Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i članka 7. stavak (1) točka c) Zakona o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 14.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DVA ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU
POTPORU BOSNE I HERCEGOVINE KOJE IMENUJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1.     Željko Peštić;
2.     Širaza Brka.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1219/2017
14. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.