Na osnovu člana 10b. stav (1) Zakona o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH" br. 61/01, 50/03 i 77/15), a u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 120. sjednici, održanoj 21.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU SAVJETA ZA
STRANE INVESTITORE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/17), u tački I u podtački 5. riječi: "Goran Miraščić, savjetnik Premijera Federacije BiH" zamjenjuju se riječima: "Samir Iskrić, direktor Ureda Premijera Federacije BiH", u podtački 11. riječi: "Ilfad Medić" zamjenjuju se riječima: "Samir Sedić", u podtački 16. rijeci: "Meho Mašala" zamjenjuju se riječima: "Anes Salman" i u podtački 19. riječi: "Aleksandar Štrbac" zamjenjuju se riječima: "Miloš Bauk".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1252/2017
21. septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.