ZAKON
O JEDINSTVENOM REGISTRU KORISNIKA
GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆUJU
DOPRINOSI

 

I. PREDMET

 

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuje se način uspostavljanja Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuje doprinos (u daljnjem tekstu: Jedinstveni registar),
a koje se isplaćuju na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta kantona, općina, gradova i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova (u daljnjem tekstu: budžeti), način prikupljanja i klasifikacija podataka, te način izvještavanja.

 

II. DEFINICIJE

 

Član 2.

 

(1) Izrazi "gotovinska naknada" i "pojedinac" imaju značenje definirano članom 2. Zakona o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10).
(2) Pod pojmom "jedinstveni registar" podrazumijeva se softversko rješenje jedinstvene elektronske baze podataka u kojoj se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju podaci o izvršenim isplatama gotovinskih naknada pojedincima i njihovi lični podaci, te generiraju zakonom propisani pregledi i izvještaji.

 

III. USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG REGISTRA

 

Član 3.

 

Jedinstveni registar uspostavlja, vodi i održava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a kantonalne registre, koji čine sastavni dio Jedinstvenog registra, uspostavljaju, vode i održavaju nadležna kantonalna ministarstva.

 

Član 4.

 

Unos podataka u Jedinstveni registar vrši se pojedinačno na svakom nivou vlasti na teret čijeg budžeta se u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima vrši isplata gotovinskih naknada pojedincima.

 

Član 5.

 

(1) Korisnici i ujedno obveznici unosa podataka u Jedinstveni registar podataka su:
a) svi organi uprave svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH),
b) federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje,
c) ostale javne ustanove i izvanbudžetski fondovi koji isplaćuju gotovinske naknade na koje se ne plaćaju doprinosi.
(2) Vlasnici Jedinstvenog registra su Federacija BiH i kantoni.

 

Član 6.

 

Jedinstveni registar formirat će se na osnovu:
a) podataka postojeće elektronske baze za naknade po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite (IISBIZ),
b) podataka postojeće elektronske baze za naknade po propisima iz oblasti socijalnezaštite i zaštite porodice sa djecom (SOTAC),
c) podataka koji se vode u drugim elektronskim i izvan elektronskih baza na nivou Federacije, kantona i općina.

 

Član 7.

 

(1) Podaci koji se nalaze u elektronskim bazama u Jedinstveni registar se unose migriranjem podataka.
(2) Subjekti iz člana 5. ovog zakona obavezni su podatke koji se nalaze u drugim oblicima evidencija unijeti u Jedinstveni registar, te odgovaraju za njihovu tačnost i vjerodostojnost u dijelu iz svoje nadležnosti.
(3) Subjekti iz člana 5. posebnim aktom utvrdit će način pristupa Jedinstvenom registru i lica ovlaštena za unos podataka u Jedinstveni registar.

 

IV. SADRŽAJ JEDINSTVENOG REGISTRA

 

Član 8.

 

Jedinstveni registar čine pojedinačne specifikacije svih korisnika naknada.

 

Član 9.

 

(1) Svaka specifikacija odnosi se na jednog korisnika i sastoji se iz općeg i posebnog dijela.
(2) Opći dio sadrži lične podatke korisnika, a posebni podatke o naknadama koje se isplaćuju.
(3) Jedan korisnik može imati više posebnih dijelova specifikacije zavisno od vrste naknada, pravnog osnova za isplatu naknade ili budžetskog nivoa sa kojeg se naknade isplaćuju.

 

Član 10.

 

Lični podaci korisnika koji se unose u opći dio specifikacije su:
a) ime, prezime, ime jednog roditelja,
b) JMB,
c) mjesto rođenja,
d) državljanstvo,
e) spol,
f) mjesto prebivališta i adresa stanovanja,
g) podaci o članovima domaćinstva – kućna lista i srodstvo sa korisnikom.

 

Član 11.

 

Poseban dio specifikacije sadrži sljedeće podatke:
a) naziv institucije na teret čijeg budžeta se isplaćuje naknada,
b) vrsta naknade,
c) pravni osnov,
d) vrsta, broj i datum akta na osnovu kojeg se isplata vrši,
e) odgovorno lice,
f) lice koje je izvršilo unos podataka,
g) učestalost isplata (jednokratno, mjesečno, tromjesečno, godišnje...),
h) iznos isplate,
i) datum isplate.

 

Član 12.

 

(1) Unos podataka u Jedinstveni registar, odnosno specifikaciju vrši se najkasnije u roku sedam dana po izvršenoj isplati.
(2) Unošenjem datuma isplate specifikacija automatski postaje aktivna i dostupna u izvještaju isplaćenih sredstava.

 

Član 13.

 

Jedinstveni registar podataka mora biti prilagodljiv potrebama institucija - korisnika i kao minimum treba osigurati generisanje sljedećih izvještaja:
a) zbirni pregled broja korisnika naknada po vrstama naknada i pravnom osnovu koje im se isplaćuju razvrstan prema spolnoj, starosnoj i teritorijalnoj strukturi;
b) pregled utroška budžetskih sredstava po vrstama naknada na svim nivoima vlasti;
c) pregled utroška budžetskih sredstava po JMB korisnika naknada na svim nivoima vlasti;
d) pregled isplaćenih naknada po vrstama naknade i JMB korisnika;
e) ostale izvještaje u skladu sa potrebama i prema zahtjevu korisnika.

 

Član 14.

 

(1) Podaci prikupljeni u Jedinstvenom registru koriste se za:
a) kontrolu namjenskog utroška budžetskih sredstava svih nivoa budžetskih korisnika,
b) donošenje kvalitetnih i transparentnih finansijskih izvještaja o korištenju budžetskih sredstava,
c) utvrđivanje prijedloga smjernica ekonomske i fiskalne politike i druge vidove ekonomskog planiranja, analize i izvještavanja,
d) objavljivanje konsolidovanih polugodišnjih i godišnjih izvještaja o javnim rashodima nastalim na osnovu isplate gotovinskih naknada pojedincima.
(2) Podaci navedeni u čl. 10. i 11. ovog zakona pohranjuju se i trajno čuvaju u Jedinstvenom registru.

 

V. PRIMJENA, NADZOR I PODZAKONSKI AKTI

 

Član 15.

 

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve nadležne institucije koje isplaćuju bilo koju vrstu jednokratne, višekratne i stalne mjesečne gotovinske naknade na koje se ne uplaćuje doprinos.

 

Član 16.

 

(1) Nadzor nad provedbom ovog zakona vrši Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i nadležna kantonalna ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrše Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

Član 17.

 

Materijalne, tehničke i kadrovske pretpostavke za provođenjem ovog zakona osigurat će korisnici, odnosno obveznici Jedinstvenog registra iz člana 5. ovog zakona, svako u okviru
svoje nadležnosti.

 

Član 18.

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ovlašteno je za donošenje podzakonskih akata kojima će se precizirati postupak uspostavljanja Jedinstvenog registra, te način unosa kao
i druga pitanja u vezi sa uspostavom Jedinstvenog registra.

 

VI. PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Član 19.

 

Na ovaj zakon primjenjuju se odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11) i odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11).

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Član 20.

 

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj obveznik iz člana 5. ovog zakona ukoliko:
a) u roku iz člana 12. ovog zakona ne unese u Jedinstveni registar podatke o izvršenoj isplati
naknade iz čl. 10. i 11. ovog zakona;
b) na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike onemogući pristup elektronskim i drugim neelektronskim evidencijama podataka.
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana odgovorna osoba bit će kažnjena novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.

 

(1) Jedinstveni registar uspostavit će se u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) U Jedinstveni registar unose se podaci počevši od 1. januara tekuće godine u kojoj je Zakon objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Član 22.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić