Na temelju članka 123. stavak (3) Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), sukladno članku 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 28.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E
O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA KAZNENOPOPRAVNOG
ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U SARAJEVU

 

I

 

Amer Softić, imenovan na dužnost ravnatelja Kaznenopo-pravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1468/2015. godine ("Službene novine Federacije BiH". broj 86/15), razrješuje se dužnosti prije isteka mandata, zaključno sa 30.09.2017. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1284/2017
28. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.