Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 7. stav (1) tačka c) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Služ­beni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 119. sjednici, održanoj 14.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DVA ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU
POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE KOJE IMENUJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1.     Željko Peštić;
2.     Širaza Brka.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1219/2017
14. septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.