Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 87. sjednici, održanoj 19.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG PREDSJEDNIKA
UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO
VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

Kenan Spahić, privremeni predsjednik Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja imenovan Rješenjem o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/16), razrješava se dužnosti, zbog isteka mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 67/2017
19. siječnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer

Premijer
Fadil Novalić, v. r.