Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 14.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA "VODOOPSKRBA I
ODVOĐENJE OTPADNIH VODA U FEDERACIJI BiH
(WATSAN FBiH)"

 

I

 

U Upravni odbor projekta "Vodoopskrba i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH" - WATSAN FBiH, imenuju se:
1.     Hazima Hadžović - predsjednik,
2.     Mirjana Vučić - član,
3.     Gordan Čahtarević - član,
4.     Damir Mrđen - član,
5.     Sejad Delić - član,
6.     Fadila Muftić - član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1263/2017
14. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.