Na temelju članka 123. stavak (3) Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), sukladno članku 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 28.09.2017, godirje, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA KAZNENOPOPRAVNOG
ZAVODA ZATVORENOG TIPA U ZENICI

 

I

 

Hidajet Jabandžić, razrješuje se dužnosti ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici zbog isteka mandata, zaključno sa 30.09.2017. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1291/2017
28. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.