Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG
CENTRA SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, u sastavu:

1.    Jasmin Kapetanović, Kanton Sarajevo, predsjednik,
2.    Dželaludin Junuzović, Kanton Sarajevo, član,
3.    Orahovac Teufik, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,
4.    Amer Ovčina, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,
5.    Feriha Hadžagić - Čatibušić, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,
6.    Samir Muminović, Unsko-sanski kanton, član,
7.    Harun Šestić, Zeničko-dobojski kanton, član,
8.    Nusret Popović, Bosansko-podrinjski kanton, član,
9.    Dalibor Kolak, Srednjobosanski kanton, član,
10.  Amra Karić, ispred Federacije Bosne i Hercegovine,
član,
11.  Ankica Kolar-Jurčević, ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na jeriod od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 34/2017
13. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.