ZAKON
O JEDINSTVENOME REGISTRU KORISNIKA
GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆUJU
DOPRINOSI

 

I. PREDMET

 

Članak 1.

 

Ovim se zakonom uređuje način uspostave Jedinstvenoga registra korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos (u daljnjem tekstu: Jedinstveni registar), a koje se isplaćuju na teret Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, proračuna kantona, općina, gradova i financijskih planova izvanproračunskih fondova (u daljnjem tekstu: proračuni), način prikupljanja i klasifikacija podataka, te način izvješćivanja.

 

II. DEFINICIJE

 

Članak 2.

 

(1) Izrazi "gotovinska naknada" i "pojedinac" imaju značenje definirano člankom 2. Zakona o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10).
(2) Pod pojmom "jedinstveni registar" podrazumijeva se softversko rješenje jedinstvene elektronske baze podataka u kojoj se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju podatci o izvršenim isplatama gotovinskih naknada pojedincima i njihovi osobni podatci, te generiraju zakonom propisani pregledi i izvješća.

 

III. USPOSTAVA JEDINSTVENOGA REGISTRA

 

Članak 3.

 

Jedinstveni registar uspostavlja, vodi i održava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a kantonalne registre, koji čine sastavni dio Jedinstvenog registra, uspostavljaju, vode i održavaju nadležna kantonalna ministarstva.

 

Članak 4.

 

Unos podataka u Jedinstveni registar vrši se pojedinačno na svakoj razini vlasti na teret čijeg proračuna se sukladno zakonu i podzakonskim propisima vrši isplata gotovinskih naknada pojedincima.

 

Članak 5.

 

(1) Korisnici i ujedno obveznici unosa podataka u Jedinstveni registar podataka su:
a) sva tijela uprave svih razina vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH),
b) federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje,
c) ostale javne ustanove i izvanproračunski fondovi koji isplaćuju gotovinske naknade na koje se ne plaćaju doprinosi.
(2) Vlasnici Jedinstvenoga registra su Federacija BiH i kantoni.

 

Članak 6.

 

Jedinstveni registar formirat će se na temelju:
a) podataka postojeće elektroničke baze za naknade po propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (IISBIZ),
b) podataka postojeće elektroničke baze za naknade po propisima iz oblasti socijalne skrbi i skrbi obitelji sa djecom (SOTAC),
c) podataka koji se vode u drugim elektroničkim i izvan elektroničkih baza na razini Federacije, kantona i općina.

 

Članak 7.

 

(1) Podatci koji se nalaze u elektroničkim bazama u Jedinstveni registar unose se migriranjem podataka.
(2) Subjekti iz članka 5. ovoga zakona obvezni su podatke koji se nalaze u drugim oblicima evidencija unijeti u Jedinstveni registar, te odgovaraju za njihovu točnost i vjerodostojnost
u dijelu iz svoje mjerodavnosti.
(3) Subjekti iz članka 5. posebnim će aktom utvrditi način pristupa Jedinstvenom registru i osobe ovlaštene za unos podataka u Jedinstveni registar.

 

IV. SADRŽAJ JEDINSTVENOGA REGISTRA

 

Članak 8.

 

Jedinstveni registar čine pojedinačne specifikacije svih korisnika naknada.

 

Članak 9.

 

(1) Svaka specifikacija odnosi se na jednog korisnika i sastoji se iz općeg i posebnog dijela.
(2) Opći dio sadrži osobne podatke korisnika, a posebni podatke o naknadama koje se isplaćuju.
(3) Jedan korisnik može imati više posebnih dijelova specifikacije, ovisno o vrsti naknada, pravnoj osnovi za isplatu naknade ili proračunskoj razini s koje se naknade isplaćuju.

 

Članak 10.

 

Osobni podatci korisnika koji se unose u opći dio specifikacije su:
a) ime, prezime, ime jednog roditelja,
b) JMB,
c) mjesto rođenja,
d) državljanstvo
e) spol,
f) mjesto prebivališta i adresa stanovanja,
g) podatci o članovima kućanstva – kućna lista i srodstvo s korisnikom.

 

Članak 11.

 

Posebni dio specifikacije sadrži sljedeće podatke:
a) naziv institucije na teret čijeg se proračuna isplaćuje naknada,
b) vrsta naknade,
c) pravni temelj,
d) vrsta, broj i datum akta na temelju kojeg se isplata vrši,
e) odgovorna osoba,
f) osoba koja je izvršila unos podataka,
g) učestalost isplata (jednokratno, mjesečno, tromjesečno, godišnje...),
h) iznos isplate,
i) datum isplate.

 

Članak 12.

 

(1) Unos podataka u Jedinstveni registar, odnosno specifikaciju vrši se najkasnije u roku sedam dana po izvršenoj isplati.
(2) Unošenjem datuma isplate specifikacija automatski postaje aktivna i dostupna u izvješću isplaćenih sredstava.

 

Članak 13.

 

Jedinstveni registar podataka mora biti prilagodljiv potrebama institucija - korisnika i kao minimum treba osigurati generiranje sljedećih izvješća:
a) zbrojni pregled broja korisnika naknada po vrstama naknada i pravnoj osnovi koje im se isplaćuju, razvrstan prema spolnoj, starosnoj i teritorijalnoj strukturi,
b) pregled utroška proračunskih sredstava po vrstama naknada na svim razinama vlasti,
c) pregled utroška proračunskih sredstava po JMB korisnika naknada na svim razinama vlasti,
d) pregled isplaćenih naknada po vrstama naknade i JMB korisnika,
e) ostala izvješća sukladno potrebama i prema zahtjevu korisnika.

 

Članak 14.

 

(1) Podatci prikupljeni u Jedinstvenom registru koriste se za:
a) kontrolu namjenskog utroška proračunskih sredstava svih razina proračunskih korisnika,
b) donošenje kvalitetnih i transparentnih financijskih izvješća o korištenju proračunskih sredstava,
c) utvrđivanje prijedloga smjernica ekonomske i fiskalne politike i druge vidove ekonomskog planiranja, analize i izvješćivanja,
d) objavljivanje konsolidiranih polugodišnjih i godišnjih izvješća o javnim rashodima nastalim po osnovi isplate gotovinskih naknada pojedincima.
(2) Podatci navedeni u čl. 10. i 11. ovoga zakona pohranjuju se i trajno čuvaju u Jedinstvenom registru.

 

V. PRIMJENA, NADZOR I PODZAKONSKI AKTI

 

Članak 15.

 

Odredbe ovoga zakona primjenjuju se na sve mjerodavne institucije koje isplaćuju bilo koju vrstu jednokratne, višekratne i stalne mjesečne gotovinske naknade na koje se ne uplaćuje
doprinos.

 

Članak 16.

 

(1) Nadzor nad provedbom ovoga zakona vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i nadležna kantonalna ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrše Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

Članak 17.

 

Materijalne, tehničke i kadrovske pretpostavke za provedbu ovoga zakona osigurat će korisnici, odnosno obveznici Jedinstvenoga registra iz članka 5. ovoga zakona, svako u okviru
svoje mjerodavnosti.

 

Članak 18.

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ovlašteno je za donošenje podzakonskih akata kojima će se precizirati postupak uspostave Jedinstvenog registra, te način unosa kao i druga pitanja u svezi s uspostavom Jedinstvenog registra.

 

VI. PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Članak 19.

 

Na ovaj zakon primjenjuju se odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01 i 48/11) i odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 20.

 

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj obveznik iz članka 5. ovoga zakona ukoliko:
a) u roku iz članka 12. ovoga zakona ne unese u Jedinstveni registar podatke o izvršenoj isplati naknade iz čl. 10. i 11. ovoga zakona;
b) na zahtjev Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike onemogući pristup elektroničkim i drugim neelektroničkim evidencijama podataka.
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka odgovorna osoba bit će kažnjena novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

 

(1) Jedinstveni registar bit će uspostavljen u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) U Jedinstveni registar unose se podatci počevši od 01. siječnja tekuće godine u kojoj je Zakon objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Članak 22.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić