ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

 

Članak 1.

 

(1) U Zakonu o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08) u članku 26. toč. a), b), d), e), f), i g) mijenjaju se i glase:
a) osobe koje su u razdoblju od tri godine prije stjecanja članstva u Društvu za upravljanje imale više od 10% udjela ili dionica u temeljnom kapitalu drugog društva za upravljanje ili Fonda kojim je upravljalo to društvo za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova
depozitara, drugoj financijskoj instituciji ili društvu za obavljanje poslova kupovine i prodaje financijskih instrumenata, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad;
b) osobe koje nisu potpuno poslovno sposobne;
d) osobe nad čijom imovinom je otvoren stečajni ili likvidacijski postupak;
e) osobe koje su bile na rukovodećim položajima u gospodarskom društvu nad kojim je otvoren ili proveden stečajni postupak ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Komisija utvrdi da te osobe nisu svojim postupanjem ili nepostupanjem pridonijele ovim okolnostima;
f) osobe kojima je zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeta suglasnost za obavljanje određenih poslova, ili su im izrečene druge mjere prema zakonima koji su u nadležnosti Komisije, ili srodnih nadzornih i regulatornih tijela;
g) osobe koje su pravomoćno osuđene za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije, ili srodnih nadzornih i regulatornih tijela iz Federacije, Bosne i Hercegovine i/ili druge države;.
(2) Iza točke g) dodaje se nova točka h) koja glasi:
"h) koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo uzrokovanja stečaja, izrade lažne bilance, oštećenja povjeritelja, zlouporabe u stečajnom postupku, zlouporabe ovlaštenja u gospodarskom poslovanju, zlouporabe u postupku privatizacije, odavanje i neovlašteno
otkrivanje poslovne tajne, te kazneno djelo prijevare i to na vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude kojom su osuđene, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, te druga kaznena djela, izuzev kaznenih djela protiv sigurnosti prometa, uključujući povezane osobe sa tim osobama u smislu ovog Zakona."
(3) Dosadašnja točka h) postaje točka i).
(4) Iza točke i) dodaje se nova točka j) koja glasi:
"i) osobe protiv kojih je pokrenuta istraga, odnosno protiv kojih se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti."

 

Članak 2.

 

Iza članka 26. dodaju se čl. 26a., 26b., 26c., 26d. i 26e. koji glase:

 

"Članak 26a.

 

(1) U postupku rješavanja zahtjeva iz članka 29. stavak (1) ovoga Zakona, kao i u slučaju promjene vlasničke strukture Društva za upravljanje, Komisija će vršiti ocjenu primjerenosti, prikladnosti i financijske stabilnost stjecatelja vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje.
(2) Komisija će ocijeniti primjerenost, prikladnost i financijsku stabilnost stjecatelja udjela u Društvu za upravljanje iz stavka (1) ovoga članka, uzimajući u obzir sljedeće kriterije:
a) ugled i bonitet stjecatelja udjela,
b) ugled i iskustvo osobe koja će, za posljedicu namjeravanog stjecanja, voditi poslovanje Društva za upravljanje,
c) financijsku stabilnost vlasnika udjela,
d) hoće li Društvo za upravljanje biti u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, a posebno ima li Društvo za upravljanje i grupa kojoj će pripadati Društvo za upravljanje, strukturu koja omogućava razmjenu podataka unutar grupe i
sa Komisijom, a što će omogućiti učinkovito provođenje nadzora Komisije,
e) postoji li osnovana sumnja da su podnositelji zahtjeva za stjecanje vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje počinili ili pokušali počiniti kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma, prema propisima koji to uređuju.

 

Članak 26b.

 

(1) Svaka fizička ili pravna osoba i s njom povezane osobe, koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati vlasnički udio u Društvu za upravljanje, što bi za rezultat imalo to da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dostigne ili premaši 20%, 30% ili 50% kapitala Društva za upravljanje, ili ako Društvo za upravljanje postane zavisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno Komisiji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje udjela.
(2) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka, namjeravani stjecatelj Komisiji podnosi uz posredovanje Društva za upravljanje.
(3) Zahtjev iz stavka (1) ovoga članka mora sadržavati podatke o visini vlasničkog udjela koji se namjerava steći i svu dokumentaciju na osnovu koje je moguće ocijeniti primjerenost, prikladnost i financijsku stabilnost stjecatelja vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje, kako je to propisano u članku 26a. stavak (2) ovoga Zakona.
(4) Ako osoba odnosno osobe iz stavka (1) ovoga članka stekne/u vlasnički udio u Društvu za upravljanje nasljeđivanjem ili u drugom slučaju kada nisu znale ili morale znati da će premašiti postotke iz stavka (1) ovoga članka, dužne su podnijeti zahtjev za suglasnost za takvo stjecanje u roku od 30 dana od dana kada su saznale ili morale saznati za stjecanje. Ako to ne učine, Komisija će postupiti u skladu sa člankom 26c. ovoga Zakona.
(5) Komisija može odrediti krajnji rok do kojeg se namjeravano stjecanje mora provesti, te ga iz opravdanih razloga može produljiti.
(6) Ako namjeravani stjecatelj ne stekne vlasnički udio u roku iz stavka (5) ovoga članka, izdana suglasnost Komisije prestaje važiti.
(7) Komisija može odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje jedino ako ocjena iz stavka (3) ovoga članka za namjeravanog stjecatelja nije zadovoljavajuća ili
ako je namjeravani stjecatelj dostavio nepotpune ili netočne podatke, odnosno podatke koji dovode u zabludu.
(8) Dokumentacija potrebna za procjenu koja se dostavlja Komisiji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje vlasničkog udjela u skladu sa stavkom (1) ovoga članka, mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju.
(9) Komisija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stavka (3) ovoga članka.
(10) Ako je Komisija zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje ili povećanje vlasničkog udjela u istom Društvu za upravljanje odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.
(11) Ako Društvo za upravljanje sazna za stjecanje ili otuđenje udjela u kapitalu Društva za upravljanje koji prelazi ili padne ispod 20%, 30% ili 50%, dužno je o tome bez odgađanja obavijestiti Komisiju.
(12) Društvo za upravljanje dužno je jedanput godišnje, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, Komisiji dostaviti popis svih vlasnika udjela sa veličinom pojedinih vlasničkih udjela, sa stanjem na dan 1. siječnja tekuće godine.

 

Članak 26c.

 

(1) Osoba koja stekne ili poveća vlasnički udio u Društvu za upravljanje, protivno odredbama ovoga Zakona, nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela stečenih bez suglasnosti Komisije.
(2) U slučaju stjecanja dionica ili udjela iz stavka (1) ovoga članka, Komisija će naložiti prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.
(3) Komisija može oduzeti suglasnost za stjecanje ili povećanje vlasničkog udjela, u slučaju ako:
a) je vlasnik udjela u Društvu za upravljanje dobio suglasnost za stjecanje davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način,
b) prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona, za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanja udjela.
(4) Osoba kojoj je oduzeta suglasnost za stjecanje ili povećanje udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je oduzeto odobrenje.
(5) Troškove prodaje dionica ili poslovnih udjela iz stavka (2) ovoga članka podmiruje vlasnik vlasničkog udjela.

 

Članak 26d.

 

(1) Ako je neprimjerenim utjecajem vlasnika vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje iz članka 26b. stavak (1) ovoga Zakona, upravljanje Društvom za upravljanje, pažnjom dobrog stručnjaka, dovedeno u pitanje, Komisija je ovlaštena poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se taj utjecaj spriječio.
(2) Mjere iz stavka (1) ovoga članka obuhvaćaju odgovarajuće nadzorne mjere i donošenje rješenja kojim će Komisija zabraniti glasačka i druga prava vezana za udjele vlasnika Društva za upravljanje iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 26e.

Svaka fizička ili pravna osoba koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti vlasnički udio u Društvu za upravljanje koji čini 20% i više u kapitalu Društva za upravljanje, dužna je najmanje sedam dana ranije o tome obavijestiti Komisiju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otuđiti."

 

Članak 3.

 

Članak 27. mijenja se i glasi:
(1) "Upravu Društva za upravljanje čine najmanje dva člana.
(2) Član uprave Društva za upravljanje ne može biti osoba:
a) koja nema odgovarajuće stručne kvalifikacije, najmanje VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva za upravljanje,
b) koja je bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za upravljanje, odnosno gospodarskom društvu kada je nad društvom otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Komisija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i
postupanjem utjecala na uzrokovanje stečaja, prisilne likvidacije ili oduzimanje odobrenja za rad,
c) koja nema dobar ugled ili bonitet,
d) kojoj je oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa, ili kojoj su izrečene druge mjere prema zakonima koji su u nadležnosti Komisije, ili srodnih nadzornih i regulatornih tijela,
e) protiv koje je pokrenuta istraga, odnosno protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti, i s njim povezane osobe,
f) koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, izrade lažnog bilanca, oštećenja povjeritelja, zlouporabe u stečajnom postupku, zlouporabe ovlaštenja u gospodarskom poslovanju, zlouporabe u postupku privatizacije, odavanje i neovlašteno otkrivanje poslovne tajne, te kazneno djelo prijevare i to za razdoblje od pet godina nakon
pravomoćnosti presude kojom su osuđene, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
g) koja je pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije, ili srodnih nadzornih i regulatornih tijela,
h) za koju na osnovu dosadašnjeg ponašanja nije moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave Društva za upravljanje,
i) koja ne ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje gospodarskih društava,
j) koja je član uprave drugog Društva za upravljanje ili gospodarskog društva,
k) kojoj je Komisija odbila izdati suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.
(3) Član uprave Društva za upravljanje ne može biti osoba koja je povezana upravljačkim i/ili vlasničkim udjelom, koja je, u smislu propisa koji uređuju tržište kapitala, u zajedničkom
djelovanju sa osobama koje ne zadovoljavaju propisane uvjete za člana uprave iz stavka (2) ovoga članka, toč. od d) do h).
(4) Pod iskustvom iz stavka (2) točka a) ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u Društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti sa djelatnostima Društva za upravljanje.
(5) Članovi uprave Društva za upravljanje moraju biti u radnom odnosu kod Društva za upravljanje.
(6) Najmanje jedan član uprave mora znati jezik koji je u službenoj uporabi u Federaciji i najmanje jedan član uprave mora imati dozvolu za obavljanje poslova investicijskog
menadžera/savjetnika.
(7) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete iz st. (2) i (3) ovoga članka za članstvo u upravi Društva za upravljanje uključujući i specifične uvjete vezane za vrstu Fonda kojim Društvo za upravljanje upravlja ili namjerava upravljati, postupak za izdavanje suglasnosti, te
dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave."

 

Članak 4.

 

Iza članka 27. dodaju se čl. 27a., 27b., 27c., 27d., 27e., 27f., 27g., 27h., 27i., 27j., 27k. i 27l. koji glase:

 

"Članak 27a.

 

(1) Član uprave Društva za upravljanje ne može biti član nadzornog odbora:
a) bilo kojeg drugog Društva za upravljanje,
b) banke depozitara,
c) bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u toč. a) i b) ovoga stavka,
d) profesionalnog posrednika,
e) drugih pravnih osoba koje posluju na osnovu odobrenja ili dozvole Komisije.
(2) Član uprave Društva za upravljanje, može biti član nadzornog odbora vezano za ulaganja Fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje, kod najviše dva pravna subjekta.

 

Članak 27b.

 

Članovi uprave Društva za upravljanje solidarno odgovaraju Društvu za upravljanje za štetu koja je nastala kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

 

Članak 27c.

 

(1) Članom uprave Društva za upravljanje može biti imenovana osoba koja je dobila prethodnu suglasnost Komisije za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje.
(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave, u ime člana podnosi Društvo za upravljanje, za mandat koji ne može biti dulji od četiri godine.
(3) Društvo za upravljanje dužno je podnijeti novi zahtjev za izdavanje suglasnosti za mandatno razdoblje u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o oduzimanju, prestanku
ili odbijanju davanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave za člana, odnosno kandidate za člana uprave.
(4) Društvo za upravljanje dužno je, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka (2) ovoga članka, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 27. ovoga Zakona.
(5) U postupku odlučivanja o suglasnosti iz stavka (1) ovoga članka, Komisija može zatražiti da kandidat za člana uprave Društva za upravljanje predstavi program vođenja poslova Društva za upravljanje za mandatno razdoblje.
(6) Osoba za koju je Komisija već izdala suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje dužna je, prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom Društvu za upravljanje, ponovno dobiti odobrenje Komisije.

 

Članak 27d.

 

Komisija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje ako:
a) predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 27. ovoga Zakona,
b) Komisija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da su poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila, predstavljali prijetnju upravljanju Društvom za upravljanje u skladu s organizacijskim zahtjevima za Društvo za upravljanje, koji su propisani ovim Zakonom i propisima donesenim temeljem ovog Zakona,
c) ako su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni netočni, neistiniti podatci ili podatci koji dovode u zabludu.

 

Članak 27e.

 

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje prestaje važiti ako:
a) osoba u roku od šest mjeseci od izdavanja suglasnosti ne bude imenovana ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi, protekom navedenog roka,
b) osobi prestane dužnost na koju se suglasnost odnosi, sa danom prestanka dužnosti,
c) osobi prestane radni odnos u Društvu za upravljanje, sa danom prestanka radnog odnosa.

 

Članak 27f.

 

(1) Komisija će oduzeti suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje u sljedećim slučajevima:
a) ako član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je suglasnost izdana,
b) ako je suglasnost izdana na osnovu neistinitih, netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na neki drugi nepropisan način,
c) ako je član uprave prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na osnovu povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala,
d) ako je član uprave teže ili sistematski kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale zakonske propise, a posebno ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala Društva za upravljanje i/ili Fonda kojim upravlja,
e) ako član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Komisija,
f) ako član uprave nije osigurao odgovarajuće organizacijske uvjete za Društvo za upravljanje
propisane ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,
g) ako utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka,
h) ako član uprave ne ispunjava redovito obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera ili internih procedura vezanih za usklađenost Društva za upravljanje i Fonda kojim upravlja sa ovim Zakonom i propisima donesenim temeljem ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti
u poslovanju Društva za upravljanje.
(2) U slučajevima iz stavka (1) toč. e) do h) ovoga članka, Komisija može i privremeno oduzeti suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje, uz navođenje roka za otklanjanje nedostataka koji ne može biti dulji od tri mjeseca.
(3) Ako Komisija oduzme suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, Društvo za upravljanje je obvezno, bez odgađanja, donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana
uprave.
(4) U slučaju oduzimanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje, osoba kojoj je oduzeta suglasnost može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje
suglasnosti u roku koji ne može biti kraći od jedne godine niti dulji od tri godine od dana oduzimanja suglasnosti.
(5) U slučaju iz stavka (4) ovoga članka i u drugom slučaju kada Društvo za upravljanje ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 27. ovoga Zakona, nadzorni odbor Društva za upravljanje dužan je, u skladu sa odredbama zakona koji uređuje osnivanje i
poslovanje gospodarskih društava, imenovati zamjenika člana uprave iz reda svojih članova, bez suglasnosti Komisije, na rok od najviše tri mjeseca i o tome bez odgode obavijestiti Komisiju. Nadzorni odbor može ponovno imenovati istog ili drugog svog člana, uz uvjet da zamjenski mandat ne traje ukupno dulje od šest mjeseci.
(6) Nadzorni odbor društva za upravljanje dužan je predložiti kandidata za člana uprave koji nedostaje i putem Društva za upravljanje podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave u roku od 45 dana od dana prestanka odobrenja Komisije u skladu sa člankom 27e. ovoga Zakona, odnosno od prijema odluke Komisije o oduzimanju ili odbijanju davanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

 

Članak 27g.

 

(1) Ako je član uprave više od dva puta u razdoblju od tri godine prekršio odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ili drugih propisa, Komisija je ovlaštena tom članu uprave zabraniti obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje u tom ili u bilo kojem Društvu za upravljanje.
(2) U slučajevima kada to ocijeni opravdanim, Komisija je ovlaštena izdati i privremenu zabranu obavljanja funkcije člana uprave Društva za upravljanje u tom ili u bilo kojem Društvu za upravljanje.

 

Članak 27h.

 

(1) Za člana nadzornog odbora Društva za upravljanje može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije, iskustvo za nadziranje vođenja poslova Društva za upravljanje i koja je dobila prethodnu suglasnost Komisije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva za upravljanje.
(2) Smatra se da je uvjet iz stavka (1) ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društva uporedive veličine i
predmeta poslovanja kao i kod Društva.
(3) Članovi nadzornog odbora Društva za upravljanje ne smiju obavljati nikakve poslove niti pružati usluge koje su konkurentne poslovanju Društva za upravljanje ili kojima bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje Društva za upravljanje.
(4) Članovi nadzornog odbora jednog Društva za upravljanje ne mogu biti istovremeno članovi nadzornog odbora drugog Društva za upravljanje ili zatvorenog investicijskog fonda
sa javnom ponudom.
(5) Komisija može naložiti Društvu za upravljanje opoziv člana nadzornog odbora Društva za upravljanje ako:
a) član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima, te propisima donesenim na osnovu tih zakona,
b) postoji ili nastupi smetnja za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora,
c) član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz st. (1) i (3) ovoga članka.
(6) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora Društva za upravljanje.

 

Članak 27i.

 

Odredbe ovog Zakona koje se odnose na uvjete i podnošenje zahtjeva za odobrenje, prestanak i ukidanje odnosno oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva za
upravljanje, na odgovarajući se način primjenjuju i na članove nadzornog odbora Društva za upravljanje, koji za obavljanje te funkcije mora dobiti suglasnost Komisije.

 

Članak 27j.

 

Pored ovlaštenja koje nadzorni odbor Društva za upravljanje ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje gospodarskih društava, nadzorni odbor Društva za
upravljanje nadležan je i za davanje odobrenja upravi Društva za upravljanje:
a) za određivanje i provođenje poslovne politike Društva za upravljanje,
b) na financijski plan Društva za upravljanje,
c) na organizaciju sustava interne kontrole Društva za upravljanje i sustava upravljanja rizicima,
d) te za odlučivanje o drugim pitanjima određenima ovim Zakonom.

 

Članak 27k.

 

(1) Nadzorni odbor Društva za upravljanje dužan je:
a) nadzirati primjerenost postupanja i učinkovitost rada sustava interne kontrole u Društvu za upravljanje,
b) nadzirati provođenje poslovne politike,
c) dati svoje mišljenje Komisiji o nalozima Komisije u postupcima nadzora Društva za upravljanje, te nadzirati postupanje Društva za upravljanje u skladu sa nalozima i rješenjima Komisije,
d) podnijeti izvješće skupštini Društva za upravljanje o nalozima Komisije, te postupcima iz točke b) ovoga stavka, ovoga članka,
e) odlučiti o davanju odobrenje na godišnja i druga financijska izvješća Društva za upravljanje i Fonda, te o njima, podnijeti pisano izvješće skupštini Društva za upravljanje.
(2) Članovi nadzornog odbora Društva za upravljanje solidarno odgovaraju Društvu za upravljanje za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih obveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

 

Članak 27l.

 

(1) Društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora dužni su:
a) u obavljanju svojih djelatnosti, odnosno svojih dužnosti, postupati savjesno i pošteno, te u skladu s pravilima struke,
b) u izvršavanju svojih obveza postupati sa pažnjom dobrog stručnjaka,
c) postupati u najboljem interesu investitora Fonda i Fondova kojim upravlja DUF, kao i štititi integritet tržišta kapitala,
d) uspostaviti i učinkovito koristiti sredstva i procedure potrebne za uredno obavljanje djelatnosti Društva za upravljanje,
e) poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada se isti ne mogu izbjeći, prepoznati ih, istima upravljati, pratiti ih te ih objaviti, kada je to primjenjivo, kako bi se spriječio negativan utjecaj na interese Fonda i investitora u Fond, i osiguralo da se
prema investitorima, te Fondu kojim upravlja Društvo za upravljanje, postupalo pošteno,
f) pridržavati se odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem ovoga Zakona, na način koji promovira najbolje interese investitora i integritet tržišta kapitala.
(2) Društvu za upravljanje, članovima uprave i nadzornog odbora, uposlenicima Društva za upravljanje interesi investitora Fonda moraju uvijek biti prioritet i nikada svoje interese ili interese s njima povezanih osoba ne smiju stavljati ispred interesa investitora Fonda, te integriteta tržišta kapitala.
(3) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati kriterije za procjenu, mjere i procedure te druge načine na koji će Društvo za upravljanje ispuniti svoju obvezu iz stavka (1) ovoga članka."

 

Članak 5.

 

Članak 67. mijenja se i glasi:
(1) "Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ima najmanje tri člana.
(2) Članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u skladu sa investicijskim ciljevima i strategijom zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.
(3) Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom treba biti sastavljen većinom od neovisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama sa Društvom za upravljanje, većinskim vlasnikom ili grupom većinskih vlasnika ili članovima uprave ili nadzornog odbora Društva za upravljanje.
(4) Neovisni članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji obavlja tu funkciju više od dva mandata, trebaju dati pisanu izjavu kojom potvrđuje svoj neovisni status.
(5) Članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom imenuju se za razdoblje od najviše četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
(6) Komisija će pravilnikom propisati detaljnije uvjete u pogledu stručne spreme, znanja i iskustva i načina utvrđivanja istog, koje članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom moraju zadovoljavati."

 

Članak 6.

 

Članak 68. mijenja se i glasi:
(1) "Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije
i iskustvo, i koja je dobila prethodnu suglasnost Komisije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.
(2) Smatra se da je uvjet iz stavka (1) ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društava iz financijskog
sektora.
(3) Članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne smiju obavljati nikakve poslove niti pružati usluge koje su konkurentne poslovanju zatvorenog
investicijskog fonda sa javnom ponudom ili kojima bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.
(4) Članovi nadzornog odbora jednog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne mogu biti istovremeno članovi nadzornog odbora drugog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ili Društva za upravljanje.
(5) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na uvjete i podnošenje zahtjeva za odobrenje, prestanak i oduzimanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva
za upravljanje, na odgovarajući se način primjenjuju i na članove nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, koji za obavljanje te funkcije mora dobiti odobrenje Komisije.
(6) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom."

 

Članak 7.

 

Članak 70. mijenja se i glasi:
(1) "Svi članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom isključivo zajednički zastupaju zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom prema
Društvu za upravljanje.
(2) Pored ovlaštenja koje ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje gospodarskih društava, nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom nadležan je i za:
a) davanje odobrenja za sklapanje ugovora sa osobama koje zatvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne smiju sklapati za razdoblje dulje od tri godine,
b) nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke a) ovoga stavka, pri čemu nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršavanja obveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa zbog takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom,
c) sklapanje ugovora o upravljanju i izmjena i dopuna ugovora sa Društvom za upravljanje u skladu sa odredbama ovoga Zakona,
d) nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama ovoga Zakona, prospektom, pravilima, statutom, te ciljevima i ograničenjima investiranja pojedinog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom,
e) davanja odobrenja na odluku kojom se skupštini zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom predlaže odlučivanje u svezi sa izdavanjem dionica zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom,
f) prijavljivanje Komisiji svakog propusta Društva za upravljanje u svezi sa obavljanjem djelatnosti upravljanja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom i propusta depozitara u pridržavanju ovoga Zakona i mjerodavnih propisa,
g) utvrđivanje financijskih izvješća zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, po prijedlogu Društva za upravljanje,
h) obavljanje poslova vezanih uz prijenos upravljanja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom na drugo Društvo za upravljanje."

 

Članak 8.

 

Članak 73. mijenja se i glasi:
(1) "Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ima direktora.
(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na uvjete i podnošenje zahtjeva za izdavanje, prestanak i ukidanje odnosno oduzimanje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave
Društva za upravljanje, na odgovarajući se način primjenjuju i na direktora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, koji za obavljanje te funkcije mora dobiti prethodnu suglasnost Komisije.
(3) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete iz stavka (2) ovoga članka za obavljanje funkcije direktora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom."

 

Članak 9.

 

Iza članka 227. dodaje se novi pododjeljak "1a. Prekršaj člana nadzornog odbora Društva za upravljanje" i članak 227a. koji glase:

 

"1a. Prekršaj člana nadzornog odbora Društva za upravljanje

 

Članak 227 a.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj član nadzornog odbora Društva za upravljanje ako ne obavlja svoje dužnosti iz čl. 27j. i 27k. u
skladu sa člankom 27l. ovoga Zakona."

 

Članak 10.

 

Iza članka 230. u nazivu pododjeljka 5. iza riječi: "odbora" dodaju se riječi: "i direktora".

 

Članak 11.

 

Članak 231. mijenja se i glasi:
(1) "Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj član nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda, ako ne poduzme radnje u skladu sa čl. 70. i 71. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj direktor zatvorenog investicijskog fonda, ako ne obavlja dužnosti u skladu sa člankom 74. ovoga Zakona."

 

Članak 12.

 

U članku 239. stavak 3. briše se.

 

Članak 13.

 

Iza članka 239. dodaje se novi članak 239a. koji glasi:

 

"Članak 239a.

 

(1) Za osobe koje obavljaju funkcije člana uprave ili člana nadzornog odbora Društva za upravljanje na dan stupanja na snagu ovog Zakona, Društvo za upravljanje dužno je podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti Komisiji, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Ako nijedan od članova uprave Društva za upravljanje, na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nema dozvolu za obavljanje poslova investicijskog menadžera/savjetnika u skladu sa člankom 27. stavak 6. ovoga Zakona, jedan član uprave Društva za upravljanje dužan je istu pribaviti u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 14.

 

(1) Odredbe ovog Zakona, primjenjuju se na osobe koje obavljaju funkcije člana uprave ili člana nadzornog odbora Društva za upravljanje, na investicijske menadžere, investicijske savjetnike i na fizičke i pravne osobe imatelje kvalificiranih udjela.
(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka (1) ovoga članka dužne su Komisiji podnijeti zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Zakona u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 15.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić