ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O SISTEMU POBOLJŠANJA
KVALITETA, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U
ZDRAVSTVU

 

Član 1.

 

U Zakonu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11), u članu 26. stav 2. riječ "pet" zamjenjuje se riječju
"tri".

 

Član 2.

 

(1) Federalni ministar uskladit će propis o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora iz člana 26. stav 5. Zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Upravni odbor imenovat će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Statut Agencije usuglasit će se sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od imenovanja Upravnog odbora iz stava 2. ovog člana.

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić