Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici, održanoj 28.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora sa Pregovaračkim timom Vlade Kantona Sarajevo, imenovanim Rješenjem broj 02-05-25550-2/17 od 10.08.2017. godine, u svezi sa kupovinom zgrade JU "Studentski centar" Nedžarići, u cilju rješavanja trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu, imenuju se:
1.     Fadil Novalić, predsjednik,
2.     Jelka Milićević, član,
3.     Vesko Drljača, član,
4.     Davorin Korać, član.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima je da obavi pregovore sa Pregovaračkim timom Vlade Kantona Sarajevo u svezi sa kupovinom zgrade JU "Studentski centar" Nedžarići, u cilju rješavanja trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu, te o obavljenim pregovorima informira Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1276/2017
28. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.