Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-476-9/17 od 23.08.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlastenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 14.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlastenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-5469/16-84-2 od 25.05.2017. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 96/2 zv. "Krvada", u naravi šuma III klase površine 4.234 m2, upisana u posjedovni list 138 k.o. Lokve kao posjed Rahić (Harnze) Džemo iz Lokava, što po starom premjera odgovara k.č. br. 726/58 zv. "Lovaca", u naravi pašnjak površine 4.234 m2, upisana u zk. uložak 10 k.o. Lokve kao državno vlasništvo, a stvarno vlasništvo Rahić (Hamze) Džemo iz Lokava sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlastenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-984/2017
14. rujna/septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.