Na temelju članka 123. stavak (3) Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), sukladno članku 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 28.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMJENIKA RAVNATELJA
KAZNENOPOPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG
TIPA U MOSTARU

 

I

 

Mujo Trebović, magistar politologije, usmjerenje sigurnos­ne i mirovne studije iz Mostara, imenuje se na dužnost zamjenika ravnatelja Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru na razdoblje od 4 (četiri) godine, počevši od 01.10.2017. godine. Imenovani ispunjava sve opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1283/2017
28, rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.