Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG
CENTRA SARAJEVO

 

I

 

Razrješavaju se predsjednik i članovi Upravnog vijeća Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, zbog isteka perioda na koji su imenovani i to:

1.     Jasmin Kapetanović, predsjednik,
2.     Goran Stojkanović, član,
3.     Benjamin Kulovac, član,
4.     Amer Ovčina, član,
5.     Feriha Ćatibušić, član,
6.     Samir Muminović, član,
7.     Sulejman Muminović, član,
8.     Nusret Popović, član,
9.     Dalibor Kolak, član,
10.   Amra Karić, član,
11.   Alma Pehlić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
''Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 33/2017
13. siječnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novaiić, v. r.