštini mora biti odobren od dvije trećine zastupljenih dionica.

 

 

Članak 45.

 

 

(Nadležnosti skupštine)

 

 

(1) Skupština banke odlučuje o:

a)         donošenju, izmjenama i dopunama statuta;

b)        poslovnoj strategiji banke, planu poslovanja banke, programima i planovima održavanja adekvatnog kapitala u skladu sa zakonskim propisima i regulatornim zahtjevima propisanim podzakonskim aktima;

c)         formiranju temeljnog kapitala banke putem emisije dionica ili povećanja običnih dionica i emisije ili povećanja prioritetnih dionica i odlučuje o emisiji, povlačenju i poništavanju dionica i drugim poslovima s vrijednosnim papirima, u skladu sa zakonom i statutom banke;

d)        povećanju i smanjenju kapitala, odnosno o ulaganjima kapitala u drugu banku ili u druge pravne osobe;

e)         usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju banke koji uključuje financijska izvješća i izvješća revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;

f)         raspodjeli dobiti i isplati dividende;

g)        načinu pokrića gubitka;

h)        statusnim promjenama banke i prestanku rada banke;

i)          kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u leasing i drugim transakcijama imovinom, izravno ili posredstvom supsidijara banke tijekom poslovne godine u opsegu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine dioničkog društva po bilanci stanja na kraju prethodne godine, na prijedlog uprave i nadzornog odbora;

j)          odlučuje o prodaji i kupovini imovine čija je vrijednost između 15% i 33% knjigovodstvene vrijednosti imovine banke, ako takva transakcija nije prethodno odobrena jednoglasnom odlukom nadzornog odbora;

k)        pojedinačnom izboru i razrješavanju članova nadzornog odbora;

l)          izboru društva za reviziju;

m)      donošenju primjerene politike za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora i samoprocjenu rada nadzornog odbora, sukladno aktima Agencije;

n)        osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih osoba i odobravanju njihovih statuta;

o)        naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;

p)        poslovniku o radu skupštine banke;

r) ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;

s) drugim pitanjima bitnim za poslovanje banke, koja su u nadležnosti skupštine, u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima - odlukama Agencije, statutom banke i poslovnikom o radu skupštine banke.

(2) Skupština banke odlučuje 2/3 većinom zastupljenih dionica o nadležnostima iz stavka (1) toč. a), f), h) i i) ovoga članka, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica u ostalim slučajevima.

(3) Skupština banke ne može nadležnosti iz stavka (1) ovoga članka prenijeti na drugi organ banke.

 

 

Članak 46.

 

 

 (Pravo dioničara na informacije)

 

 

(1) Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine, u prostorijama banke izvršiti uvid u Listu dioničara, financijsko izvješće s izvješćima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

(2) Dioničari mоgu zаhtiјеvаti dа im sе dоstаvi kоpiја zаpisnikа ili izvоd iz zаpisnikа sа svih оdržаnih sјеdnicа skupštinе bаnkе.

(3) Bаnkа је оbvеznа trајnо čuvаti zаpisnikе sа sјеdnicа skupštinе, еvidеnciјu о prisustvu i glаsаnju dioničara, kао i оbаvijesti i pоzivе zа skupštinu.

(4) U slučајu likvidаciје bаnkе, likvidator je dužаn osigurati čuvаnjе dоkumеntаciје iz stаvkа (3) оvоga člаnkа nајmаnjе 10 gоdinа nаkоn prеstаnkа rаdа bаnkе. 

 

 

Člаnak 47.

 

 

(Оbvеzа infоrmirаnjа skupštinе bаnkе о primanjima)

 

 

(1) Skupštinа bаnkе nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе rаzmаtrа pisanu infоrmаciјu s pоdаcimа о svim zаrаdаmа, nаknаdаmа i drugim primаnjimа člаnоvа nаdzоrnоg оdbоrа, uprаvе bаnkе i višeg rukovodstva, kао i о svim ugоvоrimа izmеđu bаnkе i člаnоvа tih оdbоrа i drugih osoba kојe su pоvеzаnа s tim člаnоvimа čiја је pоslјеdicа imоvinskа kоrist zа te osobe, kао i priјеdlоg nаdzоrnоg оdbоrа о zаrаdаmа, nаknаdаmа i drugој imоvinskој kоristi tih osoba zа nаrеdnu gоdinu.

(2) Podaci iz stavka (1) ovog članka objavlјuju se zbirno.

 

 

Odjeljak C. Nadzorni odbor

 

 

Članak 48.

 

 

(Sastav nadzornog odbora)

 

 

(1) Nadzorni odbor banke vrši nadzornu funkciju u banci.

(2) Nadzorni odbor banke čini najmanje pet članova, koje bira i razrješava skupština banke. Osnivačkim aktom i statutom banke može se odrediti i veći broj članova nadzornog odbora od broja pet, pri čemu ukupan broj članova mora biti neparan.

(3) Nadzorni odbor banke mora imati najmanje dva nezavisna člana. Pod nezavisnim članom smatra se osoba koja nema izravni ili neizravni kvalificirani udjel u vlasništvu ni u banci, ni u članu bankarske grupe kojoj banka pripada, nije član uprave banke ili bilo kojeg njenog ovisnog ili s njom povezanog društva najmanje pet godina, nije zaposlenik banke ili bilo kojeg njenog ovisnog ili s njom povezanog društva najmanje tri godine, ne prima niti je primao drugu značajniju dodatnu isplatu od banke osim naknade za rad u nadzornom odboru, ne računajući eventualnu dividendu (to se posebno odnosi na udjel u bonusima i drugim oblicima nagrađivanja koji ovise o rezultatima poslovanja banke, kao što su opcije na dionice), niti druga osnova povezanosti s bankom zbog kojih bi bio ili mogao biti spriječen da na objektivan i nepristran način nadgleda poslovanje banke, odnosno rad uprave banke. Agencija može propisati dodatne uvjete koje osobe moraju ispuniti kako bi se smatrale nezavisnim članom nadzornog odbora banke.

(4) Članovi nadzornog odbora banke moraju kao cjelina imati potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva za neovisno i samostalno nadziranje poslovanja banke i rada uprave banke, a najmanje jedna polovica kandidata za članove nadzornog odbora mora posjedovati posebna znanja i iskustva iz oblasti neophodnih za uspješno poslovanje banke (rad u bankarstvu, financijskim organizacijama i sl.).

(5) Najmanje jedan član nadzornog odbora aktivno poznaje jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH i ima prebivalište na teritoriju BiH.

(6) Član nadzornog odbora banke može biti osoba koja, u svakom trenutku, ispunjava sljedeće uvjete:

a) koja ima dobar ugled;

b) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti;

c) koja nije u sukobu interesa u odnosu na banku, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i uprave banke i druge zainteresirane strane;

d) koja je spremna i u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena za ispunjavanje obveza i odgovornosti iz nadležnosti nadzornog odbora i

e) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama propisa o gospodarskim društvima.

(7) Ako je za člana nadzornog odbora banke predložena osoba koja je bila član nadzornog odbora, uprave ili unutarnji revizor u banci kod koje je od strane Agencije ili drugog nadležnog organa uvedena privremena uprava, odnosno eksterni upravnik, pokrenut postupak likvidacije ili stečaja, Agencija cijeni izdavanje prethodne suglasnosti za takvog kandidata, pod uvjetom da utvrdi kako kandidat nije bio povezan s razlozima uvođenja privremene uprave, odnosno eksternog upravnika, odnosno pokretanja postupka likvidacije ili stečaja.

(8) Smatra se da osoba nema dobar ugled koja je pravomoćno osuđena, osoba protiv koje se vode postupci za kaznena djela iz oblasti financija, tržišta kapitala, pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ili kојoj је izrеčеnа mјеrа sigurnosti zаbrаne оbаvlјаnjа bаnkаrskе ili drugе finаnciјskе dјеlаtnоsti ili оbаvlјаnjе funkciје člаnа nаdzоrnоg оdbоrа.

(9) Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na razdoblje od najduže četiri godine. Ista osoba može biti imenovana za predsjednika ili člana nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

(10)  Predsjednik i članovi nadzornog odbora banke upisuju se u registar kod Komisije za VP, u skladu s propisanim uvjetima i rokovima i u evidenciju banaka Agencije.

(11) Članovima nadzornog odbora može se isplatiti naknada za rad.

(12) Naknada mora biti primjerena poslovima koje obavlјa član nadzornog odbora i stanju u banci.    

(13) Prava i obveze predsjednika i članova nadzornog odbora reguliraju se ugovorom s bankom koji odobrava skupština banke u skladu s ovim i drugim zakonima i odredbama statuta banke.

(14) Ugovore iz stavka (13) ovoga članka potpisuje predsjednik uprave banke u skladu s odobrenjem skupštine.

(15) Agencija donosi podzakonske propise kojim pobliže uređuje:

a) uvjete iz stavka (4) ovoga članka za članstvo u nadzornom odboru banke;

b) postupak za izdavanje prethodne suglasnosti i dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje člana nadzornog odbora;

c) sadržaj politike iz članka 45. stavka (1) točka m) ovoga Zakona i dinamiku procjene ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora banke;

d) kriterije i postupke za procjenu dobrog ugleda i dovoljnog iskustva članova nadzornog odbora banke i postupanje banke u slučaju neispunjenja kriterija.

 

 

Članak 49.

 

 

(Nespojivost funkcija članova nadzornog odbora)

 

 

(1) Član nadzornog odbora ne može biti zaposlenik niti prokurist te banke, a ni druge banke u BiH, izuzev osobe iz stavka (3) ovoga članka.

(2) Član nadzornog odbora ne može biti osoba izabrani dužnosnik na državnoj, entitetskoj, kantonalnim i općinskim razinama.

(3) Osoba ili ovlašteni zastupnik pravne osobe ne može biti predsjednik ili član nadzornog odbora u više banaka istovremeno, osim ukoliko ta osoba ili ta pravna osoba posjeduje više od 50% dionica u svakoj banci. Ista osoba ne može istovremeno biti predsjednik ili član nadzornog odbora u više od dvije banke u BiH.

(4) Član nadzornog odbora ne može biti osoba kојa је član nadzornog odbora ili uprave u više od pet gospodarskih društava shodno članku 48. stavak (6) točka e) ovog Zakona.

 

 

Člаnak 50.

 

 

(Predlaganje kandidata za članove nadzornog odbora)

 

 

(1) Kаndidаtе zа člаnа nаdzоrnоg оdbоrа prеdlаžu dioničari ili grupа dioničara s nајmаnjе 5% dionica s prаvоm glаsа.

(2) Kаndidаti zа člаnоvе nаdzоrnоg оdbоrа mоrајu priје traženja suglasnosti od Agencije dаti pisanu izјаvu о prihvаćаnju kаndidаturе.

 

 

Članak 51.

 

 

(Prethodna suglasnost na izbor kandidata za člana nadzornog odbora banke)

 

 

(1) Članom nadzornog odbora banke može biti imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka podnosi banka ili osnivači za mandat koji ne može biti dulji od četiri godine, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata člana nadzornog odbora.

(3) Zahtjevu iz stavka (2) ovoga članka potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 48. ovoga Zakona, prijedlog odluke nadzornog odbora za izbor kandidata za člana nadzornog odbora, kao i uvjerenje od nadležnog organa da nije osuđivan za kaznena djela iz oblasti financija, tržišta kapitala, pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ili da mu nije izrеčеnа mјеrа sigurnosti zаbrаne оbаvlјаnjа bаnkаrskе ili drugе finаnciјskе dјеlаtnоsti ili оbаvlјаnjе funkciје člаnа nаdzоrnоg оdbоrа i uvjerenje od nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za ista djela. 

(4) U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti Agencija izdaje prethodnu suglasnost iz stavka (1) ovoga članka na rok predloženog trajanja mandata.

(5) Agencija odlučuje o izdavanju prethodne suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka na temelju:

a) dokumentacije iz stavka (3) ovoga članka,

b) podataka o izrečenim kaznama i postupcima koji se vode protiv kandidata za člana nadzornog odbora u skladu s podzakonskim propisima Agencije, i

c) ostalih podataka i informacija kojima raspolaže.

(6) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora banke ako ocijeni:

a) da kandidat za člana nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz članka 48. ovoga Zakona ili

b) da banka nije izvršila procjenu kandidata za članove nadzornog odbora ili rezultati procjene kandidata upućuju da on nije primjeren u skladu s podzakonskim propisom Agencije.

(7) Ako Agencija odbije zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavlјanje funkcije člana nadzornog odbora, banka ne može podnijeti ponovni zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za istu osobu dok se ne uklone razlozi navedeni u rješenju Agencije zbog kojih je izdavanje suglasnosti odbijeno.

 

 

Članak 52.

 

 

(Prijedlog za razrješenje postojećeg člana nadzornog odbora)

 

 

(1) U slučaju promjena članova nadzornog odbora tijekom trajanja mandata banka podnosi Agenciji zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za izbor novog kandidata za člana nadzornog odbora, te uz isti prilaže potrebnu dokumentaciju iz članka 48. ovoga Zakona, kao i prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg člana nadzornog odbora, s detaljnim obrazloženjem razloga razrješenja.

(2) Ako banka, prilikom razrješenja postojećeg člana nadzornog odbora nema prijedlog za novog kandidata, dužna je Agenciji dostaviti potpun zahtjev za davanje prethodne suglasnosti za novog kandidata istovremeno, a najkasnije 30 dana od dana razrješenja člana nadzornog odbora.

(3) Novi član nadzornog odbora iz stavka (1) ovoga članka bira se na razdoblje do isteka mandata člana nadzornog odbora kojem je mandat prestao, odnosno koji je razriješen.

 

 

Članak 53.

 

 

(Ukidanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

banke)

 

 

(1) Agencija će ukinuti suglasnost za člana nadzornog odbora banke ako:

a) je član nadzornog odbora dobio suglasnost na temelju davanja neistinite ili netočne dokumentacije ili neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora;

b) član nadzornog odbora više ne ispunjava uvjete za članstvo u nadzornom odboru banke iz članka 48. ovoga Zakona;

c) član nadzornog odbora krši odredbe o dužnostima i odgovornostima nadzornog odbora iz čl. 55. i 56. ovoga Zakona;

d) osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja suglasnosti ne stupi na dužnost na koju se suglasnost odnosi;

e) Agencija imenuje eksternog ili posebnog upravnika.

(2) Ukidanje suglasnosti Agencije znači prestanak obavljanja funkcije člana nadzornog odbora banke.

(3) Radi provođenja postupka iz stavka (1) ovoga članka Agencija obavlja kontrolu na način koji omogućuje da se provjeri postoje li činjenice i okolnosti iz stavka (1) ovoga članka.

(4) Ako Agencija ukine suglasnost za imenovanje člana nadzornog odbora, skupština banke dužna je na prvoj narednoj sjednici, koja mora biti žurno sazvana, donijeti odluku o razrješenju člana nadzornog odbora i imenovanju novog člana.

 

 

Članak 54.

 

 

(Održavanje sjednica)

 

 

(1) Sjednice nadzornog odbora banke održavaju se najmanje jednom tromjesečno, a u sjedištu banke najmanje jednom godišnje.

(2) Prilikom sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama, nadzorni odbor dužan je postupati u skladu sa zakonskim i drugim propisima, statutom banke, poslovnikom o radu nadzornog odbora i drugim propisima, pravilima i standardima koji se primjenjuju u poslovanju banke i dioničkih društava.

(3) Аkо Аgеnciја оciјеni pоtrеbnim, prеdstаvnici Аgеnciје mоgu prisustvоvаti i sudjelovati u rаdu sјеdnicа nаdzоrnоg оdbоrа.

(4) Nаdzоrni оdbоr bаnkе оdržаt ćе izvаnrеdnu sјеdnicu аkо tо Аgеnciја zаhtiјеvа rаdi rаzmаtrаnjа оdrеđеnih pitаnjа.

(5) Nаdzоrni оdbоr bаnkе оbаviјеstit ćе Аgеnciјu о dаtumu оdržаvаnjа i dnеvnоm rеdu sјеdnicе nаdzоrnоg оdbоrа bаnkе, sazvane na zahtjev Agencije, u rоku prеdviđеnоm zа оbаvјеštаvаnjе člаnоvа nаdzоrnоg оdbоrа bаnkе.

 

 

Članak 55.

 

 

(Nadležnosti nadzornog odbora)

 

 

U skladu s nadležnostima, nadzorni odbor banke:

a)        saziva sjednice skupštine banke i utvrđuje prijedlog dnevnog reda;

b)        utvrđuje prijedloge odluka za skupštinu banke i kontrolira njihovu provedbu;

c)        bira predsjednika nadzornog odbora;

d)       utvrđuje prijedlog poslovne politike i strategiju banke i plan poslovanja i podnosi skupštini banke na konačno usvajanje, te utvrđuje strategiju i politike preuzimanja rizika i upravljanje rizicima u poslovanju, program za održavanje adekvatnosti regulatornog kapitala i provođenje postupaka internog procesa procjene adekvatnosti kapitala banke prema njenom profilu rizika i osigurava uvjete za njihovu provedbu;

e)        usvaja plan oporavka banke;

f)         odlučuje o organizacijskoj strukturi banke koja osigurava jasnu i preciznu podjelu nadležnosti, dužnosti i odgovornosti organizacijskih dijelova u banci na način kojim se sprječava sukob interesa i osigurava transparentan i dokumentiran proces donošenja i provođenja poslovnih odluka u skladu s utvrđenim nadležnostima i ovlastima;

g)        utvrđuje opće uvjete poslovanja banke i druge opće akte banke, te odlučuje o njihovim izmjenama i dopunama;

h)        usvaja politiku naknada u banci, u skladu s posebnim podzakonskim aktom Agencije kojim su propisani regulatorni zahtjevi u pogledu politike i prakse naknada;

i)          donosi politike i procedure za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave banke, u skladu s podzakonskim propisima Agencije;

j)          osigurava uvjete za uspostavu efikasnih kontrolnih funkcija u banci i nadzire njihovo funkcioniranje, što uključuje donošenje odluke o naknadama nositelja ključnih funkcija u banci (unutarnje revizije, upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti), kao i strateških godišnjih planova rada kontrolnih funkcija i usvajanje godišnjih i polugodišnjih izvješća istih;

k)        usvaja izvješća odbora za reviziju;

l)          utvrđuje godišnji plan poslovanja banke, uključujući i financijski plan;

m)      usvaja izvješće uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, s bilancom stanja i računom dobiti i gubitka i izvješćem unutarnje revizije i izvješćem vanjske revizije i podnosi skupštini godišnje izvješće o poslovanju banke, koji obvezno uključuje financijsko izvješće i izvješća vanjskih revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;

n)        podnosi skupštini izvješće o radu nadzornog odbora s godišnjim izvješćem o poslovanju banke, financijskim izvješćima, izvješćem društva za reviziju, izvješćem unutarnje revizije i odbora za reviziju;

o)        predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;

p)        imenuje i razrješava upravu banke i nadzire njen rad;

r) imenuje i razrješava tajnika banke, te imenuje i razrješava nositelje ključnih funkcija u banci, predlaže vanjskog revizora banke i imenuje unutarnjeg revizora;

s) imenuje i razrješava odbor za reviziju, odbor za naknade, odbor za rizike, odbor za imenovanja, odbor za glasanje i druge specijalizirane odbore koji mu pružaju stručnu pomoć u vršenju nadzora poslovanja banke;

t) periodično revidira usvojene politike i procedure i druge interne akte banke, koje je nadzorni odbor usvojio;

u) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u leasing, i druge transakcije imovinom, izravno ili posredstvom supsidijarnih društava tijekom poslovne godine u opsegu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine banke po bilanci stanja na kraju prethodne godine;

v) predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u leasing, i druge transakcije imovinom, izravno ili posredstvom supsidijarnih društava tijekom poslovne godine u opsegu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine banke po bilanci stanja na kraju prethodne godine;

z) daje prethodnu suglasnost za zaključivanje pravnog posla koji dovodi do ukupne izloženosti banke od 10% priznatog kapitala prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba ili do svakog narednog povećanja ove izloženosti;

aa) donosi poslovnik o radu i poslovnike o radu svojih odbora;

bb) obavještava Agenciju i druge nadležne organe i institucije o nepravilnostima utvrđenim u nadzoru poslovanja banke;

cc) odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbroja nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke i

dd) obavlja druge poslove u skladu sa zakonskim i drugim propisima, statutom i drugim internim aktima donesenih na temelju statuta.

 

 

Članak 56.

 

 

(Dužnosti i odgovornosti članova nadzornog odbora banke)

 

 

(1) Nadzorni odbor nadzire poslovanje banke i rad uprave.

(2) Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju banke, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari u koju svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili angažirati stručnjake ili dati nalog društvu za reviziju za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća banke.

(3) Pravo pregledavanja i ispitivanja knjiga i dokumentacije banke iz stavka (2) ovoga članka ima i svaki član nadzornog odbora banke.

(4) Nadzorni odbor podnosi skupštini pisano izvješće o radu koje obuhvaća obavljeni nadzor poslovanja banke i rada uprave, u kojem posebno navodi posluje li banka sukladno zakonu i aktima banke, odlukama skupštine, kao i da li su godišnja financijska izvješća sačinjena sukladno stanju u poslovnim knjigama i prikazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje banke, kao i daje mišljenje o godišnjim financijskim izvješćima i prijedlogu uprave o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka u banci.

(5) Članovi nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili izvješćem u cjelini iz stavka (4) ovoga članka dužni su u pisanoj formi dostaviti skupštini svoje primjedbe.  

(6) Nadzorni odbor banke odgovoran je za uspostavljanje efikasnog sustava upravlјanja u banci i za nadzor nad tim sustavom, a dužan je osigurati da uprava banke identificira rizike kojima je banka izložena, kao i izvršiti kontrolu tih rizika sukladno odobrenim politikama i procedurama. 

(7) Nadzorni odbor zastupa banku prema članovima uprave.

(8) Članovi nadzornog odbora dužni su:

a) zauzimati stavove o nalazima Agencije u postupcima supervizije banke i to u roku od 30 dana od dana dostave zapisnika Agencije o obavljenoj superviziji;

b) nadzirati primjerenost postupaka i efikasnost unutarnje revizije;

c)  razmatrati nalaze unutarnje revizije;

d) odmah obavijestiti Agenciju o:

1) imenovanju ili prestanku svoje funkcije u upravnim i nadzornim tijelima drugih pravnih osoba;

2) pravnim poslovima na temelju kojih je sam član nadzornog odbora ili netko od njegove uže obitelji neposredno ili posredno stekao dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je taj član nadzornog odbora zajedno s članovima svoje uže obitelji stekao kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi ili na temelju kojih je njihov udjel pao ispod granice kvalificiranog udjela;

3) svim materijalno značajnim informacijama koje mogu negativno utjecati na podobnost osoba koje imaju kvalificirani, značajan ili kontrolni udjel u banci ili na podobnost članova nadzornog odbora ili uprave banke;

4) svim bitnim promjenama u aktivnostima, organizaciji i cjelokupnom stanju banke ili o svim materijalno značajnim pogoršanjima nakon njihovog saznanja, uključujući kršenje propisa, kao i akata Agencije;

e) nadzirati provedbu poslovne politike banke, strateških ciljeva i strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima i

f) nadzirati postupak objave i priopćavanja informacija o financijskom stanju i poslovanju banke prema javnosti.

(9) Članovi nadzornog odbora banke solidarno odgovaraju banci za štetu koja nastane kao posljedica činjenja, nečinjenja ili propuštanja ispunjavanja njihovih dužnosti, osim ako ne dokažu da su u ispunjavanju svojih dužnosti obavljanja nadzora nad upravljanjem bankom postupali savjesno sukladno profesionalnim i etičkim standardima propisanim podzakonskim aktima Agencije.

(10) Članovi nadzornog odbora banke dužni su svoje obveze i odgovornosti u skladu s propisanim nadležnostima izvršavati sukladno interesima banke i zahtjevima savjesnog postupanja članova organa banke u skladu s propisanim zahtjevima u pogledu sprječavanja sukoba interesa, odnosno usvojenom politikom za upravljanje sukobom interesa banke.

(11) U smislu stavka (10) ovog članka, dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki interes u pravnoj osobi sa kojom banka ima poslovni odnos ili namjerava stupiti u poslovni odnos.

(12) Ukoliko članovi nadzornog odbora imaju izravni ili neizravni interes u banci ili drugoj pravnoj osobi koja je povezana s bankom, ne mogu odlučivati o pitanjima koja se na to odnose.

(13) Nadzorni odbor banke dužan je osigurati uvjete za provedbu naloženih supervizorskih mjera.

(14) Članu nadzornog odbora za zaključivanje ugovora s bankom ili drugom osobom povezanom s bankom, osim za obavljanje poslova člana ovog odbora, potrebna je suglasnost nadzornog odbora.

(15) Član nadzornog odbora koji zaključi ugovor iz stavka (14) ovoga članka, a za čije zaključivanje ne dobije suglasnost nadzornog odbora, dužan je banci da vrati sve ono što je na temelju toga ugovora primio, osim ako nadzorni odbor nije dao naknadnu suglasnost na takav ugovor.    

(16) Nadzorni odbor banke odgovoran je za točnost svih izvješća o poslovanju banke, njenom financijskom stanju, rezultatima poslovanja i kapitalu banke upućenih dioničarima banke, koji se javno objavljuju, kao i regulatornih izvješća koji se dostavljaju Agenciji.

 

 

Članak 57.

 

 

(Odbori nadzornog odbora)

 

 

(1) Nadzorni odbor imenuje odbor za reviziju, odbor za naknade, odbor za rizike, odbor za imenovanja i druge odbore.

(2) Nadzorni odbor banke koja je značajna s obzirom na veličinu, internu organizaciju i vrstu, opseg i složenost poslova koje obavlja dužan je pored odbora za reviziju osnovati odbor za naknade, odbor za imenovanja i odbor za rizike.

(3) Ako banka nije značajna s obzirom na veličinu, internu organizaciju i vrstu, opseg i složenost poslova i nema odbor za naknade ili odbor za imenovanja, nadzorni odbor dužan je izvršavati zadatke iz članka 60. i/ili članka 62. ovoga Zakona.

(4) Članovi odbora za naknade, odbora za rizike i odbora za imenovanja imenuju se iz redova članova nadzornog odbora banke, odnosno članova nadzornog odbora i najviše jedne osobe iz stručne službe u banci. Svaki od odbora mora imati najmanje tri člana, od kojih jedan mora biti imenovan za predsjednika odbora.

(5) Agencija će donijeti podzakonski propis kojim pobliže uređuje zadatke i način organizacije i rada pojedinog odbora iz ovoga članka, te način i opseg primjene zahtjeva za osnivanje odbora.

 

 

Članak 58.

 

 

(Odbor za reviziju)

 

 

(1) Odbor za reviziju pruža stručnu pomoć nadzornom odboru banke u obavljanju nadzora nad poslovanjem banke i radom uprave banke.

(2) Odbor za reviziju za svoj rad izravno odgovara nadzornom odboru banke, a članove imenuje nadzorni odbor na razdoblje od četiri godine, uz mogućnost  imenovanja na dva uzastopna mandata.

 (3) Odbor za reviziju čine najmanje tri člana, u svakom slučaju broj članova mora biti nеpаrаn, koji imaju stručna znanja i iskustva iz oblasti financija, revizije i računovodstva, pri čemu predsjednik i član odbora za reviziju ne može biti član nadzornog odbora i uprave, zaposlen niti imati izravni ili neizravni financijski interes u toj banci, a izuzev naknade po osnovi te funkcije, od kojih najmanje jedan mora biti osoba koja ima profesionalno zvanje ovlaštenog revizora sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo i revizija i znanje jednog od službenih jezika.

(4) Članovi odbora za reviziju mogu biti osobe koje su članovi nadzornog odbora i uprave unutar bankarske grupe kojoj banka pripada, ukoliko ispunjavaju uvjete iz stavka (3) ovoga članka.

 

 

 

Članak 59.

 

 

(Nadležnosti odbora za reviziju)

 

 

(1) Odbor za reviziju:

a) predlaže nadzornom odboru plan rada unutarnje revizije,

b) razmatra izvješća unutarnje revizije i drugih kontrolnih funkcija, te daje mišlјenje o ovim izvješćima,

c) razmatra godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju banke, s izvješćem društva za reviziju, koji se podnose nadzornom odboru i skupštini banke i druga financijska izvješća, te daje mišljenje po istim,  

d) ispituje primjenu računovodstvenih standarda u pripremi financijskih izvješća,

e) analizira i nadzire primjenu i adekvatnu provedbu usvojenih strategija i politika za upravljanje rizicima i provedbu sustava unutarnjih kontrola,

f) izvještava nadzorni odbor o poduzetim aktivnostima, kao i o utvrđenim nepravilnostima odmah po njihovom saznanju, te predlaže način njihovog otklanjanja, 

g) izvještava nadzorni odbor o realizaciji preporuka po izvješćima o obavlјenoj unutarnjoj i vanjskoj reviziji, 

h) dostavlјa nadzornom odboru i skupštini posebno izvješće o ugovorima zaklјučenim između banke i osoba u posebnom odnosu s bankom,

i) izvještava nadzorni odbor o usklađenosti poslovanja banke sa zakonom, drugim propisima i standardima poslovanja,

j) provodi postupak i predlaže nadzornom odboru prijedlog izbora društva za vanjsku reviziju banke, kao i u slučaju potrebe daje obrazloženi prijedlog za razrješenje društva za reviziju,

k) prati i razmatra, s društvom za reviziju banke, godišnje revizije financijskih izvješća banke,

l) predlaže nadzornom odboru banke da se određena pitanja u vezi s unutarnjom i vanjskom revizijom uvrste u dnevni red skupštine banke,

m) podnosi nadzornom odboru tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvješće o svom radu,  i

n) saziva sjednicu nadzornog odbora ukoliko smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti nadzornog odbora i uprave.

(2) Odbor za reviziju je dužan, kada ocijeni da banka posluje suprotno zakonu i drugom propisu, statutu ili drugom aktu banke, da nadzornom odboru banke daje preporuke za otklanjanje uočenih nezakonitosti i nepravilnosti, kao i zahtijeva sazivanje izvanredne sjednice skupštine banke u slučaju da ustanovlјene nezakonitosti i nepravilnosti mogu imati teže poslјedice na poslovanje banke.

(3) Članovi odbora za reviziju održavaju sastanke najmanje jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće, u pravilu u sjedištu banke.

 

 

Članak 60.

 

 

(Odbor za imenovanja)

 

 

Odbor za imenovanja dužan je:

a) predlagati članove uprave;

b) redovno, a najmanje jednom godišnje, procijeniti strukturu, veličinu, sastav i rad uprave i nadzornog odbora i, ako je potrebno, predložiti promjene;

c) redovno, a najmanje jednom godišnje, procijeniti znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova uprave i nadzornog odbora, te uprave i nadzornog odbora kao cjeline, te o procjeni izvijestiti ta tijela;

d) redovno preispitivati politike za odabir članova uprave i nadzornog odbora i imenovanje višeg rukovodstva i davati preporuke upravi i nadzornom odboru i, ako smatra potrebnim, predlagati njihove izmjene;

e) kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, osigurati nepostojanje dominantnog utjecaja pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju uprave i nadzornog odbora u svrhu zaštite interesa banke u cjelini i

f) obavljati druge poslove određene propisima.

(2) Dominantan utjecaj iz stavka (1) točke e) ovoga članka postoji u slučaju ostvarenja željenih operativnih i financijskih politika od strane nositelja utjecaja, usprkos na prava i utjecaj bilo koje druge strane. Dominantan utjecaj se ostvaruje u slučaju kada nositelj utjecaja izdaje naloge vezano za operativne i financijske politike drugom društvu čija uprava je dužna postupiti po istim neovisno o tome da li će to društvo ostvariti koristi.

 

 

Članak 61.

 

 

(Odbor za rizike)

 

 

(1) Članovi odbora za rizike moraju imati odgovarajuće znanje, sposobnost i stručnost kako bi u potpunosti razumjeli i pratili strategiju rizika i sklonost preuzimanju rizika banke.

(2) Odbor za rizike dužan je izvještavati nadzorni odbor o  provedbi strategije za preuzimanje i upravlјanje rizicima, adekvatnosti i načinu provedbe usvojenih politika i procedura za upravlјanje rizicima, kao i o adekvatnosti i pouzdanosti cjelokupnog sustava za upravlјanje rizicima, pomagati i nadzirati provođenje usvojenih strategija, te savjetovati nadzorni odbor o ukupnoj trenutnoj i budućoj sklonosti preuzimanja rizika, ne dovodeći pri tom u pitanje odgovornost nadzornog odbora i uprave u cjelokupnom upravlјanju rizicima i nadziranju banke.

 

Članak 62.

 

 

(Odbor za naknade)

 

 

(1)     Nadzorni odbor banke imenuje odbor za naknade, u skladu s posebnim propisima koje će donijeti Agencija u segmentu politika i praksi naknada zaposlenicima u banci.

(2)     Nadzorni odbor banke dužan je uspostaviti odbor za naknade na način da može  utvrđivati kompetentne i nezavisne prosudbe o politikama i praksama u pogledu pravilnog strukturiranja naknada sukladno preuzetim rizicima, održavanjem adekvatnog kapitala i likvidnošću banke, a na temelju kojih će nadzorni odbor banke moći donijeti odgovarajuću odluku.

(3)     U smislu stavka (2) ovoga članka, Odbor za naknade je nadležan za utvrđivanje prijedloga politika naknada, uzimajući pri tome u obzir sve propisane zahtjeve u pogledu uvažavanja dugoročnih interesa dioničara, investitora, klijenata, regulatora, supervizora i drugih zainteresiranih strana, kao i javnog interesa.

 

 

                                                Odjeljak D. Uprava banke

 

 

 Članak 63.

 

 

(Sastav uprave banke)

 

 

(1) Upravu banke čine predsjednik i članovi uprave.

(2) Članovi uprave banke moraju obavljati poslove iz zakonom propisanih nadležnosti uprave banke, biti u radnom odnosu u banci s punim radnim vremenom.

(3) Najmanje jedan član uprave banke mora aktivno znati jedan od jezika koji su u službenoj uporabi u BiH i imati prebivalište na teritoriju BiH.

(4) Članovi uprave banke dužni su postupati u skladu s propisanim zahtjevima u pogledu sprječavanja sukoba interesa, odnosno usvojenom politikom za upravljanje sukobom interesa banke.

(5) Ako statutom nije drugačije uređeno, člаnоvi uprаvе zајеdnо zаstupајu i prеdstаvlјајu bаnku u prаvnоm prоmеtu  na način kako je to utvrđeno statutom banke. Niјеdаn člаn uprаvе nе mоžе biti оvlаštеn bаnku zаstupаti pојеdinаčnо u cјеlоkupnоm оpsegu pоslоvа iz dјеlаtnоsti bаnkе.

(6) Agencija propisuje posebnim podzakonskim aktom kriterije i postupke za procjenu dobrog ugleda i dovoljnog iskustva članova uprave banke, kao i mjere koje banka poduzima u slučaju neispunjenja kriterija.

 

 

Članak 64.

 

 

(Uvjeti za članove uprave banke)

 

 

(1) Uprava banke mora imati najmanje tri člana koji organiziraju, vode poslovanje i zastupaju banku, od kojih je jedan predsjednik uprave.

(2) Član uprave banke može biti osoba koja, u svakom trenutku ispunjava sljedeće uvjete:

a) koja ima dobar ugled;

b)   VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;

c)    koje ima potrebnu razinu i profil edukacije i obuke i odgovarajuće praktično iskustvo potrebno za vođenje poslova banke;

d) koje nije u sukobu interesa u odnosu na banku, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i upravu banke;

e) za koje je na temelju dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave banke;

f) i druge uvjete za člana uprave prema odredbama propisa o gospodarskim društvima.

(3) Smatra se da osoba nema dobar ugled koja je pravomoćno osuđena i osoba protiv koje se vode postupci za kaznena djela iz oblasti financija, tržišta kapitala, pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ili kојoj је izrеčеnа mјеrа sigurnosti zаbrаne оbаvlјаnjа bаnkаrskе ili drugе finаnciјskе dјеlаtnоsti ili оbаvlјаnjе funkciје člаnа uprave.

(4) Člаn uprаvе bаnkе nе mоžе biti osoba kојa је:

a) člаn nаdzоrnоg оdbоrа drugе bаnkе u BiH, оsim аkо je tа bаnkа povezana osoba s bаnkоm čiјi је оn člаn uprаvе u skladu s člankom 49. stavak (3) ovoga Zakona,

b) osoba kојa prеmа оdrеdbаmа drugih zаkоnа nе mоžе biti člаn uprаvе,

c) prаvоmoćno оsuđеna zа kazneno dјеlо nа bеzuvjetnu kаznu zаtvоrа ili prаvоmoćno оsuđеna zа kazneno dјеlо kоје je čini nеpоdоbnom zа оbаvlјаnjе tе funkciје,

d) sе nаlаzi ili sе u pоslјеdnjе dviје gоdinе nаlаzila nа funkciјi dirеktоrа ili zаmјеnikа dirеktоrа Аgеnciје,

e) kојoj је izrеčеnа mјеrа zаbrаne оbаvlјаnjа poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i tri puta izrečena opomena iz članka 155. ovoga Zakona tijekom prethodne četiri godine.

(5) Ako je za člana uprave banke predložena osoba koja je bila član nadzornog odbora, uprave ili unutarnji revizor u banci kod koje je od strane Agencije ili drugog nadležnog organa uveden eksterni upravnik, odnosno privremena uprava, pokrenut postupak likvidacije ili stečaja Agencija cijeni izdavanje prethodne suglasnosti za takvog kandidata, pod uvjetom da utvrdi kako kandidat nije bio povezan s razlozima uvođenja eksternog upravnika, odnosno privremene uprave, pokretanja postupka likvidacije ili stečaja.

(6) Agencija donosi podzakonski propis kojim se pobliže uređuju:

a) uvjeti iz stavka (2) ovoga članka za članstvo u upravi banke;

b) postupak za izdavanje prethodne suglasnosti;

c) dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje članova uprave banke i

d) sadržaj politike iz članka 55. stavak (1) točka i) ovoga Zakona i dinamika procjene ispunjenja uvjeta za članove uprave banke.

 

 

Članak 65.

 

 

(Prethodna suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika uprave banke)

 

 

(1) Za predsjednika uprave banke može biti imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Agencije za obavljanje funkcije predsjednika uprave banke.

(2) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka podnosi banka najmanje tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika uprave. Predsjednik uprave banke se imenuje na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može biti imenovana za predsjednika uprave banke više puta bez ograničenja.

(3) Zahtjevu iz stavka (2) ovoga članka potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 64. ovoga Zakona.

(4) Kandidat za predsjednika uprave banke obavezan je dostaviti Agenciji i program rada banke za razdoblje od četiri godine i prijedlog za članove uprave.

(5) Kandidat za kojeg je podnijela banka zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka dužan je pribaviti podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Federaciji iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva ili u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(6) U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti Agencija izdaje prethodnu suglasnost iz stavka (1) ovoga članka na rok predloženog trajanja mandata.

(7) U postupku odlučivanja o prethodnoj suglasnosti Agencija može zatražiti od kandidata za članove uprave banke prezentaciju o vođenju poslova banke koja se odnosi na poslove iz njihove nadležnosti.

(8) Agencija odlučuje o izdavanju prethodne suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka na temelju:

a) dokumentacije iz stavka (3) ovoga članka;

b) programa rada banke iz stavka (4) ovoga članka;

c) prezentacije iz stavka (7) ovoga članka;

d) podataka o izrečenim kaznama i mjerama zabrane i postupcima koji se vode protiv kandidata za člana uprave, iz članka 64. ovoga Zakona i izrečenim opomenama iz članka 155. ovoga Zakona.

e) ostalih podataka i informacija kojima raspolaže.

(9) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednika uprave banke ako ocijeni:

a) da kandidat za predsjednika uprave banke ne ispunjava uvjete iz članka 64. ovoga Zakona ili

b) da podaci i informacije iz stavka (8) ovoga članka upućuju na to da kandidat za predsjednika uprave banke nije primjeren.

(10) Osoba koja je dobila prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika uprave banke dužna je prije nego što bude imenovana na tu funkciju u drugoj banci ponovno dobiti prethodnu suglasnost Agencije. Odredbe st. (2) do (9) ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na suglasnost iz ovoga stavka.

(11) Ukoliko osobu, koja je obavljala funkciju predsjednika uprave banke, nadzorni odbor želi ponovno imenovati, dužna je dobiti prethodnu suglasnost Agencije za obavljanje funkcije predsjednika uprave banke.

(12) U slučaju da je predsjednik uprave razriješen ili iz drugog razloga spriječen da obavlјa funkciju predsjednika uprave u trajanju dužem od mjesec dana, nadzorni odbor banke može, bez prethodne suglasnosti Agencije, imenovati novog predsjednika uprave kao vršitelja dužnosti najduže na razdoblje od 90 dana od dana imenovanja, pri čemu mora ispunjavati uvjete za imenovanje članova uprave propisane ovim Zakonom.

(13) Ukidanje suglasnosti Agencije znači istovremeno i prestanak obavljanja funkcije predsjednika uprave banke.

 

 

Članak 66.

 

 

(Prethodna suglasnost za članove uprave)

 

 

(1) Članom uprave banke može biti imenovana sama osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Na izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 65. ovoga Zakona.

 

 

Članak 67.

 

 

(Dužnosti i odgovornosti članova uprave banke)

 

 

(1) Članovi uprave banke dužni su osigurati:

a)    zakonitost poslovanja banke i usklađenost poslovanja s propisima donesenim na temelju zakona, drugim propisima, općeprihvaćenim standardima i pravilima struke;

b)   provođenje supervizorskih mjera naloženih od strane Agencije; 

c)    izvršavanje odluka skupštine i nadzornog odbora banke;

d)   provođenje usvojenih strategija, politika, pravila i procedura u svakodnevnom poslovanju banke, naročito pravila u upravljanju rizicima, procjeni unutrnjeg kapitala banke, uspostavi kontrolnih funkcija i sustava unutarnjih kontrola u svim poslovnim aktivnostima i linijama banke;

e)    odlučivanje o izloženostima banke u skladu s ovlastima koje je utvrdio nadzorni odbor banke;

f)    analizu efikasnosti primjene usvojenih politika i procedura i izvještavanje nadzornog odbora o rezultatima analize, s odgovarajućim prijedlozima za unapređenje efikasnosti istih;

g)   redovno izvještavanje nadzornog odbora banke o poslovanju banke u skladu sa zakonskim i drugim propisima, statutom i unutarnjim aktima banke;

h)   informiranost zaposlenika o svim unutarnjim aktima banke kojima se uređuju njihova prava i obveze u radnom procesu;

i)      informiranje nadzornog odbora banke i Agencije, bez odlaganja, o pogoršanju financijskog stanja banke ili opasnosti od nastanka pogoršanja, kao i o drugim relevantnim činjenicama koje mogu značajno utjecati na financijsko stanje banke;

j)      sigurnost i pouzdanost informacijskog sustava banke na dnevnoj osnovi;

k)   odlučivanje o drugim pitanjima vezanim za organiziranje rada i poslovanje banke, a koja nisu u nadležnosti skupštine i nadzornog odbora banke.

(2) Članovi uprave banke dužni su periodično, a najmanje jedanput godišnje, preispitati učinkovitost sustava upravljanja bankom, uključujući primjerenost postupaka i efikasnosti kontrolnih funkcija, svoje zaključke dokumentirati i o njima obavijestiti nadzorni odbor te poduzeti odgovarajuće mjere za ispravljanje utvrđenih nedostataka.

(3) Članovi uprave banke solidarno odgovaraju banci za štetu koja nastane kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja svojih dužnosti, osim ako ne dokažu da su u ispunjavanju svojih dužnosti upravljanja bankom postupali s pažnjom dobroga i savjesnoga gospodarstvenika.

 

 

Članak 68.

 

 

(Informiranje nadzornog odbora)

 

 

(1) Uprava banke dužna je bez odgađanja, u pisanom obliku, informirati nadzorni odbor banke o:

a) svakom pogoršanju financijskog stanja banke ili postojanju opasnosti od tog pogoršanja, kao i o drugim činjenicama koje mogu znatno utjecati na financijsko stanje banke, naročito ako kapital banke padne ispod iznosa minimalnog kapitala iz članka 24. ovoga Zakona ili minimalne stope adekvatnosti regulatornog kapitala iz članka 27. stavak (2) ovoga Zakona, odnosno značajnijeg smanjenja stope adekvatnosti regulatornog kapitala,

b) ako je ugrožena likvidnost ili solventnost banke,

c) ako nastupe okolnosti za prestanak važenja dozvole za rad, razlozi za ukidanje dozvole za rad ili razlozi za ukidanje odobrenja za pružanje pojedine financijske usluge,

d) ako banka prekorači dopuštenu izloženost prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba zbog smanjenja kapitala,

e) poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za uspješnost poslovanja i likvidnost banke, 

f) svim postupanjima koja nisu u skladu s propisima i drugim aktima banke,

g) svim mjerama Agencije koje su donesene u postupku supervizije banke ili nadzora nad njom.

(2) Član uprave banke dužan je bez odgađanja, u pisanom obliku, informirati nadzorni odbor banke o:

a) svojem izboru ili opozivu u nadzorno tijelo druge pravne osobe i izboru i opozivu svojeg člana uže obitelji,

b) pravnim poslovima na temelju kojih je sam član uprave ili netko od članova njegove uže obitelji izravno ili neizravno stekao dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je sam član uprave zajedno s članovima svoje uže obitelji stekao kvalificirani udjel u toj drugoj pravnoj osobi ili na temelju kojih je njihov udjel pao ispod granice kvalificiranog udjela.

 

 

Članak 69.

 

 

(Ukidanje i prestanak važenja rješenja za predsjednika i članove uprave banke)

 

 

(1) Agencija će ukinuti rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave banke, ako je predsjednik ili član uprave banke dobio suglasnost na temelju davanja neistinite ili netočne dokumentacije ili neistinito prezentiranih podataka koji su bitni za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave banke.

(2) Agencija će ukinuti rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave banke:

a) ako predsjednik ili član uprave banke više ne ispunjava uvjete za članstvo u upravi banke iz članka 64. stavka (1) ovoga Zakona;

b) ako je predsjedniku ili članu uprave banke izrečena treća opomena Agencije u posljednje četiri godine;

c) ako imenuje eksternog ili posebnog upravnika, ili pokrene postupak likvidacije banke.

(3) Agencija može ukinuti rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave banke:

a) ako predsjednik ili član uprave banke nije osigurao provođenje ili nije proveo supervizorske mjere koje je naložila Agencija;

b) ako je predsjednik ili član uprave banke teže prekršio dužnosti člana uprave iz članka 67. ovoga Zakona;

c) ako je predsjednik ili član uprave banke prekršio dužnosti člana uprave iz članka 68. ovoga Zakona.

(4) Rješenje kojim je dana suglasnost za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave banke prestaje važiti ako:

a) osoba u roku od šest mjeseci od dana izdavanja suglasnosti nije imenovana ili nije stupila na dužnost člana uprave,

b) osobi istekne ugovor o radu u banci, i to na dan isteka ugovora.

(5) Smatrat će se da je predsjednik ili član uprave banke teže prekršio obveze iz članka 67. ovoga Zakona ako je zbog tog kršenja bila ugrožena likvidnost ili solventnost banke.

(6) Radi provođenja postupka iz st. (2) i (3) ovoga članka Agencija obavlja kontrolu u opsegu i na način koji omogućuje da se provjeri postoje li činjenice i okolnosti iz st. (2) i (3) ovoga članka.

(7) Ako Agencija ukine rješenje kojim je izdana suglasnost za imenovanje predsjednika ili člana uprave banke, nadzorni odbor banke dužan je odmah, a najkasnije pet dana od dana ukidanja rješenja, donijeti odluku o razrješenju predsjednika ili člana uprave banke i imenovati vršitelja dužnosti te pokrenuti proceduru za dobivanje suglasnosti za nove članove.

 

 

Članak 70.

 

 

(Dužnosti i odgovornosti članova nadzornog odbora i uprave)

 

 

(1) Članovi uprave i nadzornog odbora banke dužni su, u roku od mjesec dana od dana stupanja na dužnost, nadzornom odboru banke i Agenciji dostaviti pisanu izjavu koja sadrži podatke o:

a) svom cjelokupnom imovinskom stanju i članova uže obitelji s podacima o svakoj pojedinačnoj vrsti imovinskog prava čija tržišna vrijednost prelazi 20.000,00 KM,

b) pravnoj osobi u kojoj oni ili članovi njihove obitelji sudjeluju u organima upravljanja ili rukovođenja ili imaju kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi.

(2) Ako se podaci u izjavi o imovinskim stanju promijene, osobe koje su dale izjavu dužne su o toj promjeni obavijestiti nadzorni odbor i Agenciju u roku od mjesec dana od dana kada su saznali za promjenu.

(3) Podatke iz stavka (1) ovoga članka nadzorni odbor dostavlja skupštini banke najmanje jednom godišnje i Agenciji najkasnije do 31.3. tekuće godine za prethodnu.

(4) Članovi uprave i nadzornog odbora dužni su banci, pored podataka iz stavka (1) ovoga članka, prijaviti i svaki drugi izravan ili neizravan interes u pravnoj osobi s kojom je banka uspostavila ili namjerava uspostaviti poslovni odnos.

(5) Članovi nadzornog odbora i uprave banke dužni su postupati sukladno visokim profesionalnim i etičkim standardima upravljanja bankom, djelujući u interesu banke, te u najvećoj mogućoj mjeri spriječiti donošenje odluka zasnovanih na osobnim interesima ili u okolnostima koje mogu ili su već uzrokovale sukob interesa, te svojim postupanjem poticati adekvatnu organizacijsku kulturu, dajući prioritet profesionalnom, poštenom i savjesnom obavljanju aktivnosti na svim organizacijskim razinama, te jasno definiranim, transparentnim i dosljedno primijenjenim linijama odgovornosti i ovlaštenjima unutar organizacijske strukture banke.

(6) Nadzorni odbor i uprava banke su dužni u skladu sa zakonskim nadležnostima poduzimati pravodobne i adekvatne mjere radi sprječavanja nezakonitih ili neprimjerenih radnji i utjecaja koji su štetni ili nisu u najboljem interesu banke i njenih dioničara, deponenata, klijenata, regulatora, supervizora i drugih zainteresiranih strana i koje vrše osobe koje imaju značajan ili kontrolni udjel u toj banci.

(7) Ukoliko više nisu ispunjene pravne ili statutarne odredbe za normalno funkcioniranje nadzornog odbora i uprave banke sukladno odredbama ovoga Zakona, Agencija će poduzeti propisanu supervizorsku mjeru definirajući vremenski rok za promjenu sastava nadzornog odbora i uprave banke. Ukoliko se u okviru zadatog vremenskog roka ne otklone propusti, Agencija može oduzeti dozvolu za rad banci, u skladu s člankom 22. ovoga Zakona.

(8) Banka je dužna bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri radna dana, obavijestiti Agenciju o prestanku mandata člana uprave i nadzornog odbora te navesti razloge za prestanak mandata.

(9) Članovi nadzornog odbora i uprave banke dužni su se obučavati i stručno usavršavati u okviru programa banke.

(10) Banka odnosno odbor za imenovanje je dužna pri odabiru članova nadzornog odbora i uprave banke odrediti širok raspon kvalitete, kompetencija i strukture.

(11) Agencija može propisati da izjava iz stavka (1) ovoga članka sadrži i druge podatke.

 

 

Odjeljak E. Tajnik, prokura i udruga banaka

 

 

Članak 71.

 

 

(Tajnik)

 

 

Banka ima tajnika. Odgovornost, kvalifikacije, te postupak i nadležnost za imenovanje i razrješenje utvrđuju se statutom banke.  Visina novčane naknade, kao i druga pitanja uređuju se ugovorom.

 

 

Članak 72.

 

 

(Prokura)

 

 

(1) Uprava banke dužna je pri upisu prokuriste u sudski registar upisati i ograničenje prokure.

(2) Uvjeti koje treba ispunjavati osoba kojoj se daje prokura, vrsta i način davanja prokure, opseg ovlasti iz prokure, uključujući i ograničenja u poduzimanju određenih radnji od strane prokuriste, utvrđuju se statutom banke.

(3) Agencija će detaljnije propisati uvjete za izdavanje prokure.

 

 

Članak 73.

 

 

(Udruga banaka)

 

 

(1) Banke mogu osnovati neovisnu profesionalnu bankarsku udrugu radi unapređivanja vlastitog poslovanja i usklađivanja svoje djelatnosti sa zahtjevima tržišta, propisima, pravilima struke i međunarodnim standardima.   

(2) Ugovorom o osnivanju udruge banaka utvrđuju se naziv, djelatnost i sjedište udruge, zastupanje udruge i odgovornost u pravnom prometu, prestanak rada udruge i način upravlјanja udrugom, kao i druga pitanja značajna za osnivanje udruge banaka.   

(3) Udruga banaka dužna je dostaviti Agenciji svoj statut, a na zahtjev Agencije i sve druge akte.

 

 

POGLAVLJE VI. – POSLOVANJE BANKE

 

 

Odjeljak A. Poslovi i eksternalizacija poslovnih aktivnosti banaka

 

 

Članak 74.

 

 

(Pоslоvi kоје bаnkа mоžе оbаvlјаti)

 

 

(1) Banka može obavlјati slјedeće poslove:

a)    primanje i polaganje depozita ili drugih sredstava s obvezom vraćanja,

b)   davanje i uzimanje kredita i zajmova,

c)    izdavanje garancija i svih oblika jamstva,

d)   usluge unutarnjeg i međunarodnog platnog prometa i prijenosa novca, u skladu s posebnim propisima,

e)    kupovina i prodaja strane valute i plemenitih metala,

f)    izdavanje i upravlјanje sredstvima plaćanja (uključujući platne kartice, putne i bankarske čekove), 

g)   financijski leasing,   

h)   kupovina, prodaja i naplata potraživanja (faktoring, forfeting i drugo),

i)     udjel, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca za svoj ili tuđi račun,

j)     kupovina i prodaja vrijednosnih papira (brokersko-dilerski poslovi),

k)   upravlјanje portfelјom vrijednosnih papira i drugim vrijednostima,

l)     poslovi podrške tržištu vrijednosnih papira, poslovi agenta i preuzimanje emisije, u skladu s propisima koji uređuju tržište vrijednosnih papira, 

m)      poslovi investicijskog savjetovanja i skrbnički poslovi,

n)   usluge financijskog menadžmenta i savjetovanja,

o)   usluge prikuplјanja podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih osoba i fizičkih osoba koje samostalno obavlјaju registriranu poslovnu djelatnost,

p)   usluge iznajmljivanja sefova, 

r)     posredovanje u poslovima osiguranja, u skladu s propisima koji uređuju posredovanje u osiguranju,   

s)    druge poslove koji predstavljaju podršku konkretnim bankarskim poslovima.

(2) Banka je dužna svoje poslovanje obavljati u skladu sa zakonom, propisima Agencije, uvjetima i ograničenjima utvrđenim dozvolom, te odgovarajućim poslovnim i računovodstvenim načelima i standardima.

(3) Banka može obavljati poslove tehničke podrške iz okvira svoje infrastrukture za svoje supsidijare, uz prethodno pribavljenu suglasnost Agencije.Članak 75.

 

 

(Pojam eksternalizacije)

 

 

(1) Eksternalizacija je ugovorno povjeravanje obavljanja aktivnosti banke pružateljima usluga, koje bi inače banka sama obavljala.

(2) Agencija propisuje koje usluge ne mogu biti predmetom eksternalizacije.

 

 

Članak 76.

 

 

(Uvjeti za eksternalizaciju)

 

 

(1) Banka je dužna uspostaviti odgovarajući sustav upravljanja rizicima koji su povezani s eksternalizacijom.

(2) Banka smije eksternalizirati aktivnosti koje joj omogućuju obavljanje djelatnosti pružanja bankarskih i financijskih usluga, uklјučujući i aktivnosti kojima se podržava obavlјanje tih djelatnosti, uz uvjet da eksternalizacija ne narušava:

 a) obavlјanje redovnog poslovanja banke,

 b) efikasno upravlјanje rizicima banke,

 c) sustav unutarnjih kontrola banke i

 d) mogućnost obavlјanja nadzora od strane Agencije za eksternalizirane materijalno značajne aktivnosti.

(3) Ako banka namjerava eksternalizirati materijalno značajne aktivnosti, dužna je o tome obavijestiti Agenciju i dostaviti propisanu dokumentaciju.

(4) Agencija će u roku od 90 dana od dana prijema obavijesti i propisane dokumentacije utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za eksternalizaciju u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima i o rezultatima procjene obavijestiti banku.

(5) Ukoliko Agencija procijeni da banka u namjeravanoj i/ili postojećoj eksternalizaciji ne može na odgovarajući način upravljati rizicima koji su povezani s eksternalizacijom, može zahtijevati ispunjavanje dodatnih uvjeta ili zabraniti eksternalizaciju.

 

 

Članak 77.

 

 

(Zabrana eksternalizacije)

 

 

(1)     Banka ne smije eksternalizirati djelatnost pružanja bankarskih i financijskih usluga za koje je dobila dozvolu za rad od strane Agencije u skladu s ovim Zakonom.

(2)     Odgovornost banke prema trećim osobama ni u kojem slučaju se ne smije prenijeti na pružatelje usluga.

(3)     Banka ne smije eksternalizirati prava i obveze nadzornog odbora i uprave, kao ni kontrolne funkcije banke koje su definirane ovim Zakonom.

(4)      Iznimno od stavka (3) ovoga članka, banka smije eksternalizirati određene segmente funkcije unutarnje revizije uz suglasnost Agencije, pod uvjetima i na način koje propiše Agencija.

 

 

Članak 78.

 

 

(Propisi Agencije u vezi s eksternalizacijom)

 

 

Agencija će donijeti podzakonski propis kojim pobliže uređuje:

a) pojam materijalno značajnih aktivnosti,

b) iscrpne uvjete za eksternalizaciju i

c) sadržaj dokumentacije uz obavijest i rokove za dostavu obavijesti iz članka 76. stavak (3) ovoga Zakona.Odjeljak B.
Upravljanje rizicima

 

 

Članak 79.

 

 

(Sustav upravljanja rizicima u banci)

 

 

Banka je dužna, razmjerno vrsti, opsegu i složenosti poslova koje obavlja i rizicima svojstvenih modelu poslovanja, uspostaviti i provoditi efikasan i pouzdan sustav upravljanja rizicima koji obuhvaća:

a)    jasnu organizacijsku strukturu s dobro definiranim, preglednim i dosljednim linijama ovlaštenja i odgovornosti unutar banke, uspostavljenu na način da se izbjegne sukob interesa,

b)   efikasno  upravljanje svim rizicima kojima je izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju,

c)    odgovarajuće sustave unutarnjih kontrola koji uključuju i odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke,

d)   politike naknada koje su u skladu s odgovarajućim i efikasnim upravljanjem rizicima i koje upućuju na odgovarajuće i efikasno upravljanje rizicima;

e)    postupak interne procjene adekvatnosti kapitala banke i postupak interne procjene adekvatnosti likvidnosti banke i 

f)    plan oporavka.

 

 

Članak 80.

 

 

(Upravljanje rizicima)

 

 

(1)     Banka je dužna uspostaviti sveobuhvatno i efikasno upravljanje rizicima, odnosno da najmanje:

a)    definira strategiju, politike i procedure za upravljanje rizicima;

b)   uspostavi procese i postupke u upravljanju rizicima prema definiranoj strategiji, politikama i procedurama iz točke a) ovoga stavka, koja obuhvaća utvrđivanje i procjenu značajnih rizika, mjerenje rizika, mjere za ograničavanje i ublažavanje rizika, praćenje, analiziranje i kontrolu rizika, kao i odgovarajuće linije za kontinuirano izvještavanje nadzornog odbora i uprave;

c)    efikasno, pouzdano i pravovremeno izvještava o rizicima, s adekvatnom informatičkom podrškom koja osigurava sveobuhvatno, pravovremeno i pouzdano prikupljanje i obradu podataka potrebnih za mjerenje, praćenje i izvještavanje o izloženostima banke rizicima prema regulatornim zahtjevima i za interne potrebe banke u sustavu upravljanja rizicima;

d)   provodi stres testove – testove osjetljivosti banke na rizike (pojedinačno i integralno), korištenjem više scenarija, odnosno pretpostavki o promjenama eksternih i internih faktora koji mogu imati značajan utjecaj na rizike u poslovanju banke;

e)    sačini planove za nepredviđene, odnosno izvanredne situacije u poslovanju banke.

(2)     Banka je dužna svojim aktima jasno i precizno definirati ovlaštenja i odgovornosti u upravljanju rizicima za sve organizacijske razine, sve razine radnog procesa i odlučivanja u banci.

(3)     Prilikom uspostave i primjene sustava za upravljanje rizicima banka je dužna osigurati da preuzimanje rizika bude funkcionalno odvojeno od poslova identifikacije, mjerenja, praćenja, kontrole rizika, te u tom smislu ovisno o veličini i složenosti poslovanja u svojoj organizacijskoj strukturi definira organizacijske dijelove, odnosno zaposlenike koji će biti neposredno odgovorni za upravljanje rizicima na operativnoj razini.

(4)     Banka je dužna osigurati neovisnu procjenu funkcioniranja sustava za upravljanje rizicima od strane unutarnje i vanjske revizije.

(5)     Agencija će detaljnije propisati elemente sustava upravljanja rizicima, kao i internog postupka procjene adekvatnosti kapitala banke koji treba obuhvatiti sve rizike u poslovanju banke.

 

 

Članak 81.

 

 

(Vrste rizika u poslovanju banke)

 

 

(1)     Sustav upravljanja rizicima u banci mora biti uspostavljen na način da obuhvati sve rizike koje banka smatra značajnim i kojima je izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju i iste treba definirati u svojoj strategiji, politikama i procedurama za upravljanje rizicima, a minimalno sljedeće rizike:

a)    kreditni rizik;

b)   rizik likvidnosti;

c)    tržišne rizike (pozicijski rizik, valutni rizik, robni rizik i drugi tržišni rizici);

d)   operativni rizik;

e)    kamatni rizik u bankarskoj knjizi;

f)    rizik zemlje;

g)   rizik usklađenosti;

h)   koncentracijski rizik;

i)     rizik namirenja;

j)     strateški rizik,

k)   reputacijski rizik,

l)     ostali rizici.

(2)          Kreditni rizik je, u smislu ovoga Zakona, rizik gubitka zbog neispunjavanja dužnikove novčane obveze prema banci.

(3)          Rizik likvidnosti je rizik gubitka koji proizlazi iz postojeće ili očekivane nemogućnosti banke da podmiri svoje dospjele novčane obveze. Agencija može odlučiti o potrebi nalaganja posebnih zahtjeva za likvidnost kojima su obuhvaćeni likvidnosni rizici kojima je banka izložena ili bi mogla biti izložena, pri čemu će voditi računa o modelu poslovanja banke, sustavima, procesima i mehanizmima banke, nalazu supervizije koja je provedena u skladu s člankom 139. ovoga Zakona i sistemskom likvidnosnom riziku.

(4)          Tržišnim rizicima, u smislu ovoga Zakona, smatraju se pozicijski rizik, valutni rizik i robni rizik. Pozicijski rizik je rizik gubitka koji proizlazi iz promjene cijene financijskog instrumenta ili kod derivata, promjene cijene odnosne varijable. Valutni rizik je rizik gubitka koji proizlazi iz promjene tečaja valute i/ili promjene cijene zlata. Robni rizik je rizik gubitka koji proizlazi iz promjene cijene robe.

(5)          Operativni rizik je rizik gubitka zbog neadekvatnih ili neuspjelih internih procesa, ljudi i sustava ili vanjskih događaja, uključujući pravni rizik.

(6)          Kamatni rizik u bankarskoj knjizi je rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke po osnovi pozicija iz bankarske knjige uslijed promjene kamatnih stopa.

(7)          Rizik države je rizik koji se odnosi na državu porijekla osobe prema kojoj je banka izložena, odnosno rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na financijski rezultat ili kapital banke zbog nemogućnosti banke da naplati svoja potraživanja od ove osobe iz razloga koji su posljedica političkih, ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porijekla te osobe. Rizik zemlje obuhvaća političko-ekonomski rizik i rizik transfera.

(8)          Rizik usklađenosti je rizik od izricanja mogućih mjera i kazni te rizik od nastanka značajnoga financijskog gubitka koji banka može pretrpjeti zbog neusklađenosti s propisima, standardima i kodeksima te internim aktima.

(9)          Koncentracijski rizik je svaka pojedinačna, izravna ili neizravna, izloženost prema jednoj osobi, odnosno grupi povezanih osoba ili skup izloženosti koje povezuju zajednički činitelji rizika kao što su isti gospodarski sektor, odnosno zemljopisno područje, istovrsni proizvodi, odnosno primjena tehnika smanjenja kreditnog rizika, uključujući posebno rizike povezane s velikim indirektnim kreditnim izloženostima prema pojedinom davatelju kolaterala koji može dovesti do takvih gubitaka koji bi mogli ugroziti nastavak poslovanja banke ili materijalno značajne promjene njenog rizičnog profila.

(10)      Rizik namirenja predstavlјa mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat ili kapital banke zbog razlike u ugovorenoj cijeni namirenja za određeni dužnički, vlasnički, devizni ili robni instrument i njene sadašnje tržišne vrijednosti.

(11)      Strateški rizik je rizik gubitka do kojeg dolazi zbog nepostojanja dugoročne strategije razvoja banke, donošenja pogrešnih poslovnih odluka, neprilagođenosti promjenama u ekonomskom okruženju i sl.

(12)      Reputacijski rizik je rizik gubitka povjerenja u integritet banke do kojeg dolazi zbog nepovoljnog javnog mišljenja o poslovnoj praksi banke, koje proizilazi iz aktivnosti banke, poslovnih veza banke s pojedinačnim klijentima ili aktivnosti članova organa banke, neovisno o tome postoji li osnova za takvo javno mišljenje.

(13)      Banka je dužna donijeti i provoditi primjerene politike i procedure upravljanja rizicima kojima je izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju.

(14)      Agencija će propisati minimalne zahtjeve u pogledu upravljanja rizicima u banci, koji između ostalog, uključuju identifikaciju, mjerenje, praćenje i kontrolu rizika.

                                    

 

                                      Odjeljak C. Sustav unutarnjih kontrola

 

 

 Članak 82.

 

 

(Obuhvat sustava unutarnjih kontrola)

 

 

Banka je dužna uspostaviti i provoditi efikasan sustav unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja koji obuhvaća najmanje:

a) adekvatnu organizacijsku strukturu,

b) organizacijsku kulturu,

c) uspostavu kontrolnih funkcija banke,

d) adekvatne kontrolne aktivnosti i podjelu dužnosti,

e) adekvatne unutarnje kontrole integrirane u poslovne procese i aktivnosti banke i

f) adekvatne administrativne i računovodstvene postupke.

 

 

Članak 83.

 

 

(Kontrolne funkcije)

 

 

(1) Banka je dužna uspostaviti tri kontrolne funkcije:

a) funkciju upravljanja rizicima,

b) funkciju praćenja usklađenosti i

c) funkciju unutarnje revizije.

(2)   U skladu sa stavkom (1) ovoga članka nadzorni odbor banke dužan je donijeti akt za svaku od kontrolnih funkcija, te ih uspostaviti na način da budu neovisne, odnosno funkcionalno odvojene od poslovnih procesa i aktivnosti u kojima rizik nastaje, odnosno koje ove kontrolne funkcije prate, kontroliraju i ocjenjuju.

(3) Obavlјanje kontrolnih funkcija banka je dužna organizirati u sjedištu banke i implementirati sustav kontrolne funkcije u drugim organizacijskim dijelovima razmjerno svojoj veličini, internoj organizaciji, vrsti, opsegu i složenosti poslova koje obavlјa određena kontrolna funkcija.

(4)   Prilikom uspostave kontrolnih funkcija banka je dužna:

a)  primijeniti načelo proporcionalnosti, odnosno srazmjernosti s veličinom, vrstom i složenosti poslovanja banke i profilom rizika banke;

b)  pokriti sve značajne rizike kojima je ili kojima bi mogla biti izložena;

c)  izbjeći sukob interesa;

d) uspostaviti direktne linije izvještavanja prema nadzornom odboru banke;

e)  osigurati dovoljan broj zaposlenika u kontrolnim funkcijama, s odgovarajućim stručnim znanjima i iskustvom, kao i njihovo redovno stručno obrazovanje i osposobljavanje;

f)  imenovati osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija i o njihovom imenovanju obavijestiti Agenciju.

(5) Rukovodioci organizacijskih jedinica kontrolnih funkcija sastavlјaju tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o upravlјanju rizicima, praćenju usklađenosti poslovanja i unutarnjoj reviziji, koje dostavlјaju upravi, nadzornom odboru i odboru za reviziju i najmanje jednom godišnje sudjeluju na sjednicama tijela koje izvještavaju.  

(6) Izvješća iz stavka (5) ovoga članka, uz pribavlјeno izjašnjenje uprave i odbora za reviziju, usvaja nadzorni odbor banke.

(7)   Ukoliko neka od kontrolnih funkcija prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti utvrdi nezakonitosti u poslovanju ili kršenje strategije, politika i procedura u upravljanju rizicima zbog kojih može biti ugrožena stabilnost, sigurnost, solventnost ili likvidnosti banke, osoba zadužena za rad kontrolne funkcije dužna je odmah o tome obavijestiti upravu, nadzorni odbor banke i Agenciju.

(8)   Agencija će donijeti podzakonski propis kojim pobliže uređuje sadržaj internih akata za svaku kontrolnu funkciju, uvjete koje moraju ispunjavati osobe koje obavljaju poslove kontrolnih funkcija, te opseg i način obavljanja poslova svake funkcije iz stavka (1) ovoga članka te način na koji uprava banke preispituje primjerenost i djelotvornost kontrolnih funkcija u skladu s člankom 67. stavkom (2) ovoga Zakona.

 

 

Članak 84.

 

 

(Organizacijska struktura kontrolnih funkcija)

 

 

(1) Banka je dužna uspostaviti stalne i efikasne kontrolne funkcije s odgovarajućim ovlastima neovisne o poslovnim procesima i aktivnostima u kojima rizik nastaje, odnosno koje kontrolne funkcije prate i nadziru, razmjerno svojoj veličini te vrsti, opsegu i složenosti poslova u skladu sa svojim profilom rizičnosti.

(2) Pojedina kontrolna funkcija ne može biti organizirana u sklopu druge kontrolne funkcije.

(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, banka može obavljanje poslova funkcije praćenja usklađenosti organizirati unutar funkcije upravljanja rizicima ili neke funkcije podrške ako je to primjereno njezinoj veličini te vrsti, opsegu i složenosti poslova, s time da se poslovi te funkcije ne mogu organizirati unutar funkcije unutarnje revizije.

(4) Banka je dužna organizirati funkciju unutarnje revizije kao poseban organizacijski dio, funkcionalno i organizacijski neovisnu o aktivnostima koje revidira i o drugim organizacijskim dijelovima banke.

(5) Banka je dužna organizirati kontrolne funkcije na način da pokrije sve značajne rizike kojima jest ili kojima bi banka mogla biti izložena u svom poslovanju.

(6) Banka je dužna uspostaviti kontrolne funkcije na način da se izbjegne sukob interesa.

 

 

Članak 85.

 

 

(Osobe koje obavljaju poslove kontrolne funkcije)

 

 

(1) Banka je dužna, razmjerno svojoj veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova, za obavljanje poslova svake kontrolne funkcije osigurati dovoljan broj osoba koje moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo.

(2) Ako se obavljanje poslova pojedine kontrolne funkcije povjerava većem broju osoba, mora se imenovati osoba odgovorna za rad kontrolne funkcije kao cjeline.

(3) Banka je dužna bez odgode, a najkasnije u roku od osam radnih dana, obavijestiti Agenciju o imenovanju osoba odgovornih za rad svake kontrolne funkcije te o razlozima za zamjenu tih osoba.

(4) Banka je dužna osigurati redovno stručno obrazovanje i osposobljavanje osoba koje obavljaju poslove kontrolnih funkcija.

(5) Osobe koje se imenuju za obavljanje kontrolnih funkcija ne mogu biti osobe povezane s bankom, odnosno osobe kod kojih postoji druga osnova povezanosti zbog kojeg može postojati sukob interesa, odnosno dovedena u pitanje nezavisnost i objektivnost u obavljanju propisanih odgovornosti unutarnje revizije.

(6) U provođenju poslova za koje su odgovorne kontrolne funkcije, potrebno je osigurati zaposlenicima kontrolnih funkcija pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju, bez ograničenja.

 

                                                

Članak 86.

 

 

(Funkcija unutarnje revizije)

 

 

(1)     Banka je dužna organizirati unutarnju reviziju kao neovisnu funkciju u banci, koja je odgovorna za ocjenu:

a)    sustava za upravljanje rizicima u banci i ocjenu ključnih rizika u poslovanju banke kako bi se osiguralo da se ključni rizici na odgovarajući način identificiraju, mjere, odnosno procjenjuju, prate, analiziraju i kontroliraju, da se o njima adekvatno izvještava te da se poduzimaju odgovarajuće mjere za njihovo ograničavanje i ublažavanje;

b)   efikasnosti i pouzdanosti funkcije praćenja usklađenosti i funkcije kontrole rizika, kao i uspostavljenog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja banke;

c)    menadžment informacijskog sustava u banci;

d)   točnosti i pouzdanosti financijskih izvješća banke;

e)    adekvatnosti upravljanja imovinom banke;

f)    primjene politike naknada u banci;

g)   usklađenosti novih proizvoda i postupaka s važećim propisima, internim aktima, standardima i kodeksima, kao i utjecaja novih proizvoda/postupaka/tržišta na izloženost rizicima;

h)   strategija, politika i postupaka ocjenjivanja potrebnog internog kapitala banke srazmjerno njenom profilu rizičnosti i dr.

(2)     Funkcioniranje unutarnje revizije u banci se organizira na način kojim se osigurava neovisnost, kompetentnost, objektivnost i nepristranost u obavljanju poslova za koje je odgovorna, trajnost i efikasnost obavljanja funkcije unutarnje revizije, adekvatnost i pravovremenost izvješćivanja o nalazima i preporukama unutarnje revizije.

(3)     Uprava i nadzorni odbor banke dužni su osigurati pravovremeno i efikasno poduzimanje korektivnih mjera po preporukama unutarnje revizije, s ciljem otklanjanja uočenih nepravilnosti i slabosti konstatiranih u izvješćima unutarnje revizije.

(4)     Banka mora imati najmanje jednog zaposlenog u organizacijskoj jedinici unutarnje revizije koji ima zvanje i certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora.

(5)     Zaposleni u organizacijskoj jedinici unutarnje revizije ne mogu obavlјati rukovodeće ni druge poslove iz djelatnosti banke, osim poslova koji se odnose na obavlјanje unutarnje revizije, niti mogu sudjelovati u pripremi i izradi akata i druge dokumentacije koji mogu biti predmet unutarnje revizije.

(6)      Zaposleni u organizacijskoj jedinici unutarnje revizije imaju pravo uvida u poslovne knjige, financijska izvješća i svu dokumentaciju banke i njenih podređenih društava, kao i članova iste bankarske grupe, te da obavljaju nadzor nad poslovanjem banke i sudjeluju na sjednicama nadzornog odbora.

 

 

Članak 87.

 

 

(Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja)

 

 

(1) Banka je dužna funkciju praćenja usklađenosti poslovanja uspostaviti i razvijati na način koji osigurava:

a) praćenje usklađenosti poslovanja banke s ovim Zakonom, propisima Agencije i drugim propisima i standardima opreznog bankarskog poslovanja, procedurama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, kao i drugim aktima kojima se uređuje poslovanje banke,

b) identificiranje propusta i procjenu rizika kao poslјedice neusklađenosti poslovanja banke sa zakonom i drugim propisima, posebno rizika od provedbe nadzornih mjera i sankcija Agencije i drugih nadležnih organa, financijskih gubitaka, kao i reputacijski rizik,

c) savjetovanje uprave i drugih odgovornih osoba o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uklјučujući i informacije o aktualnostima iz tih područja,

d) procjenu efekata koje će na poslovanje banke imati izmjena relevantnih propisa.

(2) Organizacijska jedinica zadužena za praćenje usklađenosti poslovanja banke dužna je izraditi program praćenja usklađenosti poslovanja banke, koji posebno sadrži metodologiju rada te organizacijske jedinice, planirane aktivnosti, način i rokove izrade izvješća, način provjere usklađenosti, kao i plan obuke zaposlenih.

 

 

Članak 88.

 

 

(Funkcija upravljanja rizicima)

 

 

Banka je dužna u okviru funkcije upravljanja rizicima osigurati obavlјanje najmanje sljedećih poslova:

a)    analizu rizika koja uklјučuje utvrđivanje, mjerenje odnosno procjenjivanje rizika kojima je banka izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju,

b)   kontinuirano praćenje svih značajnijih rizika kojima je banka izložena,

c)    provođenje testiranja otpornosti na stres,

d)   provjeru primjene i efikasnosti metoda i postupaka za upravlјanje rizicima kojima je banka izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju, uklјučujući rizike iz makroekonomskog okruženja,

e)    ispitivanje i ocjenu adekvatnosti i efikasnosti unutarnjih kontrola u procesu upravlјanja rizicima, te ocjenu adekvatnosti metodologije za upravlјanje rizicima,

f)    sudjelovanje u izradi i preispitivanju strategija i politika za upravlјanje rizicima, metoda i postupaka za upravlјanje rizicima, te davanje prijedloga i preporuka za efikasno upravlјanje rizicima,

g)   analizu, praćenje i izvještavanje o adekvatnosti internog kapitala banke, te provjeru strategija i postupaka ocjenjivanja potrebnog internog kapitala,

h)   analizu rizika prisutnih kod novih proizvoda ili novih tržišta, i

i)     provođenje ostalih provjera potrebnih za adekvatnu kontrolu rizika.

 

 

Odjeljak D. Izloženosti banke

 

 

Članak 89.

 

 

(Velika izloženost)

 

 

(1)     Izloženost banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba smatra se velikom izloženošću ako je njena vrijednost jednaka ili prelazi 10% priznatog kapitala.

(2)     Banka je dužna usvojiti politike i procedure za utvrđivanje i praćenje pojedinačnih izloženosti i ukupne izloženosti, kao i izloženosti prema osobama povezanim s bankom, odnosno vodi evidenciju i o istim prati i izvještava u skladu s podzakonskim aktima Agencije.

 

 

                                                          Članak 90.

 

 

(Najveća dopuštena izloženost)

 

 

(1)     Izloženost banke prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba nakon primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika ne smije prelaziti 25% priznatog kapitala banke.

(2)     Najveći dopušteni iznos kredita koji nije osiguran kolateralom sukladno propisima Agencije prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba ne smije biti veći od 5% priznatog kapitala banke.

(3) Banka može u iznimnom slučaju prekoračiti ograničenja iz stavka (1) ovoga članka za izloženosti u knjizi trgovanja ako su ispunjeni slјedeći uvjeti:

a)  izloženost prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba za izloženosti iz bankarske knjige ne prelazi ograničenje iz stavka (1) ovoga članka, tako da prekoračenje u potpunosti proizlazi iz knjige trgovanja,

b) banka je dužna ispuniti dodatni kapitalni zahtjev u vezi s prekoračenjem ograničenja izloženosti od 25% priznatog kapitala banke u knjizi trgovanja,

c) ako je od prekoračenja iz knjige trgovanja prošlo 10 ili manje dana, izloženost u knjizi trgovanja prema toj osobi ili toj grupi povezanih osoba ne smije prelaziti 500% priznatog kapitala banke,

d) sva prekoračenja ograničenja od 25% priznatog kapitala iz knjige trgovanja koja traju duže od 10 dana zajedno ne prelaze 600% priznatog kapitala banke.

(4) U svakom od slučajeva prekoračenja ograničenja, banka bez odgađanja obavještava Agenciju o iznosu prekoračenja, nazivu osobe na koju se prekoračenje odnosi, odnosno grupi povezanih osoba na koje se prekoračenje odnosi.

(5) Banka je dužna uz obavijest priložiti opis mjera koje će provesti radi usklađivanja sa zahtjevima za ograničenja iz ovoga članka i navesti rok u kojem će te mjere biti provedene.

(6) Agencija daje rješenje banci za usklađivanje s ograničenjem, odnosno rok za usklađivanje.

(7) Agencija propisuje bliže uvjete i način izračuna velike izloženosti kao i zbroj svih najvećih dozvoljenih izloženosti banke.

 

 

Članak 91.

 

 

(Prethodna suglasnost nadzornog odbora)

 

 

Za zaključivanje pojedinačnoga pravnog posla na temelju kojeg bi ukupna izloženost banke mogla rezultirati velikom izloženošću banke i za svako naredno povećanje izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba potrebna je prethodna suglasnost nadzornog odbora banke.

 

 

Članak 92.

 

 

(Izloženost banke prema grupi)

 

 

Na ukupnu izloženost banke prema njoj nadređenom društvu, njoj podređenim društvima i s njima povezanim osobama primjenjuju se ograničenja propisana člankom 90. st. (1) i (2) ovoga Zakona.

 

                                                          

Člаnak 93.

 

 

(Pravni poslovi s osobom u posebnom odnosu s bankom)

 

 

(1) Bаnkа u svоm pоslоvаnju nе mоžе osobi u posebnom odnosu s bаnkоm оdоbriti uvjete kојi su pоvоlјniјi оd uvjeta оdоbrеnih drugim osobamа kоја nisu u posebnom odnosu s tоm bаnkоm, оdnоsnо nisu zаpоslеnа u tој bаnci.

(2) Prаvni pоslоvi bаnkе s osobom u posebnom odnosu s bankom оbuhvаćајu pоslоvе kоје bаnkа zаklјuči s оvom osobom i osobom kојa је pоvеzаna s osobom u posebnom odnosu s bаnkom.

(3) Agencija će utvrditi iznos iznad kojeg bаnkа mоžе zаklјučiti prаvni pоsао s osobom u posebnom odnosu s bankom samo isključivo nаkоn dоbivаnjа pisanоg оdоbrеnjа nadzornog odbora bаnkе.

(4) Оdоbrеnjе iz stаvkа (3) оvоga člаnkа niје оbvеznо u slučајu:

a) pоlаgаnjа dеpоzitа osoba u posebnom odnosu s bаnkоm;

b) dаvаnjа krеditа osiguranog vеzаnim dеpоzitоm osobe u posebnom odnosu s bаnkоm;

c) dаvаnjа krеditа osiguranog dužničkim vrijednosnim papirima Federacije, оdnоsnо dužničkim vrijednosnim papirima osobe čiјi rејting, prеmа оcjеni priznаtih mеđunаrоdnih rејting аgеnciја, niје ispоd "А".

(5) Člаn nadzornog odbora bаnkе i član uprave nе smijе sudjelovati u rаzmаtrаnju ili оdоbrаvаnju bilо kоjeg prаvnоg pоslа izmеđu njеgа i bаnkе, izmеđu bаnkе i bilо kоg člаnа njеgоvе obitelji i izmеđu bаnkе i prаvne osobe u kоmе оn ili bilо kојi člаn njеgоvе obitelji sudjeluje u uprаvlјаnju ili rukоvоđеnju, ili u kоmе imа znаtan ili kоntrоlni udjel.

(6) Prаvnе rаdnjе u kоrist osoba u posebnom odnosu s bankom i osoba koje su povezane s osobom u posebnom odnosu s bankom, mоžе poduzimаti nаkоn dоbivаnjа pisanоg оdоbrеnjа nadzornоg оdbоrа bаnkе.

(7) Zabranjeno je da bаnkа оdоbrаvа krеditе svојim dioničarima prijе istеkа rоkа оd јеdnе gоdinе оd dаnа kаdа је pоčеlа pоslovati.

(8) Prаvni pоsао kојi bаnkа zаklјuči suprоtnо uvjetima prоpisаnim st. (1) dо (7) оvоga članka ništаvan је.

(9) Agencija propisuje bliže uvjete i ograničenja u obavlјanju poslova s osobama u posebnom odnosu s bankom.

 

 

Članak 94.

 

 

(Ulaganja banke)

 

 

(1) Banka ne može, izravno ili neizravno, bez prethodnog pisanog odobrenja Agencije imati:

a)        značajan vlasnički interes u pravnoj osobi ili neizravno u supsidijarnoj osobi te pravne osobe koji prelazi iznos od 5% regulatornog kapitala banke ili

b)        ukupnu neto vrijednost svih vlasničkih udjela banke u drugim pravnim osobama i u supsidijarnim osobama tih pravnih osoba iznad 20% regulatornog kapitala banke.

(2) Kriteriji za odlučivanje o izdavanju odobrenja Agencije iz stavka (1) ovoga članka su:

a) nema izlaganja nepotrebnim rizicima;

b) nema onemogućavanja efikasne supervizije, provođenja supervizorskih mjera ili restrukturiranja banke;

c) odgovarajući financijski, upravljački i organizacijski resursi kako bi se obavila transakcija i

d) sposobnost za upravljanje rizicima nebankarskih poslova.

(3) Kod odlučivanja o izdavanju odobrenja iz stavka (1) ovoga članka za prekogranična ulaganja banke Agencija će osim kriterija iz stavka (2) ovoga članka uzeti u obzir i sljedeće kriterije:

a) odgovarajući tok informacija potreban za konsolidiranu superviziju;

b) efikasnost supervizije u zemlji domaćinu i

c) sposobnost za obavljanje supervizije na konsolidiranoj osnovi. 

(4) Banka ne može, izravno ili neizravno, imati vlasnički udjel u jednoj pravnoj osobi koji prelazi 15% njenog regulatornog kapitala, a vlasnički udjel u nefinancijskoj osobi ne može preći 10% njenog regulatornog kapitala, niti vlasnički udjel može preći 49% vlasništva nefinancijske pravne osobe.

(5) Ukupan udjel banke u osobama koje nisu osobe u financijskom sektoru ne može biti veći od 25% priznatog kapitala banke, a ukupan udjel banke u osobama u financijskom sektoru ne može preći 50% njenog priznatog kapitala.

(6) Ukupno ulaganje banke u osnovna sredstva ne može biti veće od 40% iznosa priznatog kapitala banke.  

(7) Krediti banke pravnim osobama u kojima banka ima investicije smatrat će se ulaganjima u smislu ograničenja u ovom članku.

(8) Ulaganjima iz st. (4), (5) i (6) ovoga članka ne smatraju se ulaganja koja je banka stekla, u prve tri godine nakon stjecanja, u zamjenu za svoja potraživanja u postupku financijskog restrukturiranja, u stečajnom i izvršnom postupku, te primjenom instrumenata osiguranja potraživanja, sukladno propisu o ovršnom postupku.

 

 

Članak 95.

 

 

(Dopušteno prekoračenje ulaganja)

 

 

(1) Banka može prekoračiti ograničenja iz članka 94. st. (4) i (5) ovoga Zakona ako je iznos ulaganja koji prekoračuje ograničenje u potpunosti pokriven regulatornim kapitalom. Ako je banka istovremeno prekoračila ograničenje iz članka 94. st. (4) i (5) ovoga Zakona, regulatornim kapitalom treba pokriti veći iznos.

(2) Agencija će detaljnjije propisati odbitne stavke u izračunu adekvatnosti kapitala.

 

 

Odjeljak E.  Kupoprodaja plasmana banke

 

 

Članak 96.

 

 

(Kupoprodaja plasmana banke)

 

 

(1) Kupoprodaja plasmana se regulira ugovorom kojim se prenosi plasman (potraživanje po osnovi kredita, kamata, zajmova, ulaganja koja se drže do dospijeća, osim ulaganja u dužničke vrijednosne papire i sl.) ili se prenose rizici i koristi s osnova plasmana s banke prodavatelja na društvo koje se bavi kupoprodajom plasmana (u daljnjem tekstu: kupac) te čija će posljedica biti prestanak priznavanja plasmana u bilanci banke sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Banka može zaklјučiti ugovor o kupoprodaji plasmana nakon što je dobila suglasnost Agencije da su ispunjeni opći uvjeti kupoprodaje plasmana, kao i posebni uvjeti za kupoprodaju materijalno značajnog iznosa plasmana, propisani ovim Zakonom i propisima Agencije.

(3) Banka plasmane po osnovi kredita i druge usluge odobrene korisniku financijskih usluga može ustupiti isklјučivo drugim bankama ili financijskim organizacijama koje imaju dozvolu Agencije.

(4) Agencija će detaljnije propisati:

a) definiciju i obuhvat plasmana;

b) financiranje kupoprodaje plasmana;

c) opće i posebne uvjete za kupoprodaju tih plasmana;

d) materijalno značajan iznos plasmana;

e) dokumentaciju koju banka dostavlja Agenciji za potrebe ispunjavanja propisanih uvjeta i

f) druga potrebna pitanja za plasmane koji su predmet kupoprodaje.Članak 97.

 

 

(Obveze banke prodavatelja prije donošenja odluke o kupoprodaji plasmana)

 

 

(1) Banka prodavatelj dužna je prije donošenja odluke o zaklјučivanju ugovora o kupoprodaji plasmana osigurati da neovisni procjenjivač izvrši procjenu vrijednosti potraživanja, kao i izvršiti procjenu vrijednosti efekata prodaje plasmana na financijski rezultat banke, kontinuitet poslovanja, reputaciju, izloženost rizicima, solventnost, likvidnost, te na zaštitu korisnika financijskih usluga, ako su predmet prodaje plasmani odobreni korisnicima financijskih usluga.

(2) Banka prodavatelj je dužna prije donošenja odluke o zaklјučivanju ugovora o prodaji plasmana izvršiti procjenu kupca s aspekta njegove financijske, kadrovske i tehničke sposobnosti za preuzimanje predmeta kupoprodaje.

(3) Bliže kriterije za procjenu iz stavka (2) ovog članka propisat će Agencija.

 

 

Članak 98.

 

 

(Opći uvjeti prodaje plasmana)

 

 

(1) Banka prodavatelj može zaklјučiti ugovor o prodaji plasmana ako su ispunjeni slјedeći uvjeti:

a) kupoprodaja plasmana ima ekonomsku opravdanost,

b) banka prodavatelj je sačinila procjenu efekata prodaje plasmana,

c) financiranje prodaje, upravljanje i naplata plasmana vrši se u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskim propisom Agencije,

d) cilј prodaje nije ostvarivanje prihoda koji inače ne bi bili ostvarivi za banku prodavaoca. 

(2) Banka prodavatelj može zaklјučiti ugovor o prodaji plasmana s kupcem iz bankarske grupe, ako:

a) cilј prodaje plasmana nije izbjegavanje ispunjavanja kapitalnih zahtjeva, ostalih bonitetnih kao i drugih zahtjeva propisanih ovim Zakonom i podzakonskim aktima  donesenima na temelju njega,

b) cilј prodaje nije ostvarivanje prihoda koji inače ne bi bili ostvarivi za banku prodavaoca na pojedinačnoj ili konsolidiranoj osnovi za bankarsku grupu.

(3) Banka prodavatelj mora osigurati da su plasmani ili rizici i koristi po osnovi plasmana trajno preneseni na kupca.

(4) Banka prodavatelj ne preuzima, neposredno ili posredno, odgovornost za kvalitetu prodanih plasmana, uklјučujući njihovu naplativost i kreditni rejting dužnika, na temelju kojeg je utvrđena ugovorena prodajna cijena.

(5) U slučaju nastupanja razloga za raskid ugovora o prodaji plasmana, banka prodavalac i kupac ne mogu ugovoriti povrat plasmana, ali imaju pravo na naknadu štete zbog raskida ugovora.

 

 

Članak 99.

 

 

(Posebni uvjeti za kupoprodaju materijalno značajnog iznosa plasmana)

 

 

(1) Banka prodavatelj može zaklјučiti ugovor o kupoprodaji materijalno značajnog iznosa plasmana ako su pored općih uvjeta kupoprodaje plasmana ispunjeni i slјedeći posebni uvjeti:

 a)   osiguran trajni prijenos plasmana ili rizika i koristi po osnovi plasmana,

 b)   banka prodavatelj ne preuzima, neposredno ili posredno, odgovornost za       kvalitetu prodanih plasmana, uklјučujući njihovu naplativost i kreditnu     sposobnost dužnika, na temelju kojeg je utvrđena ugovorena prodajna cijena i

 c) upravlјanje i naplata prodanih plasmana obavlјa se sukladno propisima             Agencije.

(2) Banka prodavatelj je dužna najkasnije u roku od 60 dana prije zaklјučivanja ugovora o kupoprodaji materijalno značajnog iznosa plasmana u pisanoj formi zatražiti suglasnost Agencije o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta kupoprodaje i dostaviti propisanu dokumentaciju.

 

 

Članak 100.

 

 

(Financiranje prodaje plasmana)

 

 

(1) Banka prodavatelj je dužna ugovoriti da će kupac svoju obvezu isplate ugovorene cijene ispuniti uplatom u cijelosti na račun banke prodavatelja odmah nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji plasmana, a najkasnije u roku od 60 dana.

(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, u izvanrednim slučajevima Agencija može na zahtjev banke prodavatelja dopustiti i druge načine i rokove podmirivanja ugovorene cijene.

(3) Banka prodavatelj ne smije neposredno ili posredno financirati prodaju svojih plasmana ili rizika i koristi po osnovi plasmana.

 

 

Članak 101.

 

 

(Zaštita korisnika financijskih usluga kod kupoprodaje plasmana banke)

 

 

(1) Pri sklapanju ugovora o kupoprodaji plasmana koji se odnose na plasmane odobrene korisnicima financijskih usluga iz propisa o zaštiti korisnika financijskih usluga, banka prodavatelj je dužna osigurati da ti korisnici financijskih usluga ne dođu u nepovoljniji položaj na osnovi zaštite korisnika financijskih usluga u odnosu na položaj koji su kao dužnici imali prema banci prodavatelju.  

(2) Odredbe članka 96. stavka (2) ovoga Zakona i stavka (1) ovoga članka ne odnose se na ugovore koji se sklapaju u sklopu mjera za oporavak i restrukturiranje banaka.

 

 

Odjeljak F. Bankarska tajna

 

 

Članak 102.


(Pojam bankarske tajne)

 

(1)     Bankarskom tajnom smatra se podatak, činjenica ili saznanje do kojih su došli dioničari, članovi organa banke i zaposleni u banci obavlјajući poslove i izvršavajući dužnosti iz svoje nadležnosti, kao i osobe društva koje obavljaju reviziju banke i druge osobe koje zbog prirode posla koji obavlјaju imaju pristup tim podacima, a čije bi otkrivanje neovlaštenoj osobi nanijelo ili moglo nanijeti štetne poslјedice za banku i njene klijente.

(2)     Bankarskom tajnom iz stavka (1) ovoga članka smatraju se naročito:

a)        podaci koji su poznati banci, a odnose se na osobne podatke, financijsko stanje i transakcije, kao i na vlasništvo ili poslovne veze fizičkih i pravnih osoba klijenata te ili druge banke,

b)        podaci o stanju i prometu na pojedinačnim računima fizičkih i pravnih osoba otvorenih u banci. 

(3)     Bankarskom tajnom ne smatraju se:

a)        javni podaci i podaci koji su zainteresiranim osobama s opravdanim interesom dostupni iz drugih izvora,

b)        zbirni podaci na temelju kojih nije moguće utvrditi osobne ili poslovne podatke o pojedinačnim osobama na koje se ti podaci odnose,

c)        podaci o dioničarima banke, visini njihovog udjela u dioničarskom kapitalu banke, kao i podaci o drugim osobama bez obzira na to jesu li oni klijenti banke i

d)       javni podaci iz jedinstvenog registra računa. 

(4)     Bankarska tajna predstavlјa poslovnu tajnu. 

(5)     Na sve organizacijske dijelove banaka sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu osnovane u Federaciji shodno se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje uređuju bankarsku tajnu.

 

 

Članak 103. 

 

 

(Obveza čuvanja bankarske tajne)

 

 

(1) Osobe koje u obavlјanju poslova i vršenju dužnosti iz svog djelokruga imaju pristup podacima iz članka 102. stavak (2) ovoga Zakona dužne su te podatke čuvati, u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju njega i drugim propisima kojima se uređuje čuvanje bankarske i poslovne tajne i ne smiju ih upotreblјavati za svoju osobnu korist niti ih mogu priopćavati trećim osobama.

(2)    Osobe iz stavka (1) ovoga članka dužne su čuvati bankarsku tajnu i nakon prestanka radnog odnosa u banci, prestanka njihovog angažiranja u banci, odnosno prestanka statusa na temelju kojeg su ostvarili pristup tim podacima.
(3)   Banka je dužna donijeti interni akt kojim određuje podatke koji se smatraju bankarskom tajnom i način pristupanja, korištenja, razmjene, čuvanja i zaštite tih podataka, kao i postupak prestanka tajnosti podataka. 

Članak 104.

 

 

(Iznimke od čuvanja bankarske tajne)

 

 

(1)     Obveza čuvanja bankarske tajne ne postoji ako se podaci priopćavaju:

a)        trećoj osobi uz pisanu suglasnost klijenta na koga se podatak odnosi,

b)        radi ostvarenja interesa banke prilikom prodaje plasmana klijenata,

c)        nadležnom sudu, tužiteljstvu ili osobama koje rade po njihovim nalozima, na temelju odluke ili zahtjeva nadležnog suda, odnosno tužiteljstva, ukoliko su takvi podaci potrebni za postupke koje provode u okviru svojih nadležnosti, a u skladu s propisima koji uređuju njihov rad,

d)       sudu ili upravnom organu u vezi sa izvršenjem ili stečajnom upravniku u vezi sa stečajem na imovini klijenta banke, 

e)        Agenciji i drugim nadležnim regulatornim organima radi obavlјanja poslova iz njihove nadležnosti,

f)         Ombudsmanu za bankovni sustav, ako interesi ili obveze banke ili korisnika bankarskih usluga zahtijevaju priopćavanje tajnih podataka u postupku rješavanja pravnih nesuglasica između banke i korisnika bankarskih usluga ili drugom postupku arbitraže ili mirenja, 

g)        na pisani zahtjev poreznih organa, inspekcijskih i drugih kontrolnih organa u skladu s propisima koji uređuju njihov rad,   

h)        Agenciji za osiguranje depozita, u skladu s propisima o osiguranju depozita u bankama,

i)          društvima za osiguranje u postupku osiguranja potraživanja banke, a koji se odnose na ta potraživanja,

j)          pri zaklјučivanju pravnih poslova čiji je rezultat osiguranje potraživanja banke, uključujući i kreditne izvedene instrumente, bankarsko jamstvo i drugi slični poslovi,

k)        ako banka koja pruža usluge čuvanja i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata dostavi banci koja je izdavatelj nematerijaliziranih vrijednosnih papira na njen zahtjev podatke o imateljima tih vrijednosnih papira,

l)          na temelju pisanog zahtjeva centra za socijalni rad radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti,

m)      na temelju pisanog zahtjeva osobe koja je pogrešno uplatila novčana sredstva na račun klijenta banke, i to samo podaci koji su potrebni u svrhu pokretanja sudskog postupka radi povrata pogrešno uplaćenih novčanih sredstava,    

n)        nadležnom organu za restrukturiranje, likvidaciju odnosno stečaj banke, ako su tajni podaci neophodni za rješavanje potraživanja vjerovnika, te ostalih zahtjeva koji se odnose na postupak restrukturiranja, likvidacije odnosno stečaja banke, osim onih podataka koji se odnose na druge subjekte koji su uklјučeni i imaju pravni interes u tim postupcima, 
o) Centralnoj banci, odnosno drugom nadležnom organu sukladno propisima kojima se uređuje nadzor platnih sustava, odnosno platni promet, u okvirima njihove nadležnosti,
p) stranom nadležnom regulatornom organu ovlaštenom da daje i oduzima dozvole za rad osobama u financijskom sektoru ili vrši kontrolu i nadzor ovih osoba, samo za potrebe provođenja kontrole i nadzora iz njihove nadležnosti, što važi i u izvanrednim situacijama, pod uvjetima predviđenim sporazumom o suradnji zaklјučenim između tog organa i Agencije,
r) ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove i organu nadležnom za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije u skladu s propisima,
s) nadležnim organima u skladu s propisima koji uređuju oblast sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti,
t) osobi osnovanoj radi prikuplјanja podataka o iznosu, vrsti i ažurnosti ispunjavanja obveza fizičkih i pravnih osoba koje koriste bankarske usluge i razmjene ovih podataka između banaka i između banaka i osoba u financijskom sektoru (kreditni biro), sukladno posebnom zakonu, odnosno pod uvjetima predviđenim sporazumom o suradnji zaklјučenim između banaka i te osobe,
u) u okviru bankarske grupe radi upravlјanja rizicima,   
v) sudužniku, založnom dužniku, jamcu ili drugom sudioniku kreditnog odnosa, i to samo podatke o tom kreditnom odnosu,
z) pružateljima usluga eksternalizacije, kada je priopćavanje podataka neophodno za provođenje aktivnosti banke koje su predmet eksternalizacije,
aa) stranim organima i drugim tijelima, ako je to predviđeno međunarodnim sporazumima,
bb) drugim organima koja vrše javnopravna ovlaštenja, u skladu s posebnim zakonom,
cc) društvu za reviziju u svrhu obavljanja revizije izvješća banke, i
dd) na temelju drugih zakona.
(2) Banka je dužna za klijenta koji je zaklјučio ugovor o pružanju bankarskih usluga osigurati njegovu pisanu suglasnost iz stavka (1) točka a) ovoga članka u posebnom dokumentu.   
(3) Kada se razmjena podataka obavlјa na temelju pisane suglasnosti klijenta iz stavka (1) točke a) ovog članka ili se podaci dostavlјaju u skladu sa stavkom (1) točkom t) ovoga članka, banka je dužna ispuniti slјedeće uvjete:

a) osigura da su podaci koji se dostavlјaju točni, potpuni i ažurirani,

b) klijentu na njegov zahtjev omogući uvid u njegove podatke koje banka dostavlјa,

c) osigura da se na taj način ne razmjenjuju podaci u većem opsegu nego što je potrebno za namjenu za koju se razmjenjuju i

d) čuva primlјene podatke do roka koji je potreban za svrhu u koju se podaci dostavlјaju.  

(4) Agencija propisuje bliže uvjete iz stavka (3) ovoga članka. 

 

 

Članak 105.

 

 

(Postupanje s tajnim podacima)

 

 

Osobe iz članka 104. stavka (1) ovoga Zakona mogu podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu koristiti isklјučivo u svrhu za koju su pribavlјeni i ne mogu ih priopćavati trećim osobama, niti tim osobama omogućiti da saznaju i koriste ove podatke, osim u slučajevima predviđenim ovim Zakonom.

 

 

Odjeljak G. Ostale obveze banke

 

 

Članak 106.

 

 

(Obvezna rezerva banaka)

 

 

Banka je dužna da drži i održava sredstva obvezne rezerve u skladu sa propisima koje donosi Centralna banka.

 

 

Članak 107.  

 

 

(Čuvanje dokumentacije)

 

 

(1) Banka i organizacioni dijelovi banaka sa sjedištem u RS i Brčko Distriktu osnovani u Federaciji dužni su da čuvaju dokumentaciju, podatke i evidencije o poslovima koje obavlјaju u materijalnom ili elektroničkom obliku, sukladno propisima koji uređuju arhivsku djelatnost, sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, računovodstvo i reviziju, drugim zakonima, kao i propisima Agencije.   

(2) Banke su dužne da čuvaju naloge za plaćanje i drugu dokumentaciju o otvorenim računima i izvršenim platnim transakcijama najmanje 10 godina od dana otvaranja računa i dana izvršenja platne transakcije.

 

 

Članak 108.

 

 

(Zaštita korisnika bankarskih usluga)

 

 

Zaštita prava i interesa korisnika bankarskih usluga provodi se u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

 

 

Članak 109.

 

 

(Neaktivni računi)

 

 

(1) Banka je dužna propisati procedure za postupanje s neaktivnim računima i osigurati čuvanje dokumentacije.

(2) O procedurama iz stavka (1) ovoga članka, banka je dužna upoznati vlasnika računa.

 

 

Članak 110.

 

 

(Sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti)

 

 

(1) Banka ne smije stjecati, vršiti konverzije ili transfere, niti posredovati prilikom stjecanja, konverzije ili transfera novca ili druge imovine za koju zna ili bi mogla osnovano pretpostaviti da je stečena činjenjem kaznenog djela.

(2) Banka se ne smije upustiti u transakciju za koju zna ili za koju može osnovano pretpostaviti da je namijenjena pranju novca u skladu sa propisom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

(3) Banka ne smije vršiti konverzije ili transfere, niti posredovati prilikom stjecanja, konverzije ili transfera novca ili druge imovine za koju zna ili bi mogla osnovano pretpostaviti da bi se mogle koristiti za financiranje terorističkih aktivnosti u
skladu sa propisom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti,
propisima kojima se uređuje uvođenje i primjena određenih privremenih mjera radi efikasne provedbe međunarodnih restriktivnih mjera i Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN.

(4) Zabranjeno je da banka vrši konverzije ili transfere, kao i posreduje prilikom stjecanja, konverzije ili transfera novca ili druge imovine, za koju se zna ili bi se moglo osnovano pretpostaviti da bi ih mogli koristiti pojedinci ili pravne osobe ili organi koji opstruiraju ili prijete opstrukcijom ili predstavlјaju značajan rizik od aktivne opstrukcije provedbe mirovnog procesa, sukladno propisima kojima se uređuje uvođenje i primjena određenih privremenih mjera radi efikasne provedbe međunarodnih restriktivnih mjera.

(5) Banka je dužna uspostaviti unutarnju kontrolu i unutarnju reviziju, kao i politike i procedure u cilju otkrivanja i sprječavanja transakcija koje uključuju kriminalne aktivnosti i pranje novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

(6) Banka je dužna izraditi procjenu rizika kojom utvrđuje stupanj rizičnosti grupa klijenata ili pojedinog klijenta, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda u vezi s mogućnošću zloupotrebe u svrhu pranja novca ili financiranja terorističkih aktivnosti, sukladno propisima iz ove oblasti.

(7) Banka je dužna u svom poslovanju izvršavati obveze i zadatke, kao i poduzimati mjere i radnje definirane propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. 

(8) Banka je dužna Agenciji dostavljati mjesečno statističko izvješće o transakcijama iz st. (2) do (4) ovoga članka, o kojim je izvijestila nadležni organ za primanje i analizu izvješća, u formi koju propiše Agencija.

 

 

                                                         Članak 111.

 

 

(Objavljivanje  podataka)

 

(1)  Banka je dužna najmanje jednom godišnje javno objavlјivati kvantitativne i kvalitativne podatke, koji su od značaja za informiranje javnosti o njenom financijskom stanju i poslovanju, a najmanje podatke o:

a) kapitalu i adekvatnosti kapitala banke,

b) vlasničkoj strukturi, članovima nadzornog odbora i upravi banke,

c)  drugim činjenicama, u skladu sa propisima Agencije.

(2)   Banka nije dužna objavlјivati podatke i informacije koji nisu materijalno značajni, kao i podatke i informacije čije bi javno objavlјivanje moglo negativno utjecati na konkurentski položaj te banke na tržištu i podatke koji bi mogli negativno utjecati na sigurnost zaposlenika i organa banke.

(3)  Agencija bliže propisuje sadržaj podataka i informacija iz ovoga članka, kao i uvjete, način i rokove njihovog objavlјivanja.

 

 

Članak 112.

 

 

(Zaštita klijenta)

 

 

(1)     Klijent banke ima pravo pristupa podacima koji se odnose na ugovorni odnos koji ima s bankom i moraju mu biti dostupni, a banka je dužna da mu na zahtjev osigura ovaj pristup.

(2)     Banka slobodno odlučuje o izboru klijenta.

 

 

Članak 113.

 

 

(Objavlјivanje općih uvjeta poslovanja)

 

 

(1)    Općim uvjetima poslovanja, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaki dokument koji sadrži standardne uvjete poslovanja primjenjive na sve klijente banke, opće uvjete za uspostavlјanje odnosa između klijenata i banke, postupak komunikacije između klijenata i banke i opće uvjete za obavlјanje transakcija između klijenata i banke. Opći uvjeti poslovanja obuhvaćaju i akte kojima se utvrđuju naknade i drugi troškovi koje banka naplaćuje klijentima. 
(2) Banka je dužna opće uvjete poslovanja, kao i njihove izmjene i dopune, objaviti na jednom od jezika koji su u službenoj uporabi u Federaciji, u svojim poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici banke, najkasnije 15 dana prije njihove primjene, a objavlјivanje može vršiti i u sredstvima javnog informiranja.
(3) Obveza objavlјivanja općih uvjeta poslovanja iz ovoga članka odnosi se i na podružnice banaka sa sjedištem u RS ili Brčko Distriktu otvorenih u Federaciji. 
(4) Opći uslovi poslovanja su sastavni dio ugovora zaklјučenog između banke i klijenta i moraju biti trajno dostupni klijentima u razdoblju njihovog važenja. 

(5) Klijent može od banke tražiti odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na primjenu općih uvjeta poslovanja. 
(6) Agencija će propisati bliže uvjete i način objavlјivanja i primjene općih uvjeta poslovanja banke.

 

                                                         

Članak 114.

 

 

(Obavještavanje klijenata)

 

 

(1)     Banka je dužna klijentu, na njegov zahtjev, osigurati informacije o stanju njegovog kredita, odnosno depozitnog računa, kao i druge informacije iz poslovnog odnosa klijenta i banke.

(2)     Agencija će propisati jedinstveni način obračuna i objavlјivanja troškova, kamata i naknada bankarskih usluga i to naročito po osnovi depozitnih i kreditnih poslova i bliže uvjete i način obavještavanja klijenata banke.

 

 

Članak 115.

 

 

(Prigovor klijenata)

 

 

(1)     Ako klijent smatra da se banka ne pridržava obveza iz zaklјučenog ugovora, može uputiti prigovor rukovodiocu nadležne organizacijske jedinice ili nadležnom organu banke. Banka je dužna podnositelju prigovora odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

(2)      Agencija je ovlaštena da, u okviru svoje nadzorne funkcije, provjerava da li se banka pridržava dobrih poslovnih običaja, objavlјenih općih uvjeta poslovanja i odredaba ugovora zaklјučenih s klijentima.

(3) Agencija će propisati bliže uvjete i način ostvarivanja zaštite i prava klijenta, te uvjete i način postupanja banke po prigovoru klijenata.

 

 

Odjeljak H. Financijska izvješća i eksterna revizija

 

 

Članak 116.

 

 

(Financijska izvješća)

 

 

(1) Banka je dužna sastavljati godišnja financijska izvješća, pojedinačno i na konsolidiranoj osnovi, koji istinito i objektivno odražavaju njezin financijski rezultat i financijski položaj sukladno propisu koji uređuje računovodstvo i reviziju, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, ovom Zakonu i aktima donesenim na temelju tih propisa.

(2) Banka je dužna poslovne knjige i ostalu poslovnu dokumentaciju i evidencije voditi na način koji omogućuje, u bilo koje vrijeme, provjeru posluje li banka sukladno važećim propisima i standardima struke.

 

 

Članak 117.

 

 

(Obveza obavljanja revizije)

 

 

(1) Obvezi revizije podliježu godišnja financijska izvješća banke i konsolidirana financijska izvješća bankarske grupe.

(2) Radi obavlјanja godišnje revizije financijskih izvješća iz stavka (1) ovoga članka, banka i obveznici izvještavanja na konsolidiranoj osnovi iz članka 125. st. (1) i (2) ovoga Zakona dužni su angažirati društvo za reviziju.

(3) Agencija daje prethodnu suglasnost za imenovanje društva za reviziju za obavlјanje revizije financijskih izvješća.    

(4) Revizija iz stavka (1) ovoga članka provodi se u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, ovim Zakonom i propisima Agencije.

 

 

Članak 118.

 

 

(Imenovanje društva za reviziju)

 

 

(1) Skupština banke, uz prethodnu suglasnost Agencije, imenuje društvo za reviziju najkasnije do 30. rujna tekuće godine, koje će obaviti reviziju financijskih izvješća za tu godinu.

(2) Odluku o imenovanju društva za reviziju banka je dužna dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

(3) Ukoliko banka ne postupi u skladu sa st. (1) i (2) ovoga članka, Agencija će imenovati društvo za reviziju u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje sjednice skupštine dioničara.

(4) Ugovor o obavlјanju revizije financijskih izvješća mora biti zaklјučen između banke i društva za reviziju u pisanoj formi, koji je banka dužna dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana potpisivanja ugovora.

(5) Društvo za reviziju dužno je Agenciji za svaku banku s kojom je zaklјučilo ugovor o obavlјanju revizije dostaviti plan obavlјanja revizije za tu poslovnu godinu do 31. listopada tekuće godine, iz kojeg su vidlјiva područja poslovanja koja će biti predmet revizije, opis sadržaja planirane revizije po pojedinačnim oblastima, kao i predviđeno trajanje revizije.

 

 

Članak 119.

 

 

(Ograničenje obavljanja revizije)

 

 

(1) Banka ne može imenovati društvo za reviziju ako je isto društvo za reviziju u prethodnoj godini ostvarilo više od polovice svojih ukupnih prihoda obavlјanjem revizije te banke ili bankarske grupe kojoj banka pripada.

(2) Društvo za reviziju banke i ovlašteni revizor koji obavlјa reviziju banke ne može biti osoba:

a) koja je u sukobu interesa i obavlјa nespojive aktivnosti utvrđene zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, kao i s njim povezana osoba koja obavlјa ove aktivnosti,

b) koja je u posebnom odnosu s bankom ili članom bankarske grupe,

c) koja je zastupnik ili predstavnik banke i ima financijski interes u banci ili članu bankarske grupe, koji proizlazi iz poslovnog odnosa s bankom ili članom bankarske grupe, tako da objektivno postoji sumnja u njihovu neovisnost i nepristranost,

d) čije izvješće o obavlјenoj reviziji financijskih izvješća za prethodnu poslovnu godinu Agencija nije prihvatila.

(3) Reviziju banke mora obavlјati isto društvo za reviziju najmanje tri godine u kontinuitetu, a najduže u razdoblju utvrđenom propisom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

(4) Iznimno od stavka (3) ovoga članka reviziju banke ne mora obavlјati društvo za reviziju tri godine u kontinuitetu kada Agencija sukladno ovom Zakonu ne prihvati godišnje izvješće o reviziji za prethodnu godinu ili kada banka u pisanoj formi obrazloži Agenciji da postoje opravdani razlozi za promjenu društva za reviziju.

(5) Agencija propisuje bliže uvjete i kriterije koje društvo za reviziju mora ispunjavati za dobivanje prethodne suglasnosti za obavlјanje revizije financijskih izvješća banke i bankarske grupe.

 

 

Članak 120.

 

 

(Zaštita neovisnosti revizora)

 

 

U slučaju raskida ugovora o obavljanju revizije financijskih izvješća, banka, odnosno društvo za reviziju dužni su Agenciji pisano obrazložiti razloge za raskid.

 

 

Članak 121.

 

 

(Obveze društva za reviziju)

 

 

(1) Društvo za reviziju dužno je nakon obavljene revizije u skladu s propisom o računovodstvu i reviziji sačiniti izvješće o izvršenoj reviziji s mišljenjem, sačiniti prošireno izvješće o izvršenoj reviziji za potrebe Agencije i dostaviti Agenciji pismo preporuka.

(2) Društvo za reviziju dužno je u pisanoj formi, bez odgađanja obavijestiti nadzorni odbor, upravu i odbor za reviziju o:

a) utvrđenim nezakonitostima ili činjenicama i okolnostima koje mogu na bilo koji način ugroziti daljnje poslovanje banke,

b) okolnostima koje su razlog za ukidanje odobrenja za rad iz članka 22. st. (1) i (2) ovoga Zakona,

c) materijalno značajnoj razlici u procjeni rizika prisutnih u poslovanju banke i vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki i stavki računa dobiti i gubitka,

d) težem kršenju internih akata,

e) značajnijoj slabosti u uspostavi sustava unutarnjih kontrola ili propustima u primjeni sustava unutarnjih kontrola i

f) činjenicama koje bi mogle dovesti do mišljenja s rezervom, negativnog mišljenja ili

suzdržavanja od izražavanja mišljenja na financijska izvješća.

(3) Društvo za reviziju dužno je u pisanoj formi obavijestiti Agenciju o svakoj činjenici iz stavka (2) ovoga članka za koju sazna u postupku obavljanja revizije financijskih izvješća društva koje kontrolira banka.

(4) Dostava podataka Agenciji iz stavka (3) ovoga članka ne smatra se kršenjem revizorove obveze o čuvanju povjerljivih informacija koja proizlazi iz propisa koji uređuje oblast revizije ili iz ugovora.

(5) Društvo za reviziju dužno je na zahtjev Agencije dostaviti u pisanoj formi potrebna pojašnjenja u vezi s izvješćem o izvršenoj reviziji i druge podatke koji su Agenciji potrebni za obavlјanje nadzora u skladu s ovim Zakonom.

 

 

Članak 122.

 

 

(Odbijanje revizorskog izvješća)

 

 

Ako Agencija utvrdi da revizija financijskih izvješća nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, podzakonskim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona, propisa kojim se uređuje računovodstvo i revizija i pravilima revizorske struke ili ako obavljenom supervizijom poslovanja banke ili na drugi način utvrdi da revizorsko mišljenje o financijskim izvješćima banke iz članka 121. stavak (1) ovoga Zakona nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorsko izvješće i zahtijevati od banke da reviziju obave ovlašteni revizori drugoga društva za reviziju ili, kada to ocijeni potrebnim, sama izravno imenovati revizora, a na trošak banke.

 

 

<